Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Johannesört får ej intas under pågående behandling.
Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Lymfocytopeni, leukopeni, trombocytopeni och anemi förekommer, oftast grad 1 – 2, kan dock nå grad 3 - 4.
Ökad blödningsrisk, överväg avbrytande av behandling om allvarlig blödning uppstått, se FASS.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Torr hud, utslag, klåda och alopeci (håravfall) vanligt.
Hand-fot syndrom (PPE) vanligt, oftast grad 1 – 2, vanligast de första 6 behandlingsveckorna, symptomlindrande behandling, behov av dosjustering, tillfälligt uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS.
Hypertoni
Blodtryck
Antihypertensiv behandling
Hypertension vanligt, oftast mild till måttlig, inträffar oftast tidigt i behandlingen. Kontrollera blodtryck, insätt hypertensionsbehandling vid behov.
Hjärttoxicitet
Monitorering
Myocardischemi/hjärtinfarkt förekommer. Överväg tillfälligt uppehåll eller avbrytande av behandling om ischemi utvecklas.
Rapporter finns om förlängning av QT-intervall. Överväg EKG och elektrolytkontroll, framför allt till patienter med ökad risk för arytmi sedan tidigare (till exempel: patienter med medfödd långt QT-syndrom, hög kumulativ dos antracykliner, läkemedel i övrigt med ökad risk för QT förlängning, risk för elektrolytrubbning).
Endokrinologi
Hypothyroidism och hyperthyroidism omnämns som biverkan vid behandling av differentierad thyroideacancer, se FASS.
Hypoglykemi har rapporterats. 
Hypokalemi, hypokalcemi och hypofosfatemi har rapporterats, oftast grad 1 – 2.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkning och förstoppning vanligt. Stomatit, dyspepsi (magkatarr) och gastroesofageal reflux förekommer. Gastrointestinal perforation har rapporterats.
Sämre sårläkning
Försiktighetsskäl åberopas som anledning till tillfälligt uppehåll vid större kirurgiska ingrepp, se FASS.
Övrigt
Trötthet, feber och smärta (inklusive mun, buk, skelett, tumörsmärta och huvudvärk) vanligt.
Ledsmärta vanligt, muskelsmärta förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av Sorafenib med CYP3A4 inducerare kan öka metabolism av Sorafenib och därmed minska koncentrationen. Exempel på CYP3A4 inducerare och eller glukuronidering: rifampicin, fenytoin, karbamazepin, fenobarbital, dexametason och Johannesört.
Samtidig administrering av Sorafenib med Docetaxel ökar AUC/koncentrationen av Sorafenib, varför försiktighet ska iakttagas vid samtidig administrering.
Samtidig administrering av Sorafenib med Neomycin resulterar i en lägre Sorafenibexponering.
Samtidig administration av Sorafenib och Warfarin eller Fenprocoumon bör föranleda noggrann kontroll av PK/INR värden.
I övrigt finns ytterligare information om testade samtidigt administrerade substanser, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2021-03-18
    uppdaterad/justerade texter

  2. Version: 1.2     2020-10-13
    Lagt till info om johannesört och missad dos.