Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Streptozocin 1 g (1000 mg) löses med 9,5 ml Natriumklorid 9 mg/ml, vilket ger en stamlösning med koncentrationen 100 mg/ml. Denna späds därefter vidare. Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Njurtoxicitet

Toxicitet dosrelaterad och kumulativ, risk ökar om tidigare njursjukdom eller kombination med andra nefrotoxiska läkemedel. Mild proteinuri är ett tidigt tecken på njurtoxicitet.
Gastrointestinal påverkan
Diarre vanligt.
Endokrinologi
Hyper/hypoglykemi förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2023-03-21
    Hållbarheten har uppdaterats enligt FASS.

  2. Version: 1.1     2020-12-10
    spädning 500 ml tillagd, för att senare justera regimer