Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Tafasitamab 200 mg löses med 5 ml Sterilt vatten för injektion, ger stamlösning med en koncentration på 40 mg/ml. Rikta strålen mot väggarna på injektionsflaskan och inte direkt mot det frystorkade pulvret. Snurra injektionsflaskan försiktigt för att underlätta upplösningen av det frystorkade pulvret. Ordinerad dos tillsätts till infusionspåsen och blandas.
Spädd lösning - kemisk och fysikalisk stabilitet anges till max 36 timmar vid 2-8 °C, följt av upp till 24 timmar i max 25 °C, enligt FASS.

Koncentrationsintervall: 2-8 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur
36 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Infusionsrelaterade reaktioner förekommer. Avbryt infusion och återuppta eventuellt med lägre hastighet, se FASS. Förmedicinering bör administreras de tre första infusionerna, därefter valfritt om ingen reaktion dittills noterats. Föreslagen förmedicin: paracetamol, antihistamin och glukokortikoid, se FASS. 
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Anemi, trombocytopeni och neutropeni vanligt.
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk. Pneumoni, övre luftvägsinfektioner och UVI vanliga, sepsis förekommer. Tillfälligt uppehåll och eventuellt utsättningsbehov.
Tumörlyssyndrom
Monitorering
Hydrering
Urat
Allopurinol
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden.
Andningsvägar
Dyspné och hosta vanligt. KOL exacerbation och nästäppa förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt. Minskad aptit, förstoppning, illamående, kräkning och buksmärta vanligt.
Hudtoxicitet
Utslag vanligt. Klåda, alopeci (håravfall) och hyperhidros (svettning) förekommer.
Övrigt
Ryggont vanligt. Muskuloskeletal smärta, ledsmärta och muskelspasmer förekommer.
Asteni/fatigue vanligt. Huvudvärk och parestesi förekommer.
Hypokalemi vanligt, hypokalcemi förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-03-21
    Text under spädning har redigerats.

  2. Version: 1.0     2021-10-14
    Regimen fastställdes.