Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Dosen tas 1 gång per dag, kan också delas på 2 doseringstillfällen.
Missad dos tas så snart patienten kommer ihåg den. Ta sedan nästa dos vid rätt tidpunkt. 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi, trombocytopeni och leukopeni har rapporterats.
Övrigt
Värmevallningar vanliga.
Övrigt
Vaginal blödning och vaginala flytningar vanligt. Endometrieförändringar (inklusive hyperplasi och polyper) förekommer. Klåda vulva.
Ökad incidens av endometriecancer och uterus sarkom har rapporterats hos postmenopausala patienter, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt, oftast övergående. Kräkningar, diarré och förstoppning förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda leverprover förekommer. Levercirros och leversvikt har rapporterats.
Övrigt
Vätskeretention vanligt (perifera ödem och ödem omnämns).
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt. Alopeci/håravfall förekommer. Ovanligare svåra hudproblem har sällsynt rapporterats (erytema multiforme, pemfigusliknande blåsor, Stevens-Johnsons syndrom).
Tromboembolism
Tromboemboliska händelser förekommer (inklusive djup ven trombos, mikrovaskulär trombos och pulmonell emboli).
CNS påverkan
Sensoriska störningar förekommer (inklusive parestesi (känselförändring) och dysgeusi (smakförändring)). Yrsel och huvudvärk förekommer. Opticusneurit sällsynt.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administration av Tamoxifen och warfarin kan kräva dosanpassning.
Samtidig administration av Tamoxifen med cytostatika ger ökad risk för tromboemboliska händelser.
Samtidig administrering av Tamoxifen och fenytoin kan hämma metabolism av fenytoin enligt en fallrapport, varför rekommendation om att kontrollera plasmakoncentration av fenytoin.
Samtidig administrering av Tamoxifen och CYP3A4-inducerare föväntas minska plasmakoncentration av Tamoxifen.
Samtidig administrering av Tamoxifen och CYP3A4-hämmare föväntas öka plasmakoncentration av Tamoxifen.
Samtidig administrering av Tamoxifen och potenta CYP2D6-hämmare bör undvikas då en möjlig minskad effekt av Tamoxifen ej kan uteslutas. (Exempel på potenta CYP2D6-hämmare är: paroxetin, fluoxetin, kinidin, cinacalcet eller bupropion.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2022-04-04
    Efter återkoppling från granskare till regim, förtydligat att ökad cancerincidens gäller postmenopausala patienter. Lagt till att illamående oftast är övergående.

  2. Version: 1.0     2020-01-20
    Regimen fastställdes.