Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas minst en timme före eller en timme efter måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerad produkt Teysuno, också benämnd S-1. Kapslarna finns i styrkorna 15 mg tegafur, 4,35 mg gimeracil, 11,8 mg oteracil respektive 20 mg/5,8 mg/15,8 mg.
Doseras 2 gånger dagligen, morgon och kväll.
Om doser glöms bort ska patienten inte kompensera för uteblivna doser.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tre aktiva substanser ingår. Tegafur omvandlas efter absorption till fluorouracil, gimeracil hämmar nedbrytning av fluorouracil och oteracil minskar aktiviteten hos fluorouracil i normal gastrointestinal mukosa.

Referenser

 • Läkemedelsverket screening DPD-enzym

  Läkemedelsverket, Nya rekommendationer avseende screening före behandling med fluorouracil, kapecitabin, tegafur och flucytosin, Läkemedelsverket juni 2019, hänvisning i nyhetsbrev 200323.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Loperamid
Hydrering
Elektrolyter
Diarré vanligt. Profylax kan behövas. I övrigt förekommer även kräkningar, illamående och förstoppning.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Hydrering
Dehydrering och diarré kan öka risken för njurtoxicitet, vilket bör beaktas vid kombination med njurtoxiska preparat.
Ögonpåverkan
Biverkningskontroll
Ökat tårflöde, torra ögon. Symtomlindrande behandling kan behövas.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. Vid partiell brist reducerad dos, vid total brist avstå behandling.
Då test inte hittar alla med nedsatt DPD aktivitet ska DPD brist misstänkas oavsett testresultat vid allvarlig toxicitet (slemhinnetoxicitet, hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet) eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling eller kraftigt reducerad dos. 

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2023-09-07
  DPD brist text skärpt

 2. Version: 1.3     2022-05-05
  Referens tillagd angående DPD screening inför behandlingsstart.

 3. Version: 1.2     2022-04-21
  DPD text skärpt