Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tiotepa får inte administreras samtidigt med Cyklofosfamid när båda läkemedlen förekommer under samma konditioneringsbehandling. Tiotepa måste alltid ges efter avslutad infusion med Cyklofosfamid.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Tiotepa löses i Sterilt vatten 1,5 ml till 15 mg och 10 ml till 100 mg, ger stamlösning med styrkan 10 mg/ml. Ordinerad dos sätts till infusionspåsen och blandas väl. Vid administrering ska ett infusionsaggregat med ett 0,2 µm ”in line”-filter användas. 1000 ml infusionsvätska om dosen överstiger 500 mg.

Koncentrationsintervall: 0,5-1,0 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt
4 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Såvida hematologisk toxicitet inte är behandlingsmålet, följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsrisk föreligger.
Immunologisk reaktion
GVH (graft versus host) reaktioner. Överkänslighetsreaktioner.
CNS påverkan
Förvirring, yrsel, huvudvärk, kramp och parestesi vanligt. Nedsatt hörsel och tinnitus vanligt. Kognitiva störningar, hjärnblödning och ångest förekommer. Hallucinationer och rastlöshet beskrivet.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar, diarré, dyspepsi, buksmärta och anorexi/nedsatt aptit vanligt. Förstoppning, ileus och perforation i magtarmkanal förekommer.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit, esofagit vanligt.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda och håravfall vanligt. Pigmenteringsrubbningar finns rapporterade.
Övrigt
Muskelsmärta, ledvärk, feber och asteni vanligt. Smärta vid injektionsställe vanligt. Behandlingsrelaterad sekundär malignitet förekommer.
Ögonpåverkan
Dimsyn och konjunktivit.
Levertoxicitet
Venös ocklusiv leversjukdom.
Njurtoxicitet
Hematuri, dysuri.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.3     2023-03-21
    Text spädning har redigerats.

  2. Version: 1.2     2020-05-19
    Biverkningar, hematologisk toxicitet - kortat meningen.

  3. Version: 1.1     2020-05-18
    Tagit bort Natriumklorid 9 mg/ml 100 ml som spädningsvätska.