Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vid missad dos tas nästa dos enligt ordination, dvs ingen extra dos ska tas.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi förekommer. Trombocytopeni och hemoglobinemi finns rapporterat.
Blödning förekommer, liksom tromboembolism, se egen rubrik.
Tromboembolism
Arteriella emboliska sjukdomar förekommer (hjärtinfarkt, angina pectoris och TIA/stroke) liksom venösa emboliska sjukdomar (djup ventrombos och lungemboli). Tivozanib skall användas med försiktighet till patienter med ökad risk för emboliska händelser
Hypertoni
Hypertoni är mycket vanlig, kan bli uttalad. Blodtryck skall kontrolleras före och under behandling. Antihypertensiv behandling startas enligt standard rekommendationer. Uppehåll, utsättning eller dosreduktion av Tivozanib behandling om kvarstående hypertoni trots antihypertensiv behandling.
Hjärttoxicitet
Ischemiska hjärtsjukdomar förekommer (hjärtinfarkt, kärlkramp). Hjärtklappning förekommer, enstaka fall med QT-förlängning finns rapporterat. Hjärtsvikt finns rapporterat (fall med lungödem).
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt, Perifer neuropati och yrsel förekommer. TIA (transitorisk ischemisk attack) och minnespåverkan finns rapporterat. Ett fall av PRES (posterior reversible encephalopathy syndrome) har rapporterats. PRES kan presentera sig som huvudvärk, kramper, konfusion, synpåverkan, och mild till uttalad hypertoni. Gör uppehåll med Tivozanib behandling och utred vid misstanke om PRES.
Hudtoxicitet
PPE (hand-fot syndrom) vanligt, men oftast grad 1-2. Erytem, klåda, torr hud, håravfall (alopeci) och acne förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt. Kan kräva dosreduktion eller behandlingsuppehåll. Buksmärtor, illamående, viktnedgång och stomatit vanligt. Kräkningar, gastroesofageal reflux (sura uppstötningar) förekommer. Gastrointestinal perforation eller fistelbildning har rapporterats.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden förekommer. Leverfunktion skall kontrolleras före och under behandling med Tivozanib. Tivozanib behandling är inte rekommenderat att startas vid uttalad leverpåverkan, vid moderat leverpåverkan dosreduktion.
Endokrinologi
Hypothyreos förekommer, oftast grad 1-2. Thyreoideavärden skall kontrolleras före och under behandling med Tivozanib.
Andningsvägar
Dysfoni (heshet) mycket vanligt. Dyspné och hosta vanligt. Näsblod och rinnsnuva förekommer.
Övrigt
Fatigue mycket vanligt. Kan kräva dosreduktion eller behandlingsuppehåll. Ryggsmärta vanligt. Led och muskelsmärta förekommer. Feber och perifera ödem förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Johannesört är kontraindicerat vid Tivozanib behandling. Johannesört intag medför ökad effekt av Tivozanib, vilket kvarstår minst två veckor efter intag av Johannesört.
Samtidig administrering av starka CYP3A4-inducerare bör undvikas då koncentration av Tivozanib minskar och leder till möjlig minskad effekt av Tivozanib.
Samtidig administrering av moderata CYP3A-inducerare har sannolikt ingen klinisk betydelse.
Samtidig administrering av CYP3A4-hämmare har sannolikt ingen klinisk betydelse.
Samtidig administrering av substanser beroende av BRCP transport protein kan medföra försämrad effekt av BRCP beroende substansen, då Tivozanib hämmar BRCP.