Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om du glömt att ta en dos, ta nästa tablett som vanligt och fortsätt behandlingen enligt anvisningen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för en glömd tablett. 

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Handhavande: 
Läkemedel som kräver viss skyddsutrustning vid hantering pga fosterskadande risk, se rekommenderade instruktioner i tabell 2 (gul) 

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Leukopeni och trombocytopeni har rapporterats. Kontroll av blodstatus under behandlingen.
Hudtoxicitet
Värmevallningar och svettning vanligt. Utslag och klåda har rapporterats.
Övrigt
Biverkningskontroll
Uterin blödning och vita flytningar förekommer. Endometriehypertrofi finns rapporterat, endometriepolyp ovanligt. Fallrapport om endometriecancer. Gynekologisk undersökning bör göras före behandlingsstart och därefter minst en gång per år under behandlingen.
Tromboembolism
Tromboemboliska händelser har rapporterats. Patienter med tidigare svår tromboembolisk sjukdom bör normalt inte behandlas med toremifen.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Toremifen ger dosberoende förlängning av QT-intervallet, varför försiktighet vid proarytmiska tillstånd (som akut myokardischemi eller känd QT-förlängning). EKG ska tas före start och om QT-intervall >500 ms skall toremifen ej användas.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkning förekommer. Förstoppning finns rapporterat.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjda levervärden förekommer, endast fallrapporter med grad 3 - 4. Inträffar oftast under de första behandlingsmånaderna.
Övrigt
Yrsel förekommer. Trötthet, huvudvärk och depression finns rapporterat. 
Övrigt
Elektrolyter
Hyperkalcemi har rapporterats i fåtal fall hos patienter med skelettmetastaser. Inträffar i början av behandlingen. Tumor flare omnämns, övergående diffusa smärtor muskuloskeletalt hos patienter med skelettmetastaser, associerat med hyperkalcemi.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2024-05-23
    Stavfel.

  2. Version: 1.0     2024-05-23
    Regimen fastställdes.