Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vid perifer infart blandas i 1000 ml infusionsvätska.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

1000 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
1000 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Späd 1 mg Trabektedin med 20 ml sterilt vatten (0,25 mg med 5 ml), ger stamlösning med styrkan 0,05 mg/ml. Ordinerad dos dras upp och sätts till infusionsvätskan, blanda väl.
Koncentrationen ska vara mindre än eller lika med 0,03 mg/l.

Koncentrationsintervall: <= 0,03 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
30 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Levertoxicitet
Leverfunktion
Kortikosteroid
Förhöjda transaminaser vanligt, grad 3-4 förekommer, förhöjning av ALP och bilirubin förekommer. Se FASS för rekommenderade gränser före behandling och/eller eventuellt dosjusteringsbehov.
Kortikosteroidbehov, inte enbart som antiemetika, utan har även leverskyddande effekt.
Starkt vävnadsretande
Använd central infart.
Hematologisk toxicitet
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning vanligt. Behov av antiemetikaprofylax. Diarré, stomatit (kan bli svår), magsmärta, dyspepsi relativt vanligt.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt, yrsel, parestesi och perifer sensorisk neuropati förekommer.
Övrigt
Asteni, trötthet vanligt.
Övrigt
Rhabdomyolys har rapporterats. CK (Kreatinkinas) kontroll om myelotoxicitet, kraftigt stegrade leverfunktionsvärden och/eller njursvikt eller multiorgansvikt skulle uppstå, liksom vid muskelsvaghet eller muskelsmärta. Försiktighet vid administrering samtidigt med läkemedel associerade med rhabdomyolys, som exempelvis statiner.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-03-21
    Text Spädningsinformation har redigerats.