Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Infusionsaggregat med ett inre polyetersulfonfilter 0,22 mikrometer ska användas.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Innehåller två aktiva substanser (trastuzumab samt emtansin). Förväxlingsrisk med Trastuzumab (Herceptin).
Hanteras som cytostatika. Se skyddsinformationsblad. Skyddsinformation Kadcyla 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Torrsubstansen löses med sterilt vatten. 100 mg löses i 5 ml, och 160 mg löses i 8 ml. Vattnet tillsätts långsamt och flaskan snurras försiktigt. Koncentrationen i stamlösningen är 20 mg/ml. Ordinerad dos dras upp med en spruta och sätts till infusionspåsen, blandas.
Beredd lösning - stamlösningen - Om lösningen inte används omedelbart kan de beredda injektionsflaskorna förvaras i upp till 24 timmar vid 2–8 °C, förutsatt att lösningen bereddes under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden, och måste därefter kasseras. Hållbarheter enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Antihistamin
Paracetamol
Akut infusionsreaktion har rapporterats. 
Kontroller minst 90 minuter efter första dos (som ges på 90 min),
kontroll minst 30 minuter efter kommande doser (som ges på 30 min).
Om infusionsreaktion ska infusionen avbrytas eller infusionshastigheten sänkas. Eventuellt symtomatisk behandling.
Permanent utsättning av behandling efter allvarlig infusionsreaktion.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Trombocytopeni vanligt, oftast grad 1 – 2. Blödningsrisk ökad, inte alltid kopplat till trombocytantal.
Neutropeni förekommer.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Vänsterkammardysfunktion förekommer, oftast mild grad, men grad 3 - 4 har rapporterats.
LVEF (vänsterkammarfunktion) bör monitoreras regelbundet. Eventuellt behov av dosjustering, tillfälligt uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS. Notera risk interaktion antracykliner (kardiotoxiskt, även kumulativt).
Andningsvägar
Radiologi
Hosta, dyspné (andfåddhet) och näsblod vanligt. Interstitiell pneumonit finns rapporterat. Nytillkomna eller akut förändrade andningssymtom ska utredas.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjda transaminaser mycket vanligt, oftast grad 1- 2, men grad 3 - 4 finns rapporterat. Förhöjt bilirubin vanligt. Kontroll av leverfunktionsvärden före och under behandling. Eventuellt behov av dosjustering, tillfälligt uppehåll eller avbrytande av behandling, se FASS.
Förhöjt ALP (alkaliskt fosfatas) förekommer. Leversvikt fallrapporter.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning vanligt. Förstoppning, diarré och buksmärta vanligt. Stomatit vanligt.
Neuropati
Biverkningskontroll
Perifer neuropati, framför allt sensorisk, vanlig, oftast grad 1, men högre grad har rapporterats. Eventuellt tillfälligt uppehåll av behandling, se FASS.
Övrigt
Trötthet (fatigue) och huvudvärk vanligt. Yrsel förekommer.
Hypokalemi vanligt. Muskeloskeletal smärta, ledsmärta och myalgi vanligt.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda förekommer.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2023-03-23
  Text Spädning kompletterad med hållbarhet i beredd lösning, uppgifter enligt FASS.

 2. Version: 1.4     2023-03-21
  Text Spädningsinformation har redigerats.

 3. Version: 1.3     2022-11-17
  infusionsreaktion utvidgad

 4. Version: 1.2     2022-06-13
  Lagt till information om hantering som cytostatika och bifogat länk till skyddsinformationsblad.