Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Startdosen ges under 90 minuter, om det tolereras väl kan påföljande doser ges under 30 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Tillsätt 7,2 ml sterilt vatten till 150 mg torrsubstans, snurra försiktigt (skaka ej), ger stamlösning med styrkan 21 mg/ml.
Stamlösningen hållbar 48 tim kallt.
Inkompatibelt med glukos.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Antihistamin
Paracetamol
Akut infusionsreaktion har rapporterats, allvarliga reaktioner finns beskrivna.
Om infusionsreaktion ska infusionen avbrytas eller infusionshastigheten sänkas. Eventuellt symtomatisk behandling. Premedicinering (antihistamin, paracetamol) kan övervägas inför nästkommande infusioner.
Permanent utsättning av behandling efter allvarlig infusionsreaktion.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Anemi, leukopeni finns rapporterat.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Hjärtsvikt förekommer. Ökad risk vid andra riskfaktorer så som rökning, hypertoni, diabetes, dyslipidemi, obesitas, tidigare ischemisk hjärtsjukdom och hög ålder. Försiktighet vid dessa tillstånd. Ökad risk vid tidigare behandling med antracykliner.
Andningsvägar
Radiologi
Hosta och dyspné (andfåddhet) förekommer. Rinnsnuva och näsblod förekommer.
Interstitiell pneumonit, ARDS (akut andningsinsufficiens) och akut lungödem finns rapporterat. Nytillkomna eller akut förändrade andningssymtom ska utredas.
Gastrointestinal påverkan
Buksmärta, diarré, illamående, och kräkningar förekommer.
CNS påverkan
Huvudvärk och yrsel förekommer. Parestesi förekommer. Perifer neuropati finns rapporterat. Sömnbesvär förekommer.
Övrigt
Trötthet förekommer till vanligt (stor variation på frekvens). Led och muskelvärk förekommer. Ryggvärk omnämns, men stor variation på frekvens.
Övrigt
Notera att FASS innehåller biverknings frekvens som baseras både på monoterapi och kombination med annan antitumoral behandling.