Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Startdosen ges under 90 minuter, om det tolereras väl kan påföljande doser ges under 30 minuter.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Erfarenhet och hantering av observationstid efter infusion i klinisk praktik har undersökts i Regimbibliotekets referensgrupp. 
FASS: observationstid 6 h första dos och 2 h efterföljande doser. (Reaktioner mestadels inom 2,5 h från infusionsstart.) 
NRB Referensgrupp: observationstid 1-4,5 h (oftast 2h) första dos och 0-30 min efterföljande doser. Paus ej nödvändig till efterföljande substanser. 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Tillsätt 7,2 mL Sterilt vatten till 150 mg torrsubstans, 20 mL Sterilt vatten till 420 mg torrsubstans, snurra försiktigt (skaka ej), ger stamlösning med styrkan ungefär 21 mg/ml. Ordinerad dos dras upp i spruta, sätts till infusionspåsen med isoton Natriumklorid och blandas försiktigt för att undvika skumbildning. Inkompatibelt med Glukos.
Stamlösningen är hållbar 48 tim kallt, enligt FASS för Herceptin, Zercepac och Trazimera. För Ontruzant anges en hållbarhet på 7 dagar kallt och för Ogiviri en hållbarhet på 10 dagar kallt.
Beredd lösning har en hållbarhet på 30 dagar kallt, enligt FASS för Herceptin, Trazimera och Ontruzant. För Zercepac anges en hållbarhet kallt på 84 dagar och för Ogiviri 90 dagar.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
30 dygn Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
24 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Antihistamin
Paracetamol
Akut infusionsreaktion har rapporterats, allvarliga reaktioner finns beskrivna.
Om infusionsreaktion ska infusionen avbrytas eller infusionshastigheten sänkas. Eventuellt symtomatisk behandling. Premedicinering (antihistamin, paracetamol) kan övervägas inför nästkommande infusioner.
Permanent utsättning av behandling efter allvarlig infusionsreaktion.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Anemi, leukopeni finns rapporterat.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Hjärtsvikt förekommer. Ökad risk vid andra riskfaktorer så som rökning, hypertoni, diabetes, dyslipidemi, obesitas, tidigare ischemisk hjärtsjukdom och hög ålder. Försiktighet vid dessa tillstånd. Ökad risk vid tidigare behandling med antracykliner.
Andningsvägar
Radiologi
Hosta och dyspné (andfåddhet) förekommer. Rinnsnuva och näsblod förekommer.
Interstitiell pneumonit, ARDS (akut andningsinsufficiens) och akut lungödem finns rapporterat. Nytillkomna eller akut förändrade andningssymtom ska utredas.
Gastrointestinal påverkan
Buksmärta, diarré, illamående, och kräkningar förekommer.
CNS påverkan
Huvudvärk och yrsel förekommer. Parestesi förekommer. Perifer neuropati finns rapporterat. Sömnbesvär förekommer.
Övrigt
Trötthet förekommer till vanligt (stor variation på frekvens). Led och muskelvärk förekommer. Ryggvärk omnämns, men stor variation på frekvens.
Övrigt
Notera att FASS innehåller biverknings frekvens som baseras både på monoterapi och kombination med annan antitumoral behandling.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.8     2023-05-11
  obstid o paus info inlagt med granskningstext

 2. Version: 1.7     2023-05-11
  obstid o paus test2

 3. Version: 1.6     2023-05-11
  paus o obstid

 4. Version: 1.5     2023-03-22
  Spädning och hållbarheter har uppdaterats enligt FASS.

 5. Version: 1.4     2022-11-17
  infusionsreaktion utvidgad

 6. Version: 1.3     2022-10-13
  akut inf reaktion förtydligande iv/sc

 7. Version: 1.2     2022-10-06
  nedtonad biverkningsprofil mono.