Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsvikt
Enhet för grunddos: mg/kg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Startdosen ges under 90 minuter, om det tolereras väl kan påföljande doser ges under 30 minuter.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Tillsätt 7,2 ml sterilt vatten till 150 mg torrsubstans, snurra försiktigt (skaka ej), ger stamlösning med styrkan 21 mg/ml.
Stamlösningen hållbar 48 tim kallt.
Inkompatibelt med glukos.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Akutberedskap för infusionsreaktion.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Anemi och neutropeni förekommer. Febril neutropeni anges i FASS som vanlig.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Hjärtsvikt förekommer, kan bli uttalad, kan uppstå relativt lång tid efter behandlingen avslutad. LVEF (vänsterkammarfunktion) bör monitoreras regelbundet. Vid försämring av LVEF finns åtgärdsriktlinjer, se FASS. Notera risk interaktion antracykliner (kardiotoxiskt, även kumulativt).
I övrigt omnämns hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm.
Andningsvägar
Radiologi
Hosta och dyspné (andfåddhet) vanligt. Rinnsnuva och näsblod vanligt.
Interstitiell pneumonit, ARDS (akut andningsinsufficiens) och akut lungödem finns rapporterat. Nytillkomna eller akut förändrade andningssymtom ska utredas.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar och buksmärta vanligt. Diarré och förstoppning vanligt. Stomatit. Aptitnedgång och viktminskning vanligt.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt. Yrsel förekommer. Parestesi förekommer. Perifer neuropati finns rapporterat. Sömnbesvär.
Övrigt
Trötthet vanligt. Artralgi och myalgia förekommer.