Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Injiceras subkutant under 2-5 minuter i låret, alternera mellan vänster och höger lår.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Hela dosen dras upp i en 5 ml spruta som försluts och märks.
Hållbar 48 timmar kallt PLUS 6 timmar i rumstemperatur.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
54 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Paracetamol
Antihistamin
Puls
Hematologisk toxicitet
Anemi och neutropeni förekommer. Febril neutropeni anges i FASS som vanlig.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Hjärtsvikt förekommer, kan bli uttalad, kan uppstå relativt lång tid efter behandlingen avslutad. LVEF (vänsterkammarfunktion) bör monitoreras regelbundet. Vid försämring av LVEF finns åtgärdsriktlinjer, se FASS. Notera risk interaktion antracykliner (kardiotoxiskt, även kumulativt).
I övrigt omnämns hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm.
Andningsvägar
Hosta och dyspné (andfåddhet) vanligt. Rinnsnuva och näsblod vanligt.
Interstitiell pneumonit, ARDS (akut andningsinsufficiens) och akut lungödem finns rapporterat. Nytillkomna eller akut förändrade andningssymtom ska utredas.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar och buksmärta vanligt. Diarré och förstoppning vanligt. Stomatit. Aptitnedgång och viktminskning vanligt.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt. Yrsel förekommer. Parestesi förekommer. Perifer neuropati finns rapporterat. Sömnbesvär.
Övrigt
Trötthet vanligt. Artralgi och myalgia förekommer.