Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Subkutan

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Injiceras subkutant under 2-5 minuter i låret, alternera mellan vänster och höger lår.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Hela dosen dras upp i en 5 ml spruta som försluts och märks. Tiden i rumstemperatur är sammanlagd tid i injektionsflaskan och sprutan i svagt dagsljus. Hållbarheter enligt FASS.
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
28 dygn Kallt
6 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Antihistamin
Paracetamol
Akut infusionsreaktion förekommer, dock har det rapporterats mildare reaktioner vid subcutan administrering än för intravenös administrering. 
Eventuell symtomatisk behandling.
Premedicinering (antihistamin, paracetamol) kan övervägas vid nästkommande behandlingar om mild reaktion förekommit. 
Permanent utsättning av behandling efter allvarlig infusionsreaktion.
Hematologisk toxicitet
Anemi, leukopeni finns rapporterat.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Hjärtsvikt förekommer. Ökad risk vid andra riskfaktorer så som rökning, hypertoni, diabetes, dyslipidemi, obesitas, tidigare ischemisk hjärtsjukdom och hög ålder. Försiktighet vid dessa tillstånd. Ökad risk vid tidigare behandling med antracykliner.
Andningsvägar
Hosta och dyspné (andfåddhet) förekommer. Rinnsnuva och näsblod förekommer.
Interstitiell pneumonit, ARDS (akut andningsinsufficiens) och akut lungödem finns rapporterat. Nytillkomna eller akut förändrade andningssymtom ska utredas.
Gastrointestinal påverkan
Buksmärta, diarré, illamående, och kräkningar förekommer.
CNS påverkan
Huvudvärk och yrsel förekommer. Parestesi förekommer. Perifer neuropati finns rapporterat. Sömnbesvär förekommer.
Övrigt
Trötthet förekommer till vanligt (stor variation på frekvens). Led och muskelvärk förekommer. Ryggvärk omnämns, men stor variation på frekvens.
Övrigt
Notera att FASS innehåller biverknings frekvens som baseras både på monoterapi och kombination med annan antitumoral behandling.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.6     2023-03-22
  Lagt till standardtext om långa kemiska hållbarheter.

 2. Version: 1.5     2023-03-22
  Hållbarhet har uppdaterats enligt FASS.

 3. Version: 1.4     2022-11-17
  infusionsreaktion utvidgad

 4. Version: 1.3     2022-10-13
  akut infusionsreaktion förtydligande text iv/sc

 5. Version: 1.2     2022-10-06
  genomgång nedtonad biverkning synkad med iv