Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Patienter med en kroppsvikt på 40 kg eller lägre beräknas dosen per kg kroppsvikt. 
Administreras intravenöst under 60 minuter. Använd inbyggt eller monterat filter med låg proteinbindningsgrad (porstorlek 0,2 -0,22 mikrometer).

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Tremelimumab är en okomplicerad monoklonal antikropp och behöver ej hanteras enligt säkerhetsföreskrifter som cytostatika, enligt tillverkande företag. 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
500 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml
500 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos sätts till infusionsvätskan och blandas försiktigt. 
Angiven hållbarhet avser den kemiska stabiliteten. Hållbarheten kan vara kortare (se beredningens etikett) då den ofta begränsas av den mikrobiologiska hållbarheten som beredande apotek sätter utifrån sina lokala förhållanden, t.ex validering av lokaler och om infusionsaggregat sätts eller ej.

Koncentrationsintervall: 0,1-10 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
48 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)
28 dygn Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
28 dygn Kallt (Glukos 50 mg/ml)
48 timmar Rumstemperatur (Glukos 50 mg/ml)

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Observera att biverkningsuppgifter baseras på regimer där tremelimumab ges i kombination med durvalumab, därav osäkerhet kring hur biverkningsprofilen för enbart tremelimumab är.

Observera att biverkningar generellt kan uppstå sent, även efter behandlingsavslut.
Eventuellt behov av kortikosteroidbehandling, se FASS.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akut infusionsreaktion har förekommit. Svåra reaktioner har rapporterats.
Infektionsrisk
Infektioner förekommer, framför allt övre luftvägsinfektion och pneumoni. 
Andningsvägar
Hosta förekommer. Immunmedierad pneumonit förekommer, kan uppstå relativt lång tid efter behandlingsstart, för eventuellt uppehåll eller utsättning av behandling och eventuell kortisonbehandlingsbehov, se FASS. Heshet finns rapporterat. Interstitiell lungsjukdom ovanligt.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda vanligt. Immunmedierad dermatit förekommer, kan uppstå lång tid efter behandlingsstart, för eventuellt uppehåll eller utsättning av behandling och eventuell kortisonbehandlingsbehov, se FASS. Nattliga svettningar finns rapporterat.
Gastrointestinal påverkan
Diarré och buksmärta vanligt. Immunmedierad kolit förekommer, kan uppstå lång tid efter behandlingsstart, för eventuellt uppehåll eller utsättning av behandling och eventuell kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Immunmedierad hepatit förekommer, oftast reversibel, men kan bli permanent, kan bli allvarlig, kan uppstå lång tid efter behandlingsstart, för eventuellt uppehåll eller utsättning av behandling och eventuell kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Endokrinologi
Immunmedierade endokrinopatier. Hypo- och hypertyreoidism förekommer. Binjurebarkssvikt finns rapporterat. Diabetes och hypofysit omnämns, men osäkra frekvenser. Dessa endokrinopatier kan uppstå lång tid efter behandlingsstart, för eventuellt uppehåll eller utsättning av behandling och eventuell kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatinin förekommer. Immunmedierad nefrit finns rapporterat, kan uppstå relativt lång tid efter behandlingsstart, för eventuellt uppehåll eller utsättning av behandling och eventuell kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Övrigt
Feber, perifera ödem förekommer. Muskelsmärtor förekommer. Myosit finns rapporterat.
Hjärttoxicitet
Immunmedierad myokardit har rapporterats. För eventuellt uppehåll eller utsättning av behandling och eventuell kortisonbehandlingsbehov, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2023-08-10
    Regimen fastställdes.