Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: g/m²
Administreringsväg: Intravenös

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Treosulfan ska blandas med Natriumklorid 4,5 mg/ml (lika delar Natriumklorid 9 mg/ml och sterilt vatten) som är 25-30 grader.
Skaka ner pulvret från glasflaskans väggar.
Tillsätt 20 ml Natriumklorid 4,5 mg/ml till 1 g Treosulfan.
Tillsätt 100 ml Natriumklorid 4,5 mg/ml till 5 g Treosulfan.
Skaka till klar lösning. Ger styrkan 50 mg/ml.
Rekonstituerad lösning förs över i steril påse i polyeten eller PVC. Hållbarhet enligt FASS. Får EJ förvaras kallt, risk för utfällning.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Uttalad myelosuppression med pancytopeni är den önskade behandlingseffekten av treosulfan-baserad konditioneringsbehandling och förekommer hos alla patienter.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk på grund av myelosuppression. Profylaktisk eller empirisk infektionsbehandling bör övervägas.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit/mukosit mycket vanligt, inkluderar grad 3-4. Mukositprofylax rekommenderas, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkningar mycket vanligt, kan nå grad 3-4. Diarré, buksmärta och minskad aptit vanligt, kan nå grad 3-4.
Neutropen kolit omnämns.
Levertoxicitet
Förhöjda transaminaser (ALAT/ASAT), gamma GT och bilirubin vanligt, kan nå grad 3-4.
Venös ocklusiv leversjukdom finns rapporterad.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda, alopeci/håravfall och palmar-plantar erytrodysestesi (PPE) vanligt.
CNS påverkan
Perifer sensorisk neuropati förekommer. Intrakraniell blödning har rapporterats, men okänd frekvens.
Enstaka rapporter om kramper hos spädbarn (= 4 månaders ålder) med immunbristsjukdomar, men det är ej bevisat att treosulfan är orsak.
Övrigt
Trötthet (asteni) vanligt, kan bli uttalad. Huvudvärk och yrsel förekommer.
Insomningssvårigheter förekommer, förvirringstillstånd har rapporterats.
Smärta i rygg, extremiteter, skelett, leder och muskler förekommer.
Hjärttoxicitet
Arytmi som förmaksflimmer och sinusarytmi (som sinustakykardi, supraventrikulär takykardi) förekommer.
Hypertoni förekommer, hypotoni har rapporterats.
Andningsvägar
Dyspné (andfåddhet) och näsblod förekommer.
Pneumonit, faryngeal och laryngeal inflammation har rapporterats. Pleuravätska (vätskeutgjutning i lungsäck) har rapporterats.
Barn yngre än ett år har större risk för respiratorisk toxicitet, se FASS
Njurtoxicitet
Akut njurskada och hematuri förekommer.
Utsöndras via urin, hos små barn förekommer blöjutslag.
Övrigt
Sekundära malagniteter finns rapporterade efter allogena hematopoetiska stamcellstransplantationer, men det är okänt hur mycket treosulfan bidragit.
Graviditetsvarning
Fertilitet kan försämras, varför män avråds från att göra kvinna gravid under behandling och upp till 6 månader efter behandling. Viss risk för irreversibel infertilitet, varför eventuellt behov av frysförvaring av sperma.
Ovariesuppression och amenorré med menopausala symtom förekommer hos premenopausala kvinnor.
Interaktionsbenägen substans
Möjlig risk för interaktion mellan treosulfan och CYP3A4-, CYP2C19- eller P gp substrat.
Läkemedel med ett smalt terapeutiskt index (t.ex. digoxin) som är substrat för CYP3A4, CYP2C19 eller P gp ska inte ges under behandling med treosulfan.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-03-22
    Hållbarheten har uppdaterats enligt FASS.