Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Mjuka gelatinkapslar 10 mg finns tillgängliga, preparatnamn Vesanoid.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
APL differentieringssyndrom (eller vitamin A-syra-APL) vanligt. (Feber, dyspné, ökad vikt, lunginfiltrat och pleurala eller perikardiella utgjutningar, hypotension, ödem, leversvikt, njursvikt eller multiorgansvikt, med eller utan leukocytos.) Syndromet kan vara dödligt. Vid första tecken på syndrom, ge högdossteroider.
Snabbt utvecklad hyperleukocytos vanligt.
Hjärttoxicitet
Arytmi angiven som vanlig, men knapphändiga uppgifter om sort och svårighetsgrad.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt. Yrsel, parestesi (domning), konfusion, oro/ångest, depression och insomningssvårigheter förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Torra slemhinnor mycket vanligt. Illamående, kräkning, buksmärtor och nedsatt aptit vanliga. Diarré och förstoppning förekommer.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda, alopeci (håravfall) och svettning vanligt.
Ögonpåverkan
Synpåverkan vanlig.
Hörselpåverkan
Hörselpåverkan vanlig.
Andningsvägar
Övre luftvägssymtom vanliga, respiratorisk svikt och astma förekommer.
Övrigt
Hyperkolesterolemi och hypertriglyceridemia vanligt, reversibelt efter avslutad behandling.
Bensmärta vanligt.
Interaktionsbenägen substans
Tretinoin skall ej administreras samtidigt med Tetracykliner, då det finns en liten ökad risk för ökat intrakraniellt tryck för både Tretinoin och Tetracyklin enskilda och samtidig administration kan innebära ökad risk för detta.
Tretinoin skall ej administreras samtidigt med Vitamin A, då hypervitaminos A symtom skulle kunna förvärras.
Tromboembolism
Ökad risk för tromboembolism under behandlingens första månad, varför försiktighet skall iakttagas vid samtidig behandling med anti-fibrinolytiska läkemedel.