Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid
Maxdos per administrationstillfälle: 80mg

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Registrerad produkt Lonsurf som finns i styrkor 15 mg (trifluridin)/6,14 mg (tipiracilhydroklorid) och 20 mg/8,19 mg.
Doseras 2 gånger dagligen, morgon och kväll.
Tabletterna tas inom 1 timme efter frukost och kvällsmat.
Om doser glöms bort ska patienten inte kompensera för uteblivna doser.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Två olika aktiva substanser ingår - trifluridin och tipiracil.
Trifluridin stoppar cancercellernas tillväxt men metaboliseras lätt vid first-pass-effekt efter oral administrering. Tipiracil förhindrar nedbrytningen av trifluridin och bidrar till att trifluridin verkar under en längre tid.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, aptitnedgång, diarré, kräkning och buksmärtor är mycket vanliga till vanliga. Sympomatisk behandling vid behov. Eventuellt dosreduktionsbehov, se FASS.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit.
Njurtoxicitet
Proteinuri förekommer. Icke-infektiös cystit och njursvikt ovanligt. Däremot är en sedan tidigare måttligt sänkt njurfunktion associerad med högre grad av biverkningar och dessa patienter bör bevakas noggrant vad det gäller hematologisk toxicitet.
Övrigt
Trötthet vanligt. Feber, sjukdomskänsla, sömnlöshet och ödem relativt vanligt. Känsla av förändrad kroppstemperatur förekommer, liksom allmän försämring och smärta.
Hudtoxicitet
Utslag, håravfall, klåda, torr hud och hand-fot syndrom (PPE) förekommer.
Övrigt
Vid tidigare strålbehandling kan en högre incidens av biverkningar ses.
Andningsvägar
Dyspné och hosta förekommer. Nasofaryngit och rinnsnuva ovanligt. Lungemboli ovanligt.
CNS påverkan
Huvudvärk, svindel och perifer neuropati förekommer.