Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Licenspreparat Ixoten Baxter 50 mg finns.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Leukopeni förekommer. Anemi och trombocytopeni har rapporterats. 
Dosjustering eller kortvarigt uppehåll av behandlingen vid uttalad leukopeni eller tombocytopeni.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkning förekommer.
Eventuellt dosjusteringsbehov, kortvarigt uppehåll i behandlingen alternativt antiemetikabehandling.
Hudtoxicitet
Håravfall förekommer.
Immunologisk reaktion
Överkänslighetsreaktioner har rapporterats. Hudreaktioner.
Övrigt
Cystit/urinblåsirritation inkluderande blod i urin har rapporterats. Framför allt vid höga doser och högrisk patienter så som tidigare strålbehandling mot bäcken, tidigare cystiter av cyklofosfamid, ifosfamid eller trofosfamidbehandling eller njurvägsbekymmer i anamnesen.
CNS påverkan
Yrsel, trötthet/utmattning finns omnämnt. Neuropati mycket ovanligt.
Övrigt
Fallrapporter om sekundära maligniteter och förstadier till maligniteter. Dock ej helt säkerställt orsakssamband.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2021-05-18
    Lagt till information om att det är licenspreparat.

  2. Version: 1.1     2020-02-05
    tom rad borttagen och ändrat från egennamn till substans ang cyklofosfamid, ifosfamid vid njurvägsproblem "övrigt"

  3. Version: 1.0     2020-02-05
    Regimen fastställdes.