Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Om en dos missats ska patienten ta nästa dos vid ordinarie doseringstillfälle.
Johannesört får ej intas under pågående behandling.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt, grad 3 och mer förekommer till vanligt. Antidiarroika ska användas vb. Eventuellt behov av uppehåll, dosjustering eller permanent utsättning, se FASS. 
Illamående, kräkning och stomatit vanligt till mycket vanligt. 
Levertoxicitet
Blodvärden
Förhöjda levervärden mycket vanligt. Kontroll av levervärden före behandlingsstart och sedan var tredje vecka under behandlingen. Eventuellt behov av uppehåll, dosjustering eller permanent utsättning, se FASS.
Andningsvägar
Näsblödning vanligt.
Hudtoxicitet
Utslag vanligt. 
Övrigt
Ledvärk förekommer.
Njurtoxicitet
Blodvärden
Förhöjt kreatinin har rapporterats. Beskrivs som en hämning av renal tubulär transport av kreatinin utan inverkan på glomerulär filtration. Förhöjning kunde ses i den första cykeln följt av stabilt förhöjda värden, reversibelt efter avslutad behandling.
Graviditetsvarning
Djurstudier har visat på missbildningsrisk. Fertila kvinnor och manliga patienter med fertil kvinnlig partner ska använda effektivt preventivmedel under behandlingen och en vecka efter avslutad behandling.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av starka CYP3A- eller måttliga CYP2C8-inducerare med tukatinib ska undvikas, då koncentrationen av tukatinib kan minska, med risk för sämre effekt. (Exempel på starka CYP3A- eller måttliga CYP2C8-inducerare är rifampicin, fenytoin, johannesört eller karbamazepin.)
Samtidig administrering av starka CYP2C8-hämmare ska undvikas, då koncentrationen av tukatinib kan öka med risk för ökade biverkningar. (Exempel på stark CYP2C8-hämmare är gemfibrozil.)
Samtidig administrering av känsliga CYP3A substrat med tukatinib ska undvikas eftersom tukatinib är en stark hämmare av CYP3A och således kan känsliga CYP3A substrats koncentration öka med risk för biverkningar. (Exempel på känsliga CYP3A substrat är alfentanil, avanafil, buspiron, darifenacin, darunavir, ebastin, everolimus, ibrutinib, lomitapid, lovastatin, midazolam, naloxegol, sakvinavir, simvastatin, sirolimus, takrolimus, tipranavir, triazolam, och vardenafil.)
Samtidig administrering av känsliga P-gp substrat med tukatinib kan ge ökade koncentrationer av de känsliga P-gp substraten, med risk för ökade biverkningar. Överväg dosminskning av det känsliga P-gp substratet. (Exempel på känsliga P-gp substrat är digoxin och dabigatran.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.0     2022-05-11
    Regimen fastställdes.