Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 18,5mg/m²

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Rekommenderad maxdos till barn 12,5 mg/m2.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Kan blandas med Doxorubicin. Se referens.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Späd med 10 ml natriumklorid 9 mg/ml, ger styrka 1 mg/ml. Späd sedan vidare.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • Allwood et al, The Cytotoxics Handbook, Fourth Edition.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akut bronkospasm och/eller andnöd, ovanligt, risk störst vid kombination med mitomycinadministrering, då även omnämnd fördröjd reaktion.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Leukocytopeni vanligt. Trombocytopeni och anemi förekommer.
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.
Illamående och kräkningar förekommer. Stomatit ovanligt, men kan bli uttalad, reversibel.
Levertoxicitet
Dosreduktion bör ske om hyperbilirubinemi (>51 mikromol/l).
Neuropati
Biverkningskontroll
Perifer neuropati finns rapporterat, oftast reversibelt.
Övrigt
Partiell eller total dövhet, ovanligt. Försiktighet om kombination med andra ototoxiska substanser som cisplatin och karboplatin.
Starkt vävnadsretande
Starkt vävnadsretande, endast intravenös administrering. Intratekal administrering kan vara fatal. Vid extravasering följ instruktion för värmebehandling, överväg Hyaluronidas, se stöddokument om extravasering.