Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 18,5mg/m²

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Rekommenderad maxdos till barn 12,5 mg/m2.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Kan blandas med Doxorubicin. Se referens.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Späd med 10 ml natriumklorid 9 mg/ml, ger styrka 1 mg/ml. Späd sedan vidare.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • Allwood et al, The Cytotoxics Handbook, Fourth Edition.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Neuropati
Biverkningskontroll
Både akut övergående neuropati och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet.
Starkt vävnadsretande
Levertoxicitet
Vid nedsatt leverfunktion eventuell dosreduktion, se FASS alternativt respektive vårdprogram.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.