Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 18,5mg/m²

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Maxdos per administreringstillfälle för barn 12,5 mg/m2.

Spädningsinformation

Spädningsanvisningar

Späd med 10 ml natriumklorid 9 mg/ml, ger styrka 1 mg/ml.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
8 dygn Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

  • Allwood m et al. The Cytotoxics Handbook, Fourth Edition

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Neuropati
Biverkningskontroll
Både akut övergående neuropati och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet.
Starkt vävnadsretande
Levertoxicitet
Vid nedsatt leverfunktion eventuell dosreduktion, se FASS alternativt respektive vårdprogram.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.