Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vinflunin ska ges som 20 minuters intravenös infusion och får INTE ges som snabb intravenös bolus.
Den spädda lösningen ska skyddas från ljus fram till administrering.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Spoldropp med 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml används. Hälften av spoldroppet ska ges före infusionen med vinflunin och hälften efter, se FASS.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda. Ljusskyddas! Hållbarhet enligt FASS.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur
6 dygn Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Hydrering
Förstoppning vanligt, ibland uttalad. Laxativ och dietåtgärder inklusive riklig tillförsel dryck rekommenderas, se FASS.
Hjärttoxicitet
Monitorering
Vinfluninbehandlade patienter ska noggrant följas med avseende på hjärtbiverkningar. Det finns fall med ischemiska skador och även enstaka QT-förlängningar.
Starkt vävnadsretande
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1     2023-04-05
    Hållbarheten har uppdaterats enligt FASS.