Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vinflunin ska ges som 20 minuters intravenös infusion och får INTE ges som snabb intravenös bolus.
Den spädda lösningen ska skyddas från ljus fram till administrering.

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Spoldropp med 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml används. Hälften av spoldroppet ska ges före infusionen med vinflunin och hälften efter, se FASS.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Glukos 50 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Den volym av vinflunin (koncentrat) som motsvaras av beräknad dos ska blandas i en 100 ml påse med Natriumklorid 9 mg/ml infusionslösning. Glukos 50 mg/ml infusionslösning kan också användas.
Ljusskyddas!

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur
72 timmar Kallt

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Hydrering
Förstoppning vanligt, ibland uttalad. Laxativ och dietåtgärder inklusive riklig tillförsel dryck rekommenderas, se FASS.
Hjärttoxicitet
Monitorering
Vinfluninbehandlade patienter ska noggrant följas med avseende på hjärtbiverkningar. Det finns fall med ischemiska skador och även enstaka QT-förlängningar.
Starkt vävnadsretande
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.