Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 2mg

Spädningsinformation

Spädningsvätska

250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ges som infusion för att undvika att det ges intratekalt av misstag.
Blandbart med doxorubicin.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.
Neuropati
Biverkningskontroll
Både akut övergående neuropati och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet.
Starkt vävnadsretande