Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös
Maxdos per administrationstillfälle: 2mg

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell under 10 kg i vikt eller 1 års ålder. 
Konsultera alltid respektive protokoll.
För barn kan vinkristin ges även vid obefintlig njurfunktion. 

Spädningsinformation

Spädningsvätska

50 ml Natriumklorid 9 mg/ml
250 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Natriumklorid 9 mg/ml

Spädningsanvisningar

Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen, blanda. Angiven hållbarhet anges i FASS för Oncovin. Blandbart också med Glukos 50 mg/mL.
Vincristine Pfizer anger en hållbarhet på 12 timmar i rumstemperatur och 24 timmar kallt.
Referensen undersökte Vinkristin (och Vindesin, Vinblastin) spädd i Natriumklorid 9 mg/mL, Glukos 50 mg/mL och RingerLaktat. Resultatet visar för alla lösningarna en hållbarhet på tre veckor både kallt och i rumstemperatur.
Blandbart med Doxorubicin.

Koncentrationsintervall: 0,01-0,1 mg/ml
Hållbarhet efter spädning Förvaring
72 timmar Kallt (Natriumklorid 9 mg/ml)
72 timmar Rumstemperatur (Natriumklorid 9 mg/ml)

Länkar till Fass

Referenser

 • Beijnen et al. Stability of Vinca Alkaloid Anticancer Drugs in Three Commonly Used Infusion Fluids. J of Parenteral Science & Technology, 1989,43;2:84-87.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Bronkospasm, andnöd finns rapporterat. Framför allt risk vid kombination med mitomycin.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.
Neuropati
Biverkningskontroll
Både akut övergående neuropati (motorisk och sensorisk) och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet. Försiktighet vid redan känd neurologisk sjukdom. Fallrapporter finns om svåra neurologiska symtom efter enstaka doser hos personer med exempelvis Charcot-Marie-Tooth (även att neurologisk diagnos uppenbarats efter behandlingsstart vinkristin). Försiktighet även vid känd leverskada, då toxicitetsgrad kan öka.
Starkt vävnadsretande
Vävnadstoxisk - risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Central infart rekommenderas. Lösningen är frätande. Endast för intravenös användning, i infusionspåse, aldrig injektionsspruta p.g.a. förväxlingsrisk. Fatal vid intratekal administrering, se FASS.
Extravasering
Följ instruktionen för specifik lokal behandling med värme. Överväg lokal behandling med Hyaluronidas. Se stöddokument Extravasering.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2023-08-24
  Barnspecifik kommentar och godkänd av SS. Kompletterat info om att aldrig ge i injektiosspruta pga förväxlingsrisk.

 2. Version: 1.3     2023-04-05
  Hållbarheter uppdaterade enligt FASS. Lagt till referens.

 3. Version: 1.2     2023-03-30
  används barn kryss

 4. Version: 1.1     2023-03-30
  uppdaterad inför barn kryss