Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Intravenös

Barn

Denna basfakta är granskad för barn.

Barnspecifik kommentar

För barn kan dosering med enhet mg/kg vara aktuell.
Konsultera alltid respektive protokoll.

Anvisning

Övriga anvisningar för läkemedelsadministration

Intag av Johannesörtpreparat bör undvikas.

Spädningsinformation

Spädningsvätska

100 ml Natriumklorid 9 mg/ml
100 ml Glukos 50 mg/ml

Spädningsanvisningar

Vinorelbin Accord är koncentrat till infusionslösning med styrkan 10 mg/mL. Ordinerad dos dras upp i spruta och sätts till infusionspåsen. Hållbarhet enligt FASS. 
Stabilitetsstudie enligt Referens.

Hållbarhet efter spädning Förvaring
24 timmar Rumstemperatur

Länkar till Fass

Referenser

 • Dine et al. Stability and compatibility studies of vinblastine, vincristine, vindesine and vinorelbine with PVC infusion bags. International Journal of Pharmaceutics, 1991, 77;2-3:279-285.

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Neuropati
Biverkningskontroll
Perifer neuropati förekommer, både sensorisk och motorisk, kan nå grad 3-4.
Omnämns bortfall av djupa senreflexer och svagheter i nedre extremiteter.
Gastrointestinal påverkan
Antiemetika
Illamående och kräkning vanligt, oftast grad 1-2, kan förebyggas med antiemetika.
Förstoppning vanligt, kan nå grad 3-4. Paralytisk ileus finns rapporterat.
Stomatit vanligt. Diarré förekommer.
Levertoxicitet
Leverfunktion
Förhöjning av levertransaminaser vanligt.
Hudtoxicitet
Alopeci vanligt, oftast grad 1-2, kan nå grad 3-4.
Andningsvägar
Dyspné och bronkospasm kan förekomma. Interstitiell pneumonit finns rapporterad (oftare förekommande hos japansk population, varför särskild uppmärksamhet i dessa fall).
Övrigt
Muskelvärk, ledsmärta inkluderande käksmärta förekommer. Smärta inklusive bröstsmärta och smärta tumörställe kan förekomma. Asteni, trötthet och feber förekommer.
Starkt vävnadsretande
Starkt vävnadsretande, reaktioner vid injektionsställe förekommer. Intratekal administrering kan orsaka dödsfall. All kontakt med ögon måste undvikas, risk för hornhinneskada.
Extravasering
Stor risk för vävnadsskada vid extravasering. Räknas som vesicant non DNA binding. Tillhör vinkaalkaloider. Central infart rekommenderas. Följ instruktionen för specifik lokal behandling med värme. Överväg lokal behandling med Hyaluronidas.
Interaktionsbenägen substans
Vinorelbin får ej administreras samtidigt med levande försvagade vacciner (ex vaccin för gula febern), risk för generaliserad vaccinsjukdom.
Samtidig administrering av Vinorelbin med fenytoin rekommenderas ej, då fenytoins gastrointestinala absorption minskar, med ökad risk för kramper.
Vinorelbin metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4. 
Samtidig administrering av Vinorelbin med starka hämmare av CYP3A4 ökar koncentrationen av Vinorelbin i blod och kombinationen rekommenderas därför ej. (Exempel på starka hämmare av CYP3A4 är: ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, HIV-proteashämmare, klaritromycin och telitromycin.)
Samtidig administrering av Vinorelbin med starka inducerare av CYP3A4 minskar koncentrationen av Vinorelbin i blod och kombinationen rekommenderas ej. (Exempel på starka inducerare av CYP3A4 är: rifampicin, fenytoin, karbamazepin, barbiturater och Johannesört.)
Vinorelbin är substrat för P-glykoprotein och försiktighet bör iakttagas vid samtidig administrering av Vinorelbin med hämmare eller inducerare av denna membrantransportör.
Samtidig administrering av Vinorelbin iv med lapatinib medförde tecken på att neutropeni grad 3-4 ökar i frekvens

Versionsförändringar

 1. Version: 1.5     2024-03-28
  granskad barn

 2. Version: 1.4     2023-10-09
  barnkryss

 3. Version: 1.3     2023-10-09
  uppdatering inför barnkryss

 4. Version: 1.2     2023-03-28
  Hållbarheten har uppdaterats och referens har lagts till.