Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: kroppsyta
Enhet för grunddos: mg/m²
Administreringsväg: Per oral
Dosering i förhållande till måltid: Tas i samband med måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Vid kräkning efter intag av Vinorelbin kapslar får inga nya kapslar tas.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Neuropati
Biverkningskontroll
Perifer neuropati förekommer, både sensoriska och motoriska, kan nå grad 3-4.
Omnämns bortfall av djupa senreflexer och svagheter i nedre extremiteter.
Gastrointestinal påverkan
Illamående och kräkning vanligt, men kan förebyggas med antiemetika.
Förstoppning vanligt, kan nå grad 3-4. Paralytisk ileus finns rapporterat.
Stomatit vanligt. Diarré förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjning av levertransaminaser vanligt.
Hudtoxicitet
Alopeci vanligt, kan bli uttalad.
Andningsvägar
Dyspné och bronkospasm kan förekomma. Interstitiell pneumonit finns rapporterad (oftare förekommande hos japansk population, varför särskild uppmärksamhet i dessa fall).
Övrigt
Ledsmärta inkluderande käksmärta och muskelvärk förekommer. Smärta olika platser kroppen, inklusive bröstsmärta och smärta tumörställe kan förekomma.
Asteni, trötthet och feber förekommer.
Interaktionsbenägen substans
Vinorelbin får ej kombineras med vaccin för gula febern, risk för generaliserad vaccinsjukdom.
Vinorelbin bör inte administreras samtidigt med levande försvagade vacciner.
Samtidig administrering av Vinorelbin med fenytoin rekommenderas ej, då fenytoins gastrointestinala absorption minskar, med ökad risk för kramper.
Vinorelbin metaboliseras huvudsakligen via CYP3A4.
Samtidig administrering av Vinorelbin med starka hämmare av CYP3A4 ökar koncentrationen av Vinorelbin i blod och kombinationen rekommenderas därför ej. Exempel på starka hämmare av CYP3A4 är: ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol, posakonazol, HIV-proteashämmare, klaritromycin, telitromycin.
Samtidig administrering av Vinorelbin med starka inducerare av CYP3A4 minskar koncentrationen av Vinorelbin i blod och kombinationen rekommenderas ej. Exempel på starka inducerare av CYP3A4 är: rifampicin, fenytoin, karbamazepin, barbiturater, Johannesört.
Vinorelbin är substrat för P-glykoprotein och försiktighet bör iakttagas vid samtidig administrering av Vinorelbin med hämmare eller inducerare av denna membrantransportör.
Samtidig administrering av Vinorelbin med lapatinib medförde tecken på att incidens av neutropeni grad 3-4 ökar.