Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

En dubbel dos ska inte tas för att kompensera för en glömd dos. Om en dos inte tas vid den schemalagda tidpunkten, ska nästa dos tas enligt det ordinarie schemat.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Neutropeni vanligt, inklusive grad 3-4, febril neutropeni förekommer. Anemi vanligt, oftast grad 1-2, kan nå grad 3-4. Trombocytopeni vanligt, kan nå grad 3-4. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Blödning vanligt (inkluderande blåmärken, petekier), rapporter finns om allvarliga blödningar (CNS, gastrointestinalkanal). Orsak till blödningsrisken ej helt klarlagd. Överväg uppehåll inför och efter kirurgi, se FASS. Observera risk vid samtidig administration med trombocythämmande eller blodförtunnande läkemedel, se FASS.
Infektionsrisk
Ökad infektionsrisk. Reaktivering av Hepatit B virus har rapporterats, före behandlingsstart bör HBV status kontrolleras.
Hjärttoxicitet
Hypertoni vanligt.
Arytmier inkluderande förmaksflimmer och förmaksfladder förekommer. 
Övrigt
Nya primära maligniteter (även kallade sekundära maligniteter) förekommer, oftast hudcancer. Kontrollera avseende tecken på hudcancer och undvik solexponering.
Hudtoxicitet
Utslag mycket vanligt, oftast grad 1-2. Klåda förekommer, oftast grad 1-2.
Gastrointestinal påverkan
Diarré och förstoppning vanligt, oftast grad 1-2.
Övrigt
Muskeloskeletal smärta inklusive ryggsmärta vanligt, oftast grad 1-2.
Trötthet vanligt, oftast grad 1-2.
Yrsel vanligt, oftast grad 1-2.
Tumörlyssyndrom
Tumörlyssyndrom kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor ska använda effektivt skydd under behandling och till och med 1 månad efter behandlingens slut.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av substanser med stark eller måttlig CYP3A-hämning med zanubrutinib kan öka exponeringen för zanubrutinib och om det ej kan undvikas kan det kräva dossänkning av zanubrutinib, se FASS. (Exempel på substanser med stark eller måttlig CYP3A-hämning är: posakonazol, vorikonazol, ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, indinavir, lopinavir, ritonavir, telaprevir, rytromycin, ciprofloxacin, diltiazem, dronedaron, flukonazol, verapamil, aprepitant, imatinib och grapefruktjuice.)
Samtidig administrering av substanser med mild CYP3A-hämning med zanubrutinib innebär ett behov av biverkanskontroll och eventuell dossjustering.
Samtidig administrering av substanser med stark eller måttlig CYP3A-inducering med zanubrutinib kan minska plasmakoncentration av zanutrinib och bör undvikas. (Exempel på substanser med stark eller måttlig CYP3A-inducering är: karbamazepin, fenytoin, rifampin, johannesört, bosentan, efavirenz, etravirin, modafinil, nafcillin.)
Samtidig administrering av substanser som är substrat för CYP3A (och som har smalt terapeutiskt index) med zanubrutinib innebär risk för påverkan av substrat substanser och bör innebära försiktighet. (Exempel på substanser som är substrat för CYP3A med smalt terapeutiskt index är: alfentanil, ciklosporin, dihydroergotamin, ergotamin, fentanyl, pimozid, kinidin, sirolimus och takrolimus.)

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2024-01-18
    textjustering hem tox...

  2. Version: 1.1     2024-01-18
    hem tox justerad på önskan KLL grupp

  3. Version: 1.0     2023-10-02
    Regimen fastställdes.