Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Bevacizumab Intravenös infusion 10 mg/kg kroppsvikt 30 min.
2. Lomustin Peroral kapsel 90 mg/m² kroppsyta 1000 mg/m²

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Bevacizumab
Intravenös   infusion
10 mg/kg
x1 x1
2. Lomustin
Peroral   kapsel
90 mg/m²
x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Bevacizumab
Intravenös   infusion
10 mg/kg
x1
2. Lomustin
Peroral   kapsel
90 mg/m²
Substans / Dag Ny kur dag 43
1. Bevacizumab
Intravenös   infusion
10 mg/kg
2. Lomustin
Peroral   kapsel
90 mg/m²
Emetogenicitet: Hög

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blod-, elektrolyt- och leverstatus.

Villkor och kontroller för administration

Bevacizumab - Första dosen ges som en intravenös infusion på 90 minuter. Om detta tolereras väl, ges den andra dosen på 60 minuter. Om detta tolereras väl, ges följande doser på 30 minuter. Akutberedskap för infusionsreaktion.
Bevacizumab - inför varje behandling - Kontroll av blodtryck och urinsticka (proteinuri).

Lomustin - Kapslarna tas företrädesvis vid sänggåendet eller tre timmar efter måltid.
Vid kräkning efter intag får inga nya kapslar tas.

Anvisningar för ordination

Lomustin - Obs! maxdos 160 mg i kur 1, sedan maxdos 200 mg per behandlingsomgång.
Blodstatus inkl. neutrofila. Elektrolyt- och leverstatus.
Inför varje behandling med Bevacizumab kontrolleras blodstatus.
Observera att benmärgstoxiciteten ofta är sent uppträdande (4-6 veckor).
Max kumulativ dos 1000 mg/m2 - observera att eventuell tidigare behandling med Karmustin ska inräknas i den kumulativa dosen.

Dosreduktion rekommendation

Uppehåll med Lomustin görs tills neutrofila granulocyter > 1,5 och TPK > 100. Dosreducera följande kur med ca 25 %.
Vid TPK < 50 skjuts bevacizumab upp tills TPK > 75.
Om en kur blivit uppskjuten mer än 4 veckor pga hematologisk toxicitet avbryts behandlingen.
Om blodtryck > 150/100 skjuts bevacizumab upp tills normaliserat blodtryck.
Vid bevacizumab-relaterade biverkningar (grad III-IV) avslutas behandlingen.

Övrig information

Emetogenicitet dag 15 och 29 är låg.

Biverkningar

Bevacizumab Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Akutberedskap för infusionsreaktion.
Hematologisk toxicitet
I kombination med kemoterapi listas leukopeni, neutropeni och trombocytopeni som vanligt. Osäkra data för monoterapi.
Ökad risk för blödning, tumörförknippad blödning (framförallt skivepitelcancer lunga), hud och slemhinneblödning.
Tromboembolism
Radiologi
Kliniska prövningar visade ökad risk för tromboemboliska komplikationer (både arteriella och venösa). 
Hypertoni
Blodtryck
Hypertension vid kombination med kemoterapi vanligt, osäkrare hur frekvens är vid monoterapi.
Behov av adekvat antihypertensiv behandling. Permanent utsättning Bevacizumab om okontrollerbar hypertoni trots behandling, eller vid hypertensiv kris eller hypertensiv encefalopati.
Hjärttoxicitet
Studier har visat på ökad förekomst hjärtsvikt vid användning av bevacizumab i kombination med kemoterapi. Tidigare behandling med antracykliner och/eller strålning mot thorax kan vara riskfaktorer, se FASS.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
U-albumin
Proteinuri förekommer, kan nå grad 3-4. Ökad risk möjligt hos hypertensionspatienter. Kontroll av proteinuri med urinsticka rekommenderas innan start och under behandling. Permanent utsättning vid proteinuri av grad 4 (nefrotiskt syndrom).
Sämre sårläkning
Behandling påbörjas tidigast 28 dagar efter större kirurgiska ingrepp eller då operationssåret helt har läkt.
CNS påverkan
Radiologi
PRES (Posterior Reversibel Encefalopati Syndrom) enstaka fallrapporter finns. Symtomen kan vara kramper, huvudvärk, mentala förändringar, synrubbning, eller kortikal blindhet, med eller utan hypertension. Diagnos kräver bekräftande datortomografi/MR undersökning. Behandla symtom, sätt ut Bevacizumab.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Förstoppning, diarré, buksmärtor, stomatit och rektal blödning anges som vanligt vid kombination med kemoterapi.
Tarmperforationer finns rapporterade, ökad risk efter tidigare strålning mot området eller inflammatoriska processer i buken. Även fistelbildning finns rapporterat.
Övrigt
Osäkra data för monoterapi, biverkningsfrekvenser i FASS inkluderar kombination med kemoterapi.

Lomustin Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Andningsvägar
Troligen dosberoende, maximal kumulativ dos pga eventuell risk för lungfibros.
Kontroll av lungfunktionens utgångsnivå görs och följs av täta tester under behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner. Observera att myelosuppression ofta sent uppträdande (4-6 v efter behandling).
Njurtoxicitet
Fallrapporter finns om njursvikt, eventuellt i relation till stor ackumulerad dos. Kontrollera njurfunktion.

Versionsförändringar

 1. Version: 2.4
  Administrationsschemat- Länkat kommentarer.

 2. Version: 2.3
  Patientinfo

 3. Version: 2.2
  tar bort patieninfo i väntan på fler kommentarer

 4. Version: 2.1
  lagt till patientinfo

 5. Version: 2.
  Förtydligat text om maxdos i kur 1 och därefter. Lagt in info om max ackumulerad dos. Ordination - lagt till: Inför varje behandling med Bevacizumab kontrolleras blodstatus.