Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Karmustin Intravenös infusion 100 mg/m² kroppsyta 1000 mg/m² 2 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Karmustin
Intravenös   infusion
100 mg/m²
x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Karmustin
Intravenös   infusion
100 mg/m²
Substans / Dag Ny kur dag 43
1. Karmustin
Intravenös   infusion
100 mg/m²
Emetogenicitet: Hög

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blod-, elektrolyt- och leverstatus.

Anvisningar för ordination

Blodstatus inkl. neutrofila. Elektrolyt- och leverstatus.
Observera att benmärgstoxiciteten ofta är sent uppträdande (4-6 veckor).

Maxdos per administreringstillfälle (per dag) är 200 mg.
Max kumulativ dos 1000 mg/m2 - observera att eventuell tidigare behandling med Lomustin ska inräknas i den kumulativa dosen.

Dosreduktion rekommendation

Behandlingen skjuts upp om neutrofila granulocyter < 1,5 eller TPK < 100. Följande kurer dosreduceras förslagsvis med ca 25 %. Om en kur blivit uppskjuten mer än 4 veckor pga hematologisk toxicitet avbryts behandlingen.
Om nadir med neutrofila granulocyter < 0,5 eller TPK < 50 bör dosen för nästkommande kur reduceras med ca 25 %.
Obs! Trombocyter bör vara i stigande efter nadir för start av ny kur.

Biverkningar

Karmustin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Myelosuppressionen är ofta sent uppträdande (4-6 v efter behandling). Kumulativ dosrelation och kan bli uttalad.
Andningsvägar
Monitorering

Lunginfiltrat och/eller fibros, dosrelaterad, varför max ackumulerad dos 1000 mg/m2. Tidigare Lomustinbehandling ska räknas med i kumulativ dosberäkning. Fibros kan uppstå långt efter behandlingen avslutad. Pneumonit förekommer.
Hög emetogenicitet
Gastrointestinal påverkan
Hög emetogenicitet. Illamående och kräkningar vanliga, uttalade besvär. Viktnedgång, förstoppning, diarré och stomatit förekommer.
Levertoxicitet
Förhöjda leverprover, övergående.
Starkt vävnadsretande
Vävnadsretande, risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Räknas som blåsbildande (vesicant). Central infart rekommenderas. Vätskan alkoholinnehållande och kan ge lokal vävnadsreaktion vid injektionsställe, svullnad, smärta, rodnad och flebit.
Extravasering
Följ instruktionen för specifik lokal behandling med kyla. Se stöddokument Extravasering.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor och män med fertil kvinnlig partner skall använda effektiva preventivmedel under behandling och till och med 6 månader efter behandlingen.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av cimetidin med karmustinbehandling leder till möjlig fördröjd ökad toxisk effekt av karmustin på grund av hämmad karmustinmetabolism.
Samtidig administrering av digoxin med karmustinbehandling leder till möjlig fördröjd sänkt effekt av digoxin på grund av minskat upptag av digoxin.
Samtidig administrering av melfalan med karmustinbehandling leder till ökad risk för lungtoxicitet.

Versionsförändringar

 1. Version: 2.4
  lagt till patientinfo

 2. Version: 2.3
  tar bort patieninfo i väntan på fler kommentarer

 3. Version: 2.2
  lagt till patientinfo

 4. Version: 2.1
  Övrig information - informationen om att Karmustin - BiCNU 100 mg är licenspreparat har tagit bort. Registrerat läkemedel finns.

 5. Version: 2.
  Dosreduktion rekommendation - neutrofila granulocyter.