Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Lomustin Peroral kapsel 100 mg/m² kroppsyta 1000 mg/m²
2. Temozolomid Peroral kapsel 100 mg/m² kroppsyta

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Lomustin x1
2. Temozolomid x1 x1 x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Lomustin
2. Temozolomid
Substans / Dag Ny kur dag 43
1. Lomustin
2. Temozolomid
Emetogenicitet: Hög
Behandlingsöversikt: Start under första veckan med strålbehandling. Upp till 6 kurer ges.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, elektrolyt- och leverstatus.
Överväg profylax mot pneumocystis jiroveci med trimetoprim+sulfametoxazol framförallt om lymfocyter <0,5 eller högdos kortison under längre tid.

Villkor och kontroller för administration

Lomustin kapslarna tas företrädesvis vid sänggåendet eller tre timmar efter måltid.
Vid kräkning efter kapselintag får inga nya kapslar tas den dagen.

Temozolomid Peroral kapsel
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Anvisningar för ordination

Blodstatus inkl. neutrofila görs veckovis. Elektrolyt- och leverstatus inför ny kur.
Lomustin - Observera att benmärgstoxiciteten ofta är sent uppträdande (4-6 veckor).
Antiemetika rekommenderas första behandlingsdagen, därefter vid behov.

Doseskalering förutsätter avslutad strålbehandling
Nadir efter dag 25, neutrofila >= 1,5, LPK >= 2,5 och TPK >= 100 eskalera Temozolomid till 120 mg/m2, 150 mg/m2 och 200 mg/m2 stegvis (kur 2, 3 och 4).

Dosreduktion rekommendation

Lomustin
Nadir efter dag 25, neutrofila < 1,0, LPK <1,5 eller TPK <50, dosreducera stegvis från 100 % till 75 % och därefter 50 %.
Om dosreduktion gjorts till 50 % och patienten fortsatt har neutrofila < 1,0, LPK <1,5 eller TPK <50 sätts Lomustin ut permanent.

Temozolomid
Reduktion eller eskalering beroende på nadir efter dag 25.
Reduktionsnivåer: 100 mg/m2, 75 mg/m2 och 50 mg/m2.
Neutrofila < 1,0, LPK <1,5 eller TPK <50, reduktion med en dosnivå till 75 mg/m2.
Neutrofila =< 0,5, LPK <1,0 eller TPK <25, reduktion med två dosnivåer till 50 mg/m2.
Om dosreduktion gjorts till 50 mg/m2 och patienten fortsatt har LPK <1,5 eller TPK <50 sätts Temozolomid ut permanent.

Referenser

 • Herrlinger et al. Lomustine-temozolomide combination therapy versus standard temozolomide therapy in patients with newly diagnosed glioblastoma with methylated MGMT promoter (CeTeG/NOA-09): a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2019 Feb 16;393(10172):678-688.

Biverkningar

Lomustin Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Andningsvägar
Troligen dosberoende, maximal kumulativ dos pga eventuell risk för lungfibros.
Kontroll av lungfunktionens utgångsnivå görs och följs av täta tester under behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner. Observera att myelosuppression ofta sent uppträdande (4-6 v efter behandling).
Njurtoxicitet
Fallrapporter finns om njursvikt, eventuellt i relation till stor ackumulerad dos. Kontrollera njurfunktion.

Temozolomid Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Infektionsrisk
Infektionsbehandling/profylax
Pneumocystis jiroveci. Trimetoprim+sulfametoxazol (Bactrim Forte). Profylax kan övervägas under 42-dagars schema vid strålbehandling, samt kan också övervägas vid monoterapi (särskilt om kortison ges).
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt.
Levertoxicitet
Leversvikt finns som fallrapporter. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3
  lagt till patientinfo

 2. Version: 1.2
  tar bort patieninfo i väntan på fler kommentarer

 3. Version: 1.1
  lagt till patientinfo

 4. Version: 1.0
  Regimen fastställdes.