Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Kurativ, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Lomustin Peroral kapsel 110 mg/m² kroppsyta 1000 mg/m²
2. Prokarbazin Peroral kapsel 60 mg/m² kroppsyta
3. Vinkristin Intravenös infusion 1,4 mg/m² kroppsyta 2 mg 5 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Lomustin
Peroral kapsel
110 mg/m²
x1
2. Prokarbazin
Peroral kapsel
60 mg/m²
x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
3. Vinkristin
Intravenös infusion
1,4 mg/m²
x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Lomustin
Peroral kapsel
110 mg/m²
2. Prokarbazin
Peroral kapsel
60 mg/m²
3. Vinkristin
Intravenös infusion
1,4 mg/m²
x1
Substans / Dag Ny kur dag 43
1. Lomustin
Peroral kapsel
110 mg/m²
2. Prokarbazin
Peroral kapsel
60 mg/m²
3. Vinkristin
Intravenös infusion
1,4 mg/m²
Emetogenicitet: Hög
Behandlingsöversikt: Också vid recidiv av gliom.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blod-, elektrolyt- och leverstatus.

Villkor och kontroller för administration

Lomustin - Kapslarna tas företrädesvis vid sänggåendet eller tre timmar efter måltid. Vid kräkning efter intag av Lomustin kapslar får inga nya kapslar tas.
Prokarbazin - Patienten bör varnas för samtidigt alkoholintag, Prokarbazin har antabus-effekt. Mat med högt innehåll av tyramin bör undvikas, se exempel under biverkningar Prokarbazin- övrigt. Intag på kvällen kan minska illamåendet.

Anvisningar för ordination

Blodstatus inkl. neutrofila. Elektrolyt- och leverstatus.
Blodstatus inkl. neutrofila dag 29.
Observera att benmärgstoxiciteten ofta är sent uppträdande (4-6 veckor).
Lomustin - Maxdos per administreringstillfälle är 130 mg/m2. Max kumulativ dos 1000 mg/m2 - observera att eventuell tidigare behandling med Karmustin ska inräknas i den kumulativa dosen.

Dosreduktion rekommendation

Behandlingen skjuts upp 1 vecka om LPK < 3,0 (alt. neutrofila < 1,5) eller TPK < 100.
Vid kvarstående peni förskjuts behandlingen ytterligare 1 vecka.
Då en kur blivit försenad med 2 veckor pga hematologisk toxicitet dosreduceras förslagsvis Lomustin och Prokarbazin med 25 %. Om leukopeni eller trombocytopeni kvarstår ges individuell behandling. Om en kur blivit uppskjuten mer än 4 veckor pga hematologisk toxicitet avbryts PCV-behandlingen.
Vinkristin reduceras eller uppskjutes ej pga leukopeni eller trombocytopeni.
Vinkristin stoppas vid neurotoxicitet grad II eller mer, men kan ev. återinsättas vid symtomregress, då i halverad dos.
Prokarbazin - vid allergisk hudreaktion avbryts behandlingen.

Övrig information

Alternativt kan Vinkristin infusion ges dag 1 och 29 för enklare patientlogistik.
Prokarbazin = Natulan kapslar, licenspreparat.

Biverkningar

Lomustin Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Andningsvägar
Troligen dosberoende, maximal kumulativ dos pga eventuell risk för lungfibros.
Kontroll av lungfunktionens utgångsnivå görs och följs av täta tester under behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner. Observera att myelosuppression ofta sent uppträdande (4-6 v efter behandling).
Njurtoxicitet
Fallrapporter finns om njursvikt, eventuellt i relation till stor ackumulerad dos. Kontrollera njurfunktion.

Prokarbazin Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Leukopeni, trombocytopeni, reversibel påverkan finns angiven, osäkert hur vanligt.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning, minskad aptit, mycket vanligt, men oftast övergående. 
Övrigt
Azoospermia och ovariedysfunktion finns rapporterat (eventuellt vid kombination med kemoterapi), kan vara irreversibel.
Övrigt
Undvik alkohol då prokarbazin kan ha en disulfiram (Antabus) liknande effekt. 
Prokarbazin är en svag MAO hämmare vilket kan ge interaktioner med mat med hög tyraminhalt och ge risk för hypertoni. Det är dock ovanligt med reaktioner, men man kan undvika (åtminstone stora doser av) mögelost, övermogen frukt, fermenterade grönsaker, fermenterad korv (t ex salami), jästextrakt och sojasås/sojabönprodukter. 
Interaktionsbenägen substans
Anses vara en svag MAO-hämmare. 
Samtidig administrering av antidepressiva (särskilt tricykliska ämnen) och centralstimulantia (metylfenidat och selegilin) med prokarbazin kan ge ökad risk för serotonergt syndrom.
Samtidig administrering av antipsykotika (fentiazin, thiopental) med prokarbazin kan ge ökade biverkningar av antipsykotika så som CNS depression.
Samtidig administrering av Clozapin med prokarbazin kan öka risk för agranulocytos.
Samtidig administrering av enzym-inducerande antiepileptika kan öka risk för allergisk reaktion (hypersensitivity) av prokarbazin. 
Samtidig administrering av hypertoni medicin med prokarbazin kan ge ökad effekt av hypertoni medicin.

Samtidig administrering av antihistaminer för systemiskt bruk med prokarbazin och risk för CNS-depression (mekanism okänd), detta är en tidigare uppgift från regimbibliotekets text, men verifieras ej i SmPC eller Lexicomp, osäker uppgift.

Vinkristin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Bronkospasm, andnöd finns rapporterat. Framför allt risk vid kombination med mitomycin.
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.
Neuropati
Biverkningskontroll
Både akut övergående neuropati (motorisk och sensorisk) och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet. Försiktighet vid redan känd neurologisk sjukdom. Fallrapporter finns om svåra neurologiska symtom efter enstaka doser hos personer med exempelvis Charcot-Marie-Tooth (även att neurologisk diagnos uppenbarats efter behandlingsstart vinkristin). Försiktighet även vid känd leverskada, då toxicitetsgrad kan öka.
Starkt vävnadsretande
Vävnadstoxisk - risk för nekros (hög risk för vävnadsskada). Central infart rekommenderas. Lösningen är frätande. Endast för intravenös användning, i infusionspåse, aldrig injektionsspruta p.g.a. förväxlingsrisk. Fatal vid intratekal administrering, se FASS.
Extravasering
Följ instruktionen för specifik lokal behandling med värme. Överväg lokal behandling med Hyaluronidas. Se stöddokument Extravasering.

Versionsförändringar

 1. Version: 2.5     2023-11-01
  Lagt till information om möjlighet att ge Vinkristin dag 1 och 29 för enklare patientlogistik.

 2. Version: 2.4     2023-08-17
  Uppdaterat information om Prokarbazin och mat med högt innehåll av tyramin.

 3. Version: 2.3     2020-08-19
  Pat info

 4. Version: 2.2     2020-07-07
  tar bort patieninfo i väntan på fler kommentarer

 5. Version: 2.1     2020-07-07
  lagt till patientinfo

 6. Version: 2.     2017-12-12
  Lagt in information om Lomustin och max dos samt max ackumulerad dos under Ordination.