Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Kurativ, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Lomustin Peroral kapsel 110 mg/m² kroppsyta 1000 mg/m²
2. Prokarbazin Peroral kapsel 60 mg/m² kroppsyta
3. Vinkristin Intravenös infusion 1,4 mg/m² kroppsyta 2 mg 5 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Lomustin x1
2. Prokarbazin x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
3. Vinkristin x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Lomustin
2. Prokarbazin
3. Vinkristin x1
Substans / Dag Ny kur dag 43
1. Lomustin
2. Prokarbazin
3. Vinkristin
Emetogenicitet: Hög
Behandlingsöversikt: Också vid recidiv av gliom.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blod-, elektrolyt- och leverstatus.

Villkor och kontroller för administration

Lomustin - Kapslarna tas företrädesvis vid sänggåendet eller tre timmar efter måltid. Vid kräkning efter intag av Lomustin kapslar får inga nya kapslar tas.
Prokarbazin - Patienten bör varnas för samtidigt alkoholintag, Prokarbazin har antabus-effekt. Mat med högt innehåll av tyramin, t.ex. vin, yoghurt och bananer bör undvikas. Intag på kvällen kan minska illamåendet.

Anvisningar för ordination

Blodstatus inkl. neutrofila. Elektrolyt- och leverstatus.
Blodstatus inkl. neutrofila dag 29.
Observera att benmärgstoxiciteten ofta är sent uppträdande (4-6 veckor).
Lomustin - Maxdos per administreringstillfälle är 130 mg/m2. Max kumulativ dos 1000 mg/m2 - observera att eventuell tidigare behandling med Karmustin ska inräknas i den kumulativa dosen.

Dosreduktion rekommendation

Behandlingen skjuts upp 1 vecka om LPK < 3,0 (alt. neutrofila < 1,5) eller TPK < 100.
Vid kvarstående peni förskjuts behandlingen ytterligare 1 vecka.
Då en kur blivit försenad med 2 veckor pga hematologisk toxicitet dosreduceras förslagsvis Lomustin och Prokarbazin med 25 %. Om leukopeni eller trombocytopeni kvarstår ges individuell behandling. Om en kur blivit uppskjuten mer än 4 veckor pga hematologisk toxicitet avbryts PCV-behandlingen.
Vinkristin reduceras eller uppskjutes ej pga leukopeni eller trombocytopeni.
Vinkristin stoppas vid neurotoxicitet grad II eller mer, men kan ev. återinsättas vid symtomregress, då i halverad dos.
Prokarbazin - vid allergisk hudreaktion avbryts behandlingen.

Övrig information

Prokarbazin = Natulan kapslar, licenspreparat.

Biverkningar

Lomustin Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Andningsvägar
Troligen dosberoende, maximal kumulativ dos pga eventuell risk för lungfibros.
Kontroll av lungfunktionens utgångsnivå görs och följs av täta tester under behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner. Observera att myelosuppression ofta sent uppträdande (4-6 v efter behandling).
Njurtoxicitet
Fallrapporter finns om njursvikt, eventuellt i relation till stor ackumulerad dos. Kontrollera njurfunktion.

Prokarbazin Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Illamående. Antabus liknande effekter finns – varför alkoholintag skall undvikas.
Interaktionsbenägen substans
Anses vara en svag MAO-hämmare. Försiktighet med antidepressiva (särskilt tricykliska ämnen) pga risk för serotonergt syndrom, centralstimulantia (metylfenidat och selegilin - serotonergt syndrom) samt antipsykotika (fentiazin, thiopental) och antihistaminer för systemiskt bruk pga risk för CNS-depression (mekanism okänd).
Hypertoni
Tyraminrik mat som mögelost, banan, yoghurt och vin bör undvikas för att minska risk för hypertoni, då prokarbazin fungerar som svag MAO-hämmare.

Vinkristin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Gastrointestinal påverkan
Förstoppning vanligt. Överväg profylaktiska åtgärder.
Neuropati
Biverkningskontroll
Både akut övergående neuropati och risk för kumulativ bestående neurotoxicitet.
Starkt vävnadsretande

Versionsförändringar

 1. Version: 2.3
  Pat info

 2. Version: 2.2
  tar bort patieninfo i väntan på fler kommentarer

 3. Version: 2.1
  lagt till patientinfo

 4. Version: 2.
  Lagt in information om Lomustin och max dos samt max ackumulerad dos under Ordination.