Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Atezolizumab Intravenös infusion 250 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
1200 mg standarddos 30 min.
2. Bevacizumab Intravenös infusion 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
15 mg/kg kroppsvikt 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Atezolizumab
Intravenös infusion
1200 mg
x1
2. Bevacizumab
Intravenös infusion
15 mg/kg
x1
Emetogenicitet: Minimal
Behandlingsöversikt: Underhållsbehandling

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin
Leverstatus: ASAT, ALAT och bilirubin
Amylas, CRP, glukos
Thyroidea: TSH, T4 fritt

Villkor och kontroller för administration

Atezolizumab - Den första dosen ges på 60 minuter. Om denna tolereras väl ges efterföljande infusioner på 30 minuter. Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion.
Sköterskekontakt en vecka efter behandling, därefter kontakt enligt individuell bedömning. Kontroll av immunrelaterade biverkningar, som främst berör GI, lever, hud, neurologi och endokrina system.

Bevacizumab - Första dosen ges som en intravenös infusion på 90 minuter. Om detta tolereras väl, ges den andra dosen på 60 minuter. Om detta tolereras väl, ges följande doser på 30 minuter. Akutberedskap för infusionsreaktion.
Inför varje behandling - Blodtryck och urinsticka (proteinuri).

Anvisningar för ordination

För behandlingsstart neutrofila >1,5, TPK >100 och LPK >2,0.
Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin.
Leverstatus: ASAT, ALAT och bilirubin
Amylas, CRP, glukos
Thyroidea: TSH, T4 fritt
Dessa kontroller ska också följas en gång/månad i 6 månader efter avslutad behandling.

Dosreduktion rekommendation

Atezolizumab -Dosreduktion rekommenderas inte. Uppehåll görs vid toxicitet. Se i FASS Tecentric (Atezolizumab) 

Vid Bevacizumab-relaterade biverkningar grad 3-4 avslutas behandlingen.

Referenser

Biverkningar

Atezolizumab Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Observera att biverkningar generellt kan uppstå sent, även efter behandlingsavslut.
Eventuellt behov av kortikosteroidbehandling, se FASS.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Infusionsrelaterad reaktion förekommer.
Hematologisk toxicitet
Trombocytopeni förekommer.
Andningsvägar
Andnöd och hosta vanligt. Pneumonit förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning, diarré och minskad aptit vanligt. Kolit förekommer. Pankreatit finns rapporterat. Kolit och pankreatit kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden vanligt. Hepatit förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Njurtoxicitet
Nefrit har rapporterats i enstaka fall, följ njurfunktion. Eventuellt kortikosteroidbehandling, se FASS.
Endokrinologi
Immunrelaterade endokrinopatier. Hyponatremi, hypo- och hyperkalemi, hypo- och hyperkalcemi och hypomagnesemi. Sköldkörtelfunktionsrubbningar förekommer. Hyperglykemi. Enstaka fall av binjurebarksvikt, diabetes och hypofysit.
Hudtoxicitet
Utslag och klåda vanligt.
Svåra hudbiverkningar har rapporterats i sällsynta fall, inklusive Stevens Johnsons syndrom (SJS) och toxisk epidermal nekrolys (TEN). Monitorera hudbiverkan, gör uppehåll i behandling och utred vid misstanke om svår hudbiverkan, utsätt vid diagnos, se FASS. Extra försiktighet vid tidigare allvarlig hudreaktion på annan immunstimulerande behandling.
CNS påverkan
Huvudvärk. Perifer neuropati.
Rapporter finns om icke-infektiös meningit, Guillain-Barrés syndrom och myasteniskt syndrom.
Smärta
Ledsmärta och muskelsmärta vanligt.
Övrigt
Trötthet / fatigue vanligt. Feber.
Hjärttoxicitet
Myokardit fallrapporter.

Bevacizumab Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Akutberedskap för infusionsreaktion.
Hematologisk toxicitet
I kombination med kemoterapi listas leukopeni, neutropeni och trombocytopeni som vanligt. Osäkra data för monoterapi.
Ökad risk för blödning, tumörförknippad blödning (framförallt skivepitelcancer lunga), hud och slemhinneblödning.
Tromboembolism
Radiologi
Kliniska prövningar visade ökad risk för tromboemboliska komplikationer (både arteriella och venösa). 
Hypertoni
Blodtryck
Hypertension vid kombination med kemoterapi vanligt, osäkrare hur frekvens är vid monoterapi.
Behov av adekvat antihypertensiv behandling. Permanent utsättning Bevacizumab om okontrollerbar hypertoni trots behandling, eller vid hypertensiv kris eller hypertensiv encefalopati.
Hjärttoxicitet
Studier har visat på ökad förekomst hjärtsvikt vid användning av bevacizumab i kombination med kemoterapi. Tidigare behandling med antracykliner och/eller strålning mot thorax kan vara riskfaktorer, se FASS.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
U-albumin
Proteinuri förekommer, kan nå grad 3-4. Ökad risk möjligt hos hypertensionspatienter. Kontroll av proteinuri med urinsticka rekommenderas innan start och under behandling. Permanent utsättning vid proteinuri av grad 4 (nefrotiskt syndrom).
Sämre sårläkning
Behandling påbörjas tidigast 28 dagar efter större kirurgiska ingrepp eller då operationssåret helt har läkt.
CNS påverkan
Radiologi
PRES (Posterior Reversibel Encefalopati Syndrom) enstaka fallrapporter finns. Symtomen kan vara kramper, huvudvärk, mentala förändringar, synrubbning, eller kortikal blindhet, med eller utan hypertension. Diagnos kräver bekräftande datortomografi/MR undersökning. Behandla symtom, sätt ut Bevacizumab.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Förstoppning, diarré, buksmärtor, stomatit och rektal blödning anges som vanligt vid kombination med kemoterapi.
Tarmperforationer finns rapporterade, ökad risk efter tidigare strålning mot området eller inflammatoriska processer i buken. Även fistelbildning finns rapporterat.
Övrigt
Osäkra data för monoterapi, biverkningsfrekvenser i FASS inkluderar kombination med kemoterapi.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3     2021-12-22
  lagt till patieninformationen

 2. Version: 1.2     2021-11-09
  Administrationsschemat- Länkat kommentaren" Kontroll av blodtryck och urinsticka (proteinuri)

 3. Version: 1.1     2021-11-04
  Lagt till referensartikel.

 4. Version: 1.0     2021-11-03
  Regimen fastställdes