Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Karboplatin Intravenös infusion 5 x(GFR + 25) mg njurfunktion (AUC Calvert) 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Karboplatin x1
Emetogenicitet: Hög
Behandlingsöversikt: Ges eventuellt var 4:e vecka (28 dagar).

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus inkl kreatinin, leverstatus och njurclearance (Cystatin C, Iohexol-, kreatininclearance eller motsvarande).

Villkor och kontroller för administration

Karboplatin - Överkänslighetsreaktioner förekommer, särskilt om flera kurer givits, > 5 kurer.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl neutrofila, elektrolytstatus inkl kreatinin. För behandlingsstart neutrofila > 1.5, TPK > 100.  
Karboplatin - Calverts formel: AUC x (GFR+25). AUC 5 beräknas från absolut, okorrigerat GFR, som bestäms antingen med iohexol- eller Cr-EDTA clearance, alternativt eGFR baserat på både Cystatin-C och kreatinin. 
eGFR ska inte användas på kakektiska patienter eller på patienter med pågående kortisonbehandling.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila < 1,5 och/eller TPK < 100 - skjut upp behandlingen en vecka.

NADIR-värde, kvarstående under en vecka, för neutrofila < 1,0 och/eller TPK < 50 - dosreducera till AUC=4.

Referenser

Biverkningar

Karboplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Antihistamin
Puls
En ökad risk för allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, hos patienter som tidigare exponerats för platinaterapi. Överväg profylax med antihistamin och/eller kortikosteroider.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Njurfunktionsstörning förekommer men är vanligtvis inte dosbegränsande toxicitet, och uppvätskning behövs oftast inte. Försiktighet med nefrotoxiska läkemedel inkl aminoglykosider.
Neuropati
Perifer neuropati förekommer, oftast mild vid konventionella doser. Symtom mestadels beskrivet som parestesi och minskade djupa senreflexer. Ökad risk hos patienter >65 år och hos dem som tidigare behandlats med Cisplatin.
Hög emetogenicitet
Vid AUC 4 eller mer.
Interaktionsbenägen substans
Karboplatin kan interagera med aluminium och bilda en svart fällning.
Samtidig administrering av vaccin mot Gula febern vid Karboplatinbehandling är kontraindicerad, risk för generaliserad vaccinsjukdom.
Samtidig administrering av levande försvagade vacciner vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej.
Samtidig administrering av Fenytoin eller Fosfenytoin vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej, risk för förvärrade kramper eller ökad risk för toxicitet.
Samtidig administrering av diuretika inklusive loopdiuretika och andra nefrotoxiska eller ototoxiska substanser vid Karboplatinbehandling ska ske med försiktighet, risk för ökad eller förvärrad toxicitet, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1
    Lagt till patientinfo

  2. Version: 1.0
    Regimen fastställdes.