Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Dostarlimab Intravenös infusion 500 mg standarddos 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Dostarlimab
Intravenös   infusion
500 mg
x1
Emetogenicitet: Minimal
Behandlingsöversikt: Ges i 4 kurer och därefter fortsätter med regim för kur 5 osv. 

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Recidiverande eller avancerad endometriecancer med dMMR eller MSI-H som progredierat efter platinainnehållande behandling.
Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin
Leverstatus: albumin, ALP, ASAT, bilirubin, LD
Pankreasamylas, CRP, glukos
Thyroidea: TSH, T4 fritt

Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion. Vid reaktion gör uppehåll med infusionen. Om reaktion avtar inom 1 timme återuppta infusion med halverad hastighet. Vid grad 3-4 reaktion, avbryt behandling permanent.
Använd ett infusionsset med inbyggt eller monterat filter av polyetersulfon (PES),porstorlek 0,2 -0,22 mikrometer.
Sjuksköterskekontakt efter behandling enligt individuell bedömning för kontroll av immunrelaterade biverkningar, som främst berör GI, lever, hud, neurologi och endokrina system. Se stöddokument-omvårdnad ( Bedömningsstöd för biverkningar vid behandling med immunterapi )

Anvisningar för ordination

Elektrolytstatus: Na, K, kreatinin
Leverstatus: albumin, ALP, ASAT, bilirubin, LD
Pankreasamylas, CRP, glukos
Blodstatus: Hb, LPK, neutrofila, TPK
Kalcium
Thyroidea: TSH, T4 fritt

Kontroller som inför start ska också följas en gång/månad i 6 månader efter avslutad behandling.
Kontroll av immunrelaterade biverkningar, som kan uppkomma sent. Immunhämmande behandling med i första hand kortikosteroider kan behövas, se stöddokument (Bedömning och hantering av biverkningar av checkpointhämmare. )
Vid eventuell infusionsreaktion kan premedicinering med Paracetamol och Desloratadin ges.

Dosreduktion rekommendation

Dosreduceras ej. Uppehåll eller behandlingsavslut görs vid svårare toxicitet, och då ska också behandling med steroider övervägas, se FASS (Jemperli )

Övrig information

Patienten ska få tydlig information om eventuella biverkningar.
 Patientkort Jemperli 

Referenser

Biverkningar

Dostarlimab Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Övrigt
Observera att immunologiska biverkningar generellt kan uppstå sent, även efter behandlingsavslut.
Eventuellt behov av kortikosteroidbehandling, se FASS.
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Monitorering
Akutberedskap
Blodtryck
Puls
Infusionsrelaterade reaktioner förekommer. Eventuellt avbruten infusion, avvakta en timme och eventuell återupptag av infusion i lägre hastighet, se FASS.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Anemi vanligt, kan nå grad 3-4.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående och kräkningar vanliga.
Kolit och pankreatit har rapporterats, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Levertoxicitet
Blodvärden
Förhöjda levervärden vanliga. Följ levervärden före och under behandlingen.
Hepatit finns rapporterat, kan uppstå sent efter behandlingsstart, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Andningsvägar
Biverkningskontroll
Interstitiell lungsjukdom /pneumonit förekommer. kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Endokrinologi
Blodvärden
Hypothyreos och hyperthyreos förekommer. Binjurebarksinsufficiens förekommer Thyroidit och hypofysit har rapporterats. 
Diabetes har rapporterats.
De immunologiska biverkningarna kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Njurtoxicitet
Nefrit har rapporterats. Det kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Klåda och utslag vanligt. Immunrelaterade hudutslag förekommer, de kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Ögonpåverkan
Uveit har rapporterats, kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.
Övrigt
Immunrelaterad artralgi (ledvärk) förekommer, kan uppstå sent efter behandlingsstart, utred vid misstanke, eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning och kortisonbehandlingsbehov, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    lagt till patientinformationen

  2. Version: 1.1
    Justerat länkadress till stöddokument.

  3. Version: 1.0
    Regimen fastställdes