Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Kurativ, Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Doxorubicin Liposomalt Intravenös infusion 250 ml Glukos 50 mg/ml infusion
30 mg/m² kroppsyta 60 min.
2. Karboplatin Intravenös infusion 250 ml Glukos 50 mg/ml infusion
5 x(GFR + 25) mg njurfunktion (AUC Calvert) 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Doxorubicin Liposomalt Liposomalt
Intravenös infusion
30 mg/m²
x1
2. Karboplatin
Intravenös infusion
5 x(GFR + 25) mg
x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Doxorubicin Liposomalt Liposomalt
Intravenös infusion
30 mg/m²
2. Karboplatin
Intravenös infusion
5 x(GFR + 25) mg
Emetogenicitet: Hög

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl neutrofila, elektrolytstatus inkl kreatinin, leverstatus och njurclearance (Cystatin C, Iohexol-, kreatininclearance eller motsvarande).

Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion.
Doxorubicin liposomalt Första dosen ges på 2 timmar, därefter ges infusionen på 1 timme.
Glukos 50 mg/ml används som infusionsvätska och i spoldropp. Doxorubicin liposomalt är inkompatibelt med Natriumklorid.
Kontroll av hand-fotsyndrom, stomatit.

Karboplatin - Överkänslighetsreaktioner förekommer, särskilt om flera kurer givits, > 5 kurer.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl neutrofila, elektrolytstatus inkl kreatinin och leverstatus (bilirubin). För behandlingsstart neutrofila > 1.5, TPK > 100.
Karboplatin: Dosering av totaldos enligt Calverts formel: AUC x (GFR+25). Använd absolut värde = okorrigerat GFR (ml/min). För estimering av eGFR och konvertering från relativt värde = korrigerad GFR (ml/min/1.73m2) till okorrigerat GFR, använd kalkylator på https://egfr.se/ För utförliga anvisningar se "basfakta om läkemedel" för Karboplatin. 

Dosreduktion rekommendation

Neutrofila < 1,5 och/eller TPK < 100 behandlingen skjuts upp en vecka.
Dosreduktion vid nedsatt leverfunktion, se FASS.
Hand-fotsyndrom grad 2, behandlingen skjuts upp, utvärdera veckovis, se FASS.

Referenser

Biverkningar

Doxorubicin Liposomalt Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
Antihistamin
Längre infusionstid vid första behandlingen eller vid reaktion, inte högre hastighet än 1 mg/minut.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Risk för hjärtsvikt. Risken ökar vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot hjärtat eller tidigare behandling med antracykliner eller antracenedioner. Utgångsvärde på vänsterkammarfunktion bör finnas. Kumulativ livstidsdos över 450-550 mg/m2 skall inte överskridas utan ny vänsterkammarfunktionsbedömning och bedömning av risk-nyttoförhållandet för patienten.
Hudtoxicitet
I studier har knappt hälften av patienterna rapporterat PPE, (palmoplantarerytrodysestesi / hand och fot syndrom) dvs smärtsamma, rödfläckiga hudutslag, oftast efter två eller tre behandlingscykler. Förbättring sker vanligtvis efter en till två veckor och i vissa fall kan det ta upp till 4 veckor eller längre för fullständig läkning.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit vanligt.
Extravasering
Vid extravasering räknas doxorubicin liposomalt som irriterande. Medför att det ej finns krav på central infart. Vid extravasering rekommenderas kylbehandling. Dexrazoxan som antidot endast efter övervägande, se stöddokument om extravasering.

Karboplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Antihistamin
Puls
En ökad risk för allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, hos patienter som tidigare exponerats för platinaterapi. Överväg profylax med antihistamin och/eller kortikosteroider.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Njurfunktionsstörning förekommer men är vanligtvis inte dosbegränsande toxicitet, och uppvätskning behövs oftast inte. Försiktighet med nefrotoxiska läkemedel inkl aminoglykosider.
Neuropati
Perifer neuropati förekommer, oftast mild vid konventionella doser. Symtom mestadels beskrivet som parestesi och minskade djupa senreflexer. Ökad risk hos patienter >65 år och hos dem som tidigare behandlats med Cisplatin.
Hög emetogenicitet
Vid AUC 4 eller mer.
Interaktionsbenägen substans
Karboplatin kan interagera med aluminium och bilda en svart fällning.
Samtidig administrering av vaccin mot Gula febern vid Karboplatinbehandling är kontraindicerad, risk för generaliserad vaccinsjukdom.
Samtidig administrering av levande försvagade vacciner vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej.
Samtidig administrering av Fenytoin eller Fosfenytoin vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej, risk för förvärrade kramper eller ökad risk för toxicitet.
Samtidig administrering av diuretika inklusive loopdiuretika och andra nefrotoxiska eller ototoxiska substanser vid Karboplatinbehandling ska ske med försiktighet, risk för ökad eller förvärrad toxicitet, se FASS.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2023-12-29
  Spädningsvätska för Karboplatin ändrad till 250 ml glukos för likriktning över diagnoser.

 2. Version: 1.3     2023-12-08
  Uppdaterat under anvisning för ordination om Karboplatin samt uppdaterat referens och länk.

 3. Version: 1.2     2022-11-01
  Tagit bort information om att central infart bör användas. Ok att ge perifert enligt FASS och stöddokument extravasering.

 4. Version: 1.1     2020-03-12
  Ändrat filnamn