Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Remissionssyftande

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Daratumumab Intravenös infusion 500 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
16 mg/kg kroppsvikt 4 tim.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42
1. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
x1
Substans / Dag 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63
1. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
x1 x1
Substans / Dag 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84
1. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
x1
Substans / Dag 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99
1. Daratumumab
Intravenös infusion
16 mg/kg
x1 x1
Emetogenicitet: Medel
Behandlingsöversikt: Vecka 9-24 ges Daratumumab varannan vecka. Därefter från vecka 25 och framåt tills sjukdomsprogress ges Daratumumab var fjärde vecka.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus med kreatinin.
Antiviral profylax skall övervägas för att förebygga reaktivering av herpes zoster-virus.

Villkor och kontroller för administration

Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion.
Infusion - första timmen ges 100 ml/tim, därefter kan infusionstakten höjas med 50 ml/tim varje timme till max 200 ml/tim om inga infusionsreaktioner.
Se FASS.
Använd ett sterilt lågproteinbindande in-line filter av polyetersulfon (PES) med porstorlek 0,2 mikrometer.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus. För behandlingsstart neutrofila > 1,5 och TPK > 100. Vid lägre värden skjuts behandlingen upp 1-2 veckor.
Premedicinering - ge Metylprednisolon 60 mg oralt eller intravenöst, Paracetamol 1000 mg oralt och Klemastin 2 mg intravenöst eller oralt, 1-3 timmar före infusionen.
Postmedicinering - Metylprednisolon 20 mg oralt ges i två dagar efter infusionen.

Dosreduktion rekommendation

Daratumumab-dosen bör inte reduceras.
Överväg stödbehandling med transfusioner eller G-CSF.

Biverkningar

Daratumumab Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Akutberedskap
Puls
Infusionsreaktioner vanligast vid första infusionen, oftast grad 1-2. Upprepad infusionsreaktion förekommer. Premedicineringsbehov för att minska risk. Vid grad 1,2 eller 3 minskas infusionstakt, vid grad 4 avslutas behandlingen.
Hematologisk toxicitet
Hematologisk toxicitet kan vara behandlingsmålet. Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Infektionsrisk
Infektionsrisk ökad. Övre luftvägsinfektion och lunginflammation vanligast. Herpes Zoster Virus reaktivering förekommer. Hepatit B reaktivering har rapporterats.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, förstoppning, illamående och kräkningar vanligt.
Hjärttoxicitet
Hypertoni och förmaksflimmer förekommer.
Andningsvägar
Hosta och andnöd vanligt.
Smärta
Smärtor i rygg, leder och extremiteter förekommer. Även muskulära bröstsmärtor förekommer.
Övrigt
Feber och fatigue (utmattning) vanligt. Perifera ödem förekommer.
Övrigt
Daratumab är en human IgG kappa monoclonal antikropp, detta kan ge inverkan på elfores och bedömning av respons hos vissa patienter med IgG kappa myelom.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2022-06-29
    Regimen arkiveras då det finns subkutan standarddos publicerad för behandling istället. (arkiverad)

  2. Version: 1.2     2022-06-29
    Namnändrat regimen inför arkivering. Förtydligat intravenös behandling.

  3. Version: 1.1     2021-06-08
    Patientinfo tillagd