Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Neoadjuvant, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Karboplatin Intravenös infusion 5 x(GFR + 25) mg njurfunktion (AUC Calvert) 30 min.
2. Etoposid Intravenös infusion 100 mg/m² kroppsyta 60 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Karboplatin x1
2. Etoposid x1 x1 x1
Emetogenicitet: Hög

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande)

Villkor och kontroller för administration

Kontroll av blodstatus, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande)

Anvisningar för ordination

Hb >= 100, Neutrofila >= 1,0, TPK >= 100, GFR >20
Karboplatin – Calverts formel: AUC x (GFR+25), använd okorrigerat värde. Ger totaldos.
Cockcroft-Gault formel bör inte användas för beräkning av GFR vid BMI >= 25. GFR värde > 125 ml/min bör inte användas.
Karboplatin har olika maxdos vid olika AUC, se basfakta. Denna regim AUC 5, då är maxdos 750 mg.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila 1,5-1,0 ge 80% av doser båda preparat.
Neutrofila <1,0 och/eller TPK < 100 , skjut upp behandling en vecka.

Lågt albumin
Vid serum-albumin <30 överväg 75-80 % dos Etoposid.

Övrig information

Patient bör informeras om hög risk för håravfall. Eventuell perukremiss.
Observera att det även finns peroral variant Etoposid dag 2 och 3.

Referenser

Biverkningar

Karboplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Antihistamin
Puls
En ökad risk för allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, hos patienter som tidigare exponerats för platinaterapi. Överväg profylax med antihistamin och/eller kortikosteroider.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Njurfunktionsstörning förekommer men är vanligtvis inte dosbegränsande toxicitet, och uppvätskning behövs oftast inte. Försiktighet med nefrotoxiska läkemedel inkl aminoglykosider.
Neuropati
Perifer neuropati förekommer, oftast mild vid konventionella doser. Symtom mestadels beskrivet som parestesi och minskade djupa senreflexer. Ökad risk hos patienter >65 år och hos dem som tidigare behandlats med Cisplatin.
Hög emetogenicitet
Vid AUC 4 eller mer.
Interaktionsbenägen substans
Karboplatin kan interagera med aluminium och bilda en svart fällning.
Samtidig administrering av vaccin mot Gula febern vid Karboplatinbehandling är kontraindicerad, risk för generaliserad vaccinsjukdom.
Samtidig administrering av levande försvagade vacciner vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej.
Samtidig administrering av Fenytoin eller Fosfenytoin vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej, risk för förvärrade kramper eller ökad risk för toxicitet.
Samtidig administrering av diuretika inklusive loopdiuretika och andra nefrotoxiska eller ototoxiska substanser vid Karboplatinbehandling ska ske med försiktighet, risk för ökad eller förvärrad toxicitet, se FASS.

Etoposid Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Anafylaktiska reaktioner kan förekomma. Infusionen ska ges långsamt, under 30-60 minuter för att undvika hypotension och bronkospasm.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Övrigt
Vid serum-albumin <30 överväg 75-80 % dos Etoposid.
Lågt serum-albumin ger ökad obundet/fritt Etoposid AUC, vilket resulterar i ökad hematologisk toxicitet (lägre antal neutrofila).
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av högdos ciklosporin med Etoposid ger ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av cisplatin med Etoposid är förknippat med ökad exponering för Etoposid till följd av minskad clearence.
Samtidig administrering av fenytoin med Etoposid är förknippat med minskad effekt av Etoposid till följd av ökad clearence. Även andra enzyminducerande antiepileptika kan ge minskad effekt av Etoposid, se FASS. 
Samtidig administrering av antiepileptiska mediciner med Etoposid kan medföra risk för sämre effekt av antiepileptisk medicin, dock vaga uppgifter, se FASS.
Samtidig administrering av warfarin med Etoposid kan ge ökad effekt warfarin och därmed förhöjda PK/INR värden, vilket kräver ökad övervakning.
Samtidig administrering av netupitant/palonosetron (där netupitant metaboliseras via CYP3A4) med Etoposid har visat att exponeringen för Etoposid ökar med 21%. I poolade säkerhetsdata från fyra studier av olika storlekar har kombinationen dock hittills ej visat klinisk effekt med ökad toxicitet, enligt dokument från företaget.

Versionsförändringar

  1. Version: 2.1
    lagt till patientinfo

  2. Version: 2.
    Ändrad text Karboplatin - Calverts formel förenklad och maxdos relaterad till AUC i enlighet med referens. Emetogenicitet - alla Karboplatinregimer skall anges som hög.