Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Doxorubicin Intravenös infusion 40 mg/m² kroppsyta 550 mg/m² 5 min.
2. Streptozocin Intravenös infusion 2000 mg standarddos 10 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Doxorubicin x1
2. Streptozocin x1
Emetogenicitet: Hög
Utvärderingsintervall: Vid palliativ behandling efter 4 cykler

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande).
Leverstatus inklusive bilirubin.
Vid känd hjärtsjukdom - EKG, Ultraljud hjärta.

Villkor och kontroller för administration

Kontroll av blodstatus, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande).
Leverstatus inklusive bilirubin.
Doxorubicin - Starkt vävnadsretande. Central infart rekommenderas.

Anvisningar för ordination

Hb >= 100, Neutrofila >=1,0, TPK >= 100, GFR >= 60
Om GFR < 60 ml/min ge underhållsdos med Streptozocin delad på två dagar.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila 1,0-1,5 – ge 80% av dos
Neutrofila <1,0 och/eller TPK <100 – behandlingen skjuts upp en vecka

Njurtoxicitet
GFR >=60 ge 100 % dos.
GFR 50-59 använd regim för underhållsdos med Streptozocin fördelad på 2 dagar.
GFR < 50 - behandlingen skjuts upp tills GFR >=50 och använd då regim för underhållsdos Streptozocin fördelad på 2 dagar

Övrig information

Om GFR < 60 ml/min ge underhållsdos med Streptozocin delad på två dagar.
Observera – kortison tillåtet och skall ges i antiemetika scheman vid Streptozocinbehandling.
Urinen kan färgas röd av Doxorubicin.
Alopeci oftast partiell.

Biverkningar

Doxorubicin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Risk för antracyklininducerad kardiomyopati med hjärtsvikt som följd. Kan uppstå sent i behandlingen eller flera månader efteråt. Risken ökar vid tidigare hjärtsjukdom, strålbehandling mot del av hjärtat eller tidigare behandling med andra antracykliner eller antracenedioner (trolig additiv toxicitet). Kumulativ dos på 550mg/m2 bör ej överstigas, vid strålbehandling mot mediastinum eventuellt lägre. Utgångsvärde på vänsterkammarfunktion bör finnas.
Starkt vävnadsretande
Vid extravasering finns antidoten dexrazoxan (Savene) som kan användas. Infusioner ges under tre konsekutiva dagar. Första behandlingen ska startas inom sex timmar efter extravaseringen.
Tumörlyssyndrom
Allopurinol
Urat
Hydrering
Hyperurikemi kan uppstå till följd av snabb lys av tumörceller vid vissa sjukdomar under vissa förutsättningar (exempelvis vanligast i uppstartsbehandling). Viktigt att patient är väl hydrerad och har god diures. Som skydd ges eventuellt Allopurinol under behandlingstiden. Vid behov kan antidoten rasburikas (Fasturtec) ges.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner

Streptozocin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Njurtoxicitet

Toxicitet dosrelaterad och kumulativ, risk ökar om tidigare njursjukdom eller kombination med andra nefrotoxiska läkemedel. Mild proteinuri är ett tidigt tecken på njurtoxicitet.
Gastrointestinal påverkan
Diarre vanligt.
Endokrinologi
Hyper/hypoglykemi förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    Ny version med ändrad volym och infusionshastighet för streptozocin i enlighet med företagets riktlinjer. (arkiverad)

  2. Version: 1.2
    Lagt till patientinfo

  3. Version: 1.1
    Streptozocin finns som godkänt läkemedel. Information om licenspreparat under "Övrig information" har därför tagits bort.