Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Adjuvant, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Fluorouracil Intravenös injektion 400 mg/m² kroppsyta 5 min.
2. Streptozocin Intravenös infusion 1000 mg standarddos 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Fluorouracil x1
2. Streptozocin x1 x1
Emetogenicitet: Hög

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande).
Test av DPD-aktivitet rekommenderas för att undvika allvarliga biverkningar av Fluorouracil.

Villkor och kontroller för administration

Kontroll av Blodstatus inklusive neutrofila, Kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande).
Kontroll av mucosit och diarré.

Anvisningar för ordination

Hb >= 100, Neutrofila >=1,0, TPK >= 100, GFR >= 50
Denna underhållsdos Streptozocin delad på två dagar används om GFR < 60 vid något tillfälle under Streptozocinbehandling.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet
Neutrofila 1,0-1,5 – ge 80% av doser båda preparat.
Neutrofila <1,0 och/eller TPK <100 – behandlingen skjuts upp en vecka.

Njurtoxicitet
GFR >= 50 ge 100% av underhållsdos med Streptozocin fördelad på 2 dagar.
GFR < 50 - behandlingen skjuts upp tills GFR >50.

Mucosit och diarré
Fluorouracildos
vid grad 2 - ge 80 % av dos.
vid grad 3-4 – skjut på behandling tills grad 0-1. Överväg DPD brist och behov av avbrytande av eller byte av behandling.

Övrig information

Denna underhållsdos Streptozocin delad på två dagar används om GFR < 60 ml/min vid något tillfälle under Streptozocinbehandling.
Observera – kortison tillåtet och skall ges i antiemetika scheman vid Streptozocinbehandling.

Referenser

Biverkningar

Fluorouracil Intravenös injektion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt.
Slemhinnetoxicitet
Mukosit (stomatit, esofagit, faryngit, proktit) vanligt.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar, angina, hjärtinfarkt, arytmier och kardiogen chock kan uppträda.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. 
Om testning ej sker ska DPD brist misstänkas vid allvarlig slemhinnetoxicitet och/eller hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling alternativt fortsatt behandling med kraftigt reducerade doser. 

Streptozocin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hög emetogenicitet
Antiemetika
Antiemetika enligt lokala protokoll.
Njurtoxicitet

Toxicitet dosrelaterad och kumulativ, risk ökar om tidigare njursjukdom eller kombination med andra nefrotoxiska läkemedel. Mild proteinuri är ett tidigt tecken på njurtoxicitet.
Gastrointestinal påverkan
Diarre vanligt.
Endokrinologi
Hyper/hypoglykemi förekommer.

Versionsförändringar

  1. Version: 2.2
    Villkor för start av regimen - lagt till rekommendation test DPD-aktivitet. Lagt till referens.

  2. Version: 2.1
    Patientinfo tillagd

  3. Version: 2.0
    500ml 30min