Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Kapecitabin Peroral tablett 750 mg/m² kroppsyta
2. Kapecitabin Peroral tablett 750 mg/m² kroppsyta
3. Temozolomid Peroral kapsel 150 mg/m² kroppsyta

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Kapecitabin
Peroral   tablett
750 mg/m²
x1 x1
2. Kapecitabin
Peroral   tablett
750 mg/m²
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
3. Temozolomid
Peroral   kapsel
150 mg/m²
x1 x1 x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Kapecitabin
Peroral   tablett
750 mg/m²
2. Kapecitabin
Peroral   tablett
750 mg/m²
3. Temozolomid
Peroral   kapsel
150 mg/m²
Emetogenicitet: Medel
Utvärderingsintervall: Utvärdering efter 2-3 kurer

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus inklusive neutrofila, kreatinin, clearance (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande) och leverstatus.
Vid anamnes på hjärtsjukdom - EKG före start av regim.
Test av DPD-aktivitet rekommenderas för att undvika allvarliga biverkningar av Kapecitabin.

Villkor och kontroller för administration

Kontroll av Blodstatus inklusive neutrofila. Leverstatus omkontrolleras enligt individuell bedömning.
Sjuksköterska telefonkontroller 1 gång per vecka under kur 1 och 2, från och med kur 3 telefonkontroll enligt individuell bedömning.
Då kontroll av hand-fot syndrom och gastrointestinala biverkningar inklusive stomatit.

Kapecitabin Peroral tablett
Dosering i förhållande till måltid: Tas inom en halv timme efter måltid

Temozolomid Peroral kapsel
Dosering i förhållande till måltid: Tas på fastande mage

Anvisningar för ordination

Hb >=100, Neutrofila>=1,5, TPK >=100, GFR >=30
Kontroll av hand-fot syndrom och gastrointestinala biverkningar inklusive stomatit.

Dosreduktion rekommendation

Hematologisk toxicitet:
Temozolomid och Kapecitabin:
Neutrofila >= 1,5 och TPK >=100, ge 100 %.
Neutrofila <1,5 eller TPK <100, skjut upp behandling 1 vecka.
Neutrofila <1,0 eller TPK <50, skjut upp behandling 1 vecka och sänk dos till 75% båda preparaten.

Icke hematologisk toxicitet:
Kapecitabindos:
Grad 0 - ge 100%.
Grad 1 - ge 100%.
Grad 2 - första tillfället; avbryt behandling, återstarta när grad 0-1, ge 100%, andra tillfället; avbryt behandling, återstarta när grad 0-1, ge 75%, tredje tillfället; avbryt behandling, återstarta behandling när grad 0-1, ge 50%.
Grad 3 - första tillfället; avbryt behandling, återstarta behandling när grad 0-1, ge 75%, andra tillfället; avbryt behandling, återstarta behandling när grad 0-1, ge 50%.
Grad 4 - avsluta behandlingen.
Vid allvarlig slemhinne och/eller benmärgstoxicitet misstänk DPD-brist och överväg avbrytande av behandling.

Övrig information

Temozolomid och Kapecitabin: Vid kräkning efter medicinintaget får inga nya kapslar/tabletter tas det dostillfället.

Referenser

Biverkningar

Kapecitabin Peroral tablett

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Biverkningskontroll
Hydrering
Loperamid
Diarré. Biverkningskontroll enligt lokala riktlinjer. Vid kraftiga symptom avbryts behandlingen, överväg övervakning och vid behov ges vätske- och elektrolytersättning.
Vid lindriga till måttliga symptom kan behandling med tablett Loperamid övervägas.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit.
Hjärttoxicitet
Hjärtinfarkt, angina, arytmier, kardiogen chock och EKG-förändringar kan uppträda. Försiktighet hos patienter med tidigare hjärtsjukdom. Nytillkomna hjärtbesvär bör utredas.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Hand- och fotsyndrom. Biverkningskontroll enligt lokala riktlinjer. Se FASS angående åtgärder vid respektive toxicitetsgrad.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. Vid partiell brist reducerad dos, vid total brist avstå behandling.
Då test inte hittar alla med nedsatt DPD aktivitet ska DPD brist misstänkas oavsett testresultat vid allvarlig toxicitet (slemhinnetoxicitet, hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet) eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling eller kraftigt reducerad dos. 

Temozolomid Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Infektionsrisk
Infektionsbehandling/profylax
Pneumocystis jiroveci. Trimetoprim+sulfametoxazol (Bactrim Forte). Profylax kan övervägas under 42-dagars schema vid strålbehandling, samt kan också övervägas vid monoterapi (särskilt om kortison ges).
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.
Hudtoxicitet
Hudutslag vanligt.
Levertoxicitet
Leversvikt finns som fallrapporter. Leverfunktionsvärden bör kontrolleras.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    Villkor för start av regimen - lagt till rekommendation test DPD-aktivitet. Lagt till referens.

  2. Version: 1.1
    Lagt till patientinfo