Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Avelumab Intravenös infusion 800 mg standarddos 60 min.
2. Axitinib Peroral tablett 5 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Ny kur dag 15
1. Avelumab x1
2. Axitinib x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Axitinib ges som kontinuerlig peroral behandling.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus: Hb, LPK, TPK, Diff.(diff för att kartlägga njurcancerpopulation)
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin
Leverstatus: Albumin, ASAT, ALAT, bilirubin, LD
Hjärtstatus: EKG, S-proBNP, Troponin T, Blodtryck
Amylas,CRP, b-glukos
Endokrin: Kortisol, ACTH
Thyroidea: TSH, T4 fritt
Urinsticka (proteinuri)

Villkor och kontroller för administration

Avelumab: Ökad beredskap för infusionsrelaterad reaktion (IRR).
Kontroll av blodtrycket före start. Vid IRR grad 1, sänk infusionshastigheten med 50%, Vid IRR grad 2 avbryt infusion och avvakta till IRR grad 1 eller remission och återuppta med lägre hastighet. Vid IRR >= grad 3, avbryt Avelumab-behandling permanent.
Använd ett infusionsset med inbyggt eller monterat filter (porstorlek 0,2 mikrometer).
Sköterskekontakt en vecka efter behandling, därefter kontakt enligt individuell bedömning. Kontroll av immunrelaterade biverkningar, som främst berör GI, lever, hud, neurologi och endokrina system.

Axitinib: Kan ge högt blodtryck och detta kan uppkomma fort. Vid ev. dosreduktion eller utsättning, var uppmärksam på hypotoni.
Grapefrukt och johannesört får ej intas under behandlingen. 

Axitinib Peroral tablett
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar för ordination

Blodstatus: Hb, LPK, TPK
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin
Leverstatus: Albumin, ASAT, ALAT, bilirubin, LD
Amylas, CRP, b-glukos
Thyroidea: TSH, T4 fritt
Dessa kontroller ska också följas en gång/månad i 6 månader efter avslutad behandling.

Avelumab: Premedicinering med tablett Paracetamol 1 g och Desloratadin 10 mg 1-3 timmar före behandlingsstart. Ges vid de 4 första doserna, därefter efter individuell bedömning.
Kontroll av immunrelaterade biverkningar, som kan uppkomma sent. Immunhämmande behandling med i första hand kortikosteroider kan behövas, se FASS.
Observans på hud- och GI-biverkningar

Axitinib: Startdos med 5 mg x 2. Vid frånvaro av biverkningar av grad 3 och 4 under de första två veckornas behandling samt ett blodtryck (behandlat eller obehandlat) under 150/90 mm Hg, kan dosen ökas till 7 mg x 2. Om denna dos tolereras väl enligt samma premisser kan dosen ökas till 10 mg x 2. 
Vid måttligt nedsatt leverfunktion (Child-Pugh B) sänks startdos till 2 mg X 2.

Dosreduktion rekommendation

Uppehåll eller dosreduktion kan bli nödvändig pga biverkningar. 
Avelumab: Dosreduceras ej. Uppehåll görs vid vid toxicitet, enl. tabell 1 i FASS (Bavencio-FASS)

Axitinib: Doserduceras stegvis 3 mg X 2 till 2 mg x 2. 
Vid förhöjda levervärden ( ASAT eller ALAT > 3 X normalvärde eller Bilurubin> 1,5 x normalvärde) görs uppehåll med båda läkemedel. Se instruktioner i FASS (Bavencio) under tabell 1. 

Referenser

  • Robert J. Motzer, M.D et al..Avelumab plus Axitinib versus Sunitinib for Advanced Renal-Cell Carcinoma: BMJ March 21, 2019 vol. 380 no.12

Biverkningar

Avelumab Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Första infusionsreaktionen uppstår oftast under de fyra första behandlingarna och kan då bli uttalad, om första händelsen sker från behandling fem och senare är reaktionen oftast mild. Avbryt behandling och därefter eventuell återstart med lägre hastighet, se FASS.
Hematologisk toxicitet
Anemi vanligt, kan bli uttalad, lymfopeni förekommer, kan bli uttalad, trombocytopeni förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning, diarré, förstoppning och buksmärtor vanligt.
Immunmodulerad kolit och pankreatit har rapporterats. Kortisonbehandling och eventuell utsättning av Avelumab, se FASS.
Levertoxicitet
Immunmodulerad hepatit har rapporterats, inklusive grad 3 och 4. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Förekommer något oftare när Avelumab kombineras med Axitinib. Oftast reversibel. Leverfunktion skall följas. Kortikosteroidbehandling och eventuellt behandlingsuppehåll eller utsättning av Avelumab, se FASS.
Andningsvägar
Hosta och dyspné/andfåddhet vanligt. Immunmodulerad pneumonit har rapporterats, inklusive grad 3 och 4. Kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Oftast reversibel. Kortikosteroidbehandling och eventuellt uppehåll eller utsättning av Avelumab, se FASS.
Endokrinologi
Immunmodulerad hypotyreos förekommer, andra sköldkörtelrubbningar har rapporterats.
Immunmodulerad diabetesutveckling har rapporterats.
Immunmodulerad binjurebarkssvikt har rapporterats.
Alla dessa kan uppstå lång tid efter behandlingsstart. Behandling utifrån vilken körtel som påverkats, se FASS.
Njurtoxicitet
Immunmodulerad nefrit har rapporterats. Kontroll av njurfunktion ska göras. Eventuell kortikosteroidbehandling och behandlingsuppehåll eller utsättning av Avelumab, se FASS.
Övrigt
Andra immunmodulerade biverkningar finns rapporterade som enstaka fall, exempel uppräknade i FASS är myokardit, myosit, uveit och Guillain-Barré, i övrigt var god se FASS.
Hudtoxicitet
Utslag, klåda och torr hud förekommer.
Övrigt
Trötthet/fatigue och feber vanligt. Huvudvärk och yrsel förekommer. Minskad aptit och viktminskning vanligt.
Ryggvärk, ledvärk vanligt. Muskelvärk förekommer. Myosit – fallrapporter.
Hypertoni förekommer.

Axitinib Peroral tablett

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi förekommer, oftast grad 1-2. Trombocytopeni och neutropeni ovanligt och endast enstaka fall mer än grad 2.
Polycytemi (förhöjt Hb) förekommer.
Hypertoni
Hypertoni mycket vanligt. Kontroll av blodtryck före och under behandling, blodtrycksbehandling vid behov, eventuell dosjustering eller tillfälligt uppehåll med Axitinib, se FASS.
Tromboembolism
Tromboemboliska händelser förekommer, både arteriella och venösa.
Övrigt
Blödningshändelser inklusive allvarliga har rapporterats. Tillfälligt uppehåll av behandling med Axitinib om blödning kräver medicinsk intervention.
Hjärttoxicitet
Hjärtsvikt finns rapporterat.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor och förstoppning mycket vanligt. . Nedsatt aptit och viktminskning mycket vanligt. Stomatit och dyspepsi förekommer. Gastrointestinal perforation och fistelbildning finns rapporterat.
Hudtoxicitet
Hand-fot-syndrom (PPE) vanligt, oftast grad 1-2. Utslag, torr hud, klåda och håravfall (alopeci) förekommer.
Endokrinologi
Hypothyreos vanligt, oftast grad 1-2. Hyperthyreos finns rapporterat. Kontroll av thyreoideavärden före och under behandling.
CNS påverkan
Huvudvärk och trötthet mycket vanligt. Yrsel förekommer. Enstaka fallrapporter finns om Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) Symtom på PRES är huvudvärk, kramper, letargi, synrubbningar och neurologiska rubbningar, Vid misstanke om PRES görs tillfälligt uppehåll med Axitinib och utredning startas.
Övrigt
Ledsmärta, muskelsmärta vanligt. Proteinuri vanligt. Förhöjda leverprover förekommer. Hosta vanligt.
Sämre sårläkning
Inga studier finns, men generell kunskap om möjlig försämrad sårläkning på gruppnivå, varför uppehåll med Axitinib behandling bör startas minst 24 timmar före planerat kirurgiskt ingrepp.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av axitinib och starka CYP3A4/5-hämmare (t ex ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, erytromycin, atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin och grapefruktjuice) kan öka plasmakoncentrationen av Axitinib. Om samtidig administration ej kan undvikas rekommenderas dosjustering av Axitinib, se FASS.
Samtidig administrering av axitinib och starka CYP 3A4/5-inducerare (t ex rifampicin, dexametason, fenytoin, karbamazepin, rifabutin, rifapentin, fenobarbital och Hypericum perforatum (Johannesört)) kan sänka plasmakoncentrationen av Axitinib. Om samtidig administration ej kan undvikas rekommenderas dosjustering av Axitinib, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1
    Patientinfo tillagd

  2. Version: 1.0
    Regimen fastställdes