Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Axitinib Peroral tablett
5 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Axitinib
Peroral tablett
5 mg
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Axitinib
Peroral tablett
5 mg
x2 x2 x2 x2 x2 x2 x2
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Kontinuerlig behandling. 
Hur väl patienten tolererar Axitinib styr dosen, startdosen 5 mg x 2 höjs vid god tolerans.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus: Hb, LPK, TPK, Diff.(diff för att kartlägga njurcancerpopulation)
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin
Leverstatus: Albumin, ASAT, ALAT, bilirubin, LD
Hjärtstatus: EKG, Blodtryck
Thyroidea: TSH, T4 fritt
Urinsticka (proteinuri)

Vid behov antihypertensiv behandling. Försiktighet till patienter med risk för emboliska händelser.

Villkor och kontroller för administration

Axitinib kan ge högt blodtryck och detta kan uppkomma fort. Var uppmärksam på hypotoni vid dosreduktion. 

Grapefrukt och johannesört får ej intas under behandlingen. 

Axitinib Peroral tablett
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar för ordination

Blodstatus: Hb, LPK, TPK
Elektrolytstatus: Na, K, Ca, kreatinin
Leverstatus: Albumin, ASAT, ALAT, bilirubin, LD
Thyroidea: TSH, T4 fritt

Observans på hud- och GI-biverkningar. 
Startdos med 5 mg x 2. Vid frånvaro av biverkningar av grad 3 och 4 under de första två veckornas behandling samt ett blodtryck (behandlat eller obehandlat) under 150/90 mm Hg, kan dosen ökas till 7 mg x 2. Om denna dos tolereras väl enligt samma premisser kan dosen ökas till 10 mg x 2. 

Dosreduktion rekommendation

Dosreduktion eller uppehåll kan bli aktuellt baserat på biverkningar. Vid dosreduktion rekommenderas först till 3 mg x 2 och sedan vid behov till 2 mg x 2. 

Biverkningar

Axitinib Peroral tablett

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Anemi förekommer, oftast grad 1-2. Trombocytopeni och neutropeni ovanligt och endast enstaka fall mer än grad 2.
Polycytemi (förhöjt Hb) förekommer.
Hypertoni
Hypertoni mycket vanligt. Kontroll av blodtryck före och under behandling, blodtrycksbehandling vid behov, eventuell dosjustering eller tillfälligt uppehåll med Axitinib, se FASS.
Tromboembolism
Tromboemboliska händelser förekommer, både arteriella och venösa.
Övrigt
Blödningshändelser inklusive allvarliga har rapporterats. Tillfälligt uppehåll av behandling med Axitinib om blödning kräver medicinsk intervention.
Hjärttoxicitet
Hjärtsvikt finns rapporterat.
Gastrointestinal påverkan
Diarré, illamående, kräkningar, buksmärtor och förstoppning mycket vanligt. . Nedsatt aptit och viktminskning mycket vanligt. Stomatit och dyspepsi förekommer. Gastrointestinal perforation och fistelbildning finns rapporterat.
Hudtoxicitet
Hand-fot-syndrom (PPE) vanligt, oftast grad 1-2. Utslag, torr hud, klåda och håravfall (alopeci) förekommer.
Endokrinologi
Hypothyreos vanligt, oftast grad 1-2. Hyperthyreos finns rapporterat. Kontroll av thyreoideavärden före och under behandling.
CNS påverkan
Huvudvärk och trötthet mycket vanligt. Yrsel förekommer. Enstaka fallrapporter finns om Posteriort reversibelt encefalopatisyndrom (PRES) Symtom på PRES är huvudvärk, kramper, letargi, synrubbningar och neurologiska rubbningar, Vid misstanke om PRES görs tillfälligt uppehåll med Axitinib och utredning startas.
Övrigt
Ledsmärta, muskelsmärta vanligt. Proteinuri vanligt. Förhöjda leverprover förekommer. Hosta vanligt.
Sämre sårläkning
Inga studier finns, men generell kunskap om möjlig försämrad sårläkning på gruppnivå, varför uppehåll med Axitinib behandling bör startas minst 24 timmar före planerat kirurgiskt ingrepp.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administrering av axitinib och starka CYP3A4/5-hämmare (t ex ketokonazol, itrakonazol, klaritromycin, erytromycin, atazanavir, indinavir, nefazodon, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir, telitromycin och grapefruktjuice) kan öka plasmakoncentrationen av Axitinib. Om samtidig administration ej kan undvikas rekommenderas dosjustering av Axitinib, se FASS.
Samtidig administrering av axitinib och starka CYP 3A4/5-inducerare (t ex rifampicin, dexametason, fenytoin, karbamazepin, rifabutin, rifapentin, fenobarbital och Hypericum perforatum (Johannesört)) kan sänka plasmakoncentrationen av Axitinib. Om samtidig administration ej kan undvikas rekommenderas dosjustering av Axitinib, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2     2022-08-19
    lagt till regimschema

  2. Version: 1.1     2021-04-19
    Patieninfo tillagd

  3. Version: 1.0     2021-02-11
    Regimen fastställdes