Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Lenvatinib Peroral kapsel 24 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Lenvatinib x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28
1. Lenvatinib x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Emetogenicitet: Medel
Behandlingsöversikt: Kontinuerlig behandling.
Eftersom många upplever påtagliga biverkningar med rekommenderad startdos är det motiverat att börja med högst 20 mg och vid god tolerans öka dosen till 24 mg.
För patienter med kraftigt nedsatt leverfunktion eller njurfunktion är rekommenderad startdos 14 mg.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av Blod- elektrolytstatus med kreatinin. Eventuella elektrolytavvikelser korrigeras innan behandling påbörjas.
Blodtryck och urinsticka (proteinuri). Blodtrycket skall vara välkontrollerat innan behandling påbörjas.
Lever- och tyreoideastatus, glukos                      
EKG med fokus på QT-tid. Försiktighet till patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion.

Villkor och kontroller för administration

Sköterskekontakt efter en vecka. Första månaden en gång/vecka därefter en gång/månad eller kontakt enligt individuell bedömning. 
Kontroll av eventuella biverkningar som blodtryck, viktminskning, nedsatt aptit, diarré, illamående, smärta i munnen, trötthet, insomnia.

Om en dos missats ska den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos.
Kapslarna (oöppnade) kan lösas upp i en matsked vatten eller äppeljuice i ett litet glas. Låt dem ligga i minst 10 minuter, rör sedan om så att kapselskalen löser upp sig ordentligt. Drick blandningen. Skölj efter med vatten eller äppeljuice, snurra glaset och svälj vätskan.

Lenvatinib Peroral kapsel
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar för ordination

Blodtryck efter 1 vecka, därefter varannan vecka under de första två månaderna därefter en gång/månad.
Leverstatus, blodstatus, elektrolytstatus och tyreoideastatus följs under behandlingen med minskande frekvens. 
EKG med fokus på QT-tid. Försiktighet till patienter med nedsatt vänsterkammarfunktion.
Urinsticka. Vikt.                                                                                                                             
Läkarbesök: biverkningskontroll av GI påverkan, infektion, blödning, hypertoni, hjärt- och neurologisk påverkan    

Dosreduktion rekommendation

Tillfällig utsättning och dossänkning kan bli nödvändigt för att hantera biverkningar.
Dossänkning sker i steg 24 mg- 20 mg- 14 mg- 10 mg. 
Grad 1 eller 2 biverkningar motiverar i allmänhet inte behandlingsuppehåll med Lenvatinib, såvida de inte är oacceptabla för patienten trots optimal hantering. För biverkningar grad 3 och högre, se hanteringsrekommendation i FASS tabell 3. 
Gastrointestinal toxicitet behandlas aktivt före behandlingsuppehåll eller dosreduktion. 
BT >140/90 se hantering av hypertoni och dosreduktion enligt förslag i FASS tabell 4.

Övrig information

Patienten ska få tydlig information om biverkningar och vikten av att höra av sig för eventuell dosreduktion.
Kapslar i styrkan 4 och 10 mg finns.

Biverkningar

Lenvatinib Peroral kapsel

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Trombocytopeni, neutropeni och anemi vanligt, grad 3-4 förekommer.
Hypertoni
Hypertoni mycket vanligt. Blodtryck skall kontrolleras före och under behandling och skall vara välreglerat före start av behandling med Lenvatinib.
Gastrointestinal påverkan
Diarré mycket vanligt, kan ge dehydrering och ökad risk för njurtoxicitet. Minskad aptit, illamående, kräkning och buksmärta är relativt vanliga, kan bli uttalade. Tarmperforation och fistelbildning har rapporterats.
Slemhinnetoxicitet
Stomatit, kan bli uttalad.
Övrigt
Viktminskning, trötthet och huvudvärk vanligt och kan bli uttalade.
Njurtoxicitet
Proteinuri vanligt. Njursvikt förekommer och dödsfall har rapporterats. Kontroll av njurfunktion före och under behandling.
Levertoxicitet
Förhöjda leverprover. Leversvikt inklusive dödsfall har rapporterats.
Hudtoxicitet
Hand och fot syndrom (PPE) vanligt. Utslag och håravfall.
Hjärttoxicitet
Hjärtsvikt förekommer. Förlängning av QT tid.
Tromboembolism
Cerebrovaskulära händelser och myokardinfarkt har rapporterats.
Övrigt
Blödningar vanliga (näsblödning inkluderat). Allvarliga fall av blödning har rapporterats.
CNS påverkan
Bakre reversibelt encefalopatisyndrom (PRES alternativt RPLS) har rapporterats. Symtom är huvudvärk, krampanfall, letargi, förvirring, förändrad mental funktion, blindhet och andra synstörningar eller neurologiska störningar.
Endokrinologi
Hypothyreos vanligt. Följ tyreoideaprover.
Graviditetsvarning
Fertila kvinnor måste använda mycket effektiv preventivmetod under behandlingen och en månad efter avslutad behandling.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3
  lagt till regimschema

 2. Version: 1.2
  Tagit bort regimschema från patientinfo

 3. Version: 1.1
  Patientinfo

 4. Version: 1.0
  Regimen fastställdes