Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Vandetanib Peroral tablett 300 mg standarddos

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Vandetanib x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28
1. Vandetanib x1 x1 x1 x1 x1 x1 x1
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Kontinuerlig behandling. Vandetanib har lång halveringstid, ca 19 dagar, vilket har betydelse för varaktighet och hantering av biverkningar.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

EKG, QTc-intervall <= 480 ms. Ej torsades de pointes i anamnesen.
Blodtryck
Kontroll av blod- elektrolytstatus med kreatinin.
Lever- och tyreoideastatus
Patienter som behandlas med Vandetinib (Caprelsa®) ska få ett patientinformationskort och informeras om riskerna.
Vid måttligt nedsatt njurfunktion, överväg minskad startdos 200 mg.

Villkor och kontroller för administration

Om en dos missats skall den endast tas om det är mer än 12 timmar kvar till nästa planerade dos. 
Johannesört skall ej intas under behandlingen och två månader efter avslutad behandling.

Vandetanib Peroral tablett
Dosering i förhållande till måltid: Tas med eller utan mat vid ungefär samma tidpunkt varje dag

Anvisningar för ordination

Vid behandlingsstart och efter 1, 3. 6 och 12 veckor och sedan var 3:e månad kontrolleras:
Ekg (QTc), kalium, kalcium, magnesium, TSH
Kontrollschemat används även efter behandlingsuppehåll mer än 2 veckor och efter dosminskning p.g.a. QTc-förlängning. 
Kontroll av blodtryck. 
Uppmärksamhet vid hud- GI-biverkningar.
Patienten skall informeras om att diarré är en vanlig biverkan och erhålla anvisningar och recept på Loperamid.. 
Interraktionsbenägen substans. Läkemedel som är kända att förlänga QTc-intervall är kontraindicerade tex klass I A and III antiarytmetika. Samtidig behandling med Ondansetron skall undvikas.

Dosreduktion rekommendation


Vid biverkningar grad 3 och högre, samt vid ökat QTc-intervall, avbryt behandlingen och återuppta eventuellt med reducerad dos när toxiciteten avklingat till grad 1. 
Dossänkning till först 200 mg och därefter eventuellt 100 mg.

Övrig information

Försiktighet bör iakttas avseende solexponering genom användning av skyddande kläder och/eller solskyddskräm på grund av risken för fototoxiska reaktioner i samband med behandling med Vandetanib.
Vandetanib (Capresla®) får ej förskrivas med mer än ett uttag på recept (itereras ej). 

Biverkningar

Vandetanib Peroral tablett

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blödning finns redovisad i internationella data, i FASS anges endast att försiktighet skall iakttagas vid hjärnmetastaser då rapport finns om intrakraniell blödning.
CNS påverkan
Huvudvärk, parestesi, dysestesi och yrsel vanligt. Tremor/skakningar, letargi, medvetslöshet, balansstörningar och dysgeusi (smakförändring) förekommer. Muskelryckningar, klonus och hjärnödem har rapporterats. PRES (posteriort reversibelt encefalopatisyndrom) har beskrivits, utred på misstanke vid förändrad mental funktion, förvirring, synrubbningar, huvudvärk och krampanfall.
Hjärttoxicitet
Hjärtfunktion
Elektrolyter
Tyroidea
QT-förlängning vanligt. Ter sig dosrelaterad. Kan ge allvarliga arytmier som Torsade de points. Eventuellt dosjusteringsbehov, uppehåll eller avslut av behandling, se FASS. Ett observandum är Vandetinibs långa halveringstid, 19 dagar, Kontraindicerat hos patienter med långt QT sedan tidigare eller patienter med tidigare Torsade de points händelser. Kontroll av EKG, elektrolyter och TSH enligt schema, se FASS.
Hjärtsvikt finns rapporterat.
Hypertoni
Blodtryck
Hypertoni vanligt. Kontroll av blodtryck ska utföras. Eventuellt dosreduktionsbehov eller avslut av behandling, se FASS. Aneurysm och arterialla dissektioner finns rapporterade.
Hudtoxicitet
Biverkningskontroll
Mjukgörande hudkräm
Kortikosteroid
Ljuskänslighetsreaktioner (fotosensibilitet) och utslag vanliga. Akne, torr hud, dermatit och klåda vanligt. Palmoplantar erytrodysestesi (PPE) förekommer. Alopeci förekommer. Allvarliga hudreaktioner inklusive Stevens-Johnsons syndrome har rapporterats.
Ögonpåverkan
Dimsyn, korneala förändringar vanligt. Synförsämring, haloeffekt, fotopsi, konjunktivit, keratit, torra ögon och glaukom förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt, kan nå grad3-4. Eventuellt uppehåll eller avslut av behandling, se FASS. Buksmärta, illamående, kräkningar och dyspepsi vanligt. Förstoppning, stomatit, gastrit, colit, dysfagi, muntorrhet och gastrointestinal blödning förekommer. Tarmperforation, ileus, pankreatit och peritonit har rapporterats.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden förekommer.
Njurtoxicitet
Proteinuri och njursten vanligt. Trängningar, dysuri (obehag vid miktion), urindropp och hematuri förekommer. Njursvikt förekommer.
Andningsvägar
Näsblod och hemoptys förekommer. Interstitiell lungsjukdom har rapporterats, gör uppehåll i behandling och utred vid symtom som andnöd, hosta och feber, se FASS.
Övrigt
Fatigue/asteni vanligt. Smärta, ödem vanligt. Feber förekommer. Försämrad sårläkning finns rapporterat.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administration av Metformin (eller andra OCT2 substrat) med Vandetanib bör innebära klinisk övervakning och laboratoriekontroll, då koncentrationen av Metformin (eller annat OCT2-substrat) kan öka.
Samtidig administration av Digoxin (eller andra P-gp-substrat) med Vandetanib bör innebära klinisk övervakning och laboratoriekontroll (vid Digoxin även EKG), då koncentrationen av Digoxin (eller annat P-gp-substrat) kan öka.
Samtidig administration av potenta CYP3A4-inducerare med Vandetanib bör undvikas, då koncentrationen av Vandetanib kan förväntas minska. (Exempel på potenta CYP3A4 inducerare är rifampicin, Johannesört, karbamazepin och fenobarbital.)

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4
  lagt till regimschema

 2. Version: 1.3
  Tagit bort regimschema från pat-informationen

 3. Version: 1.2
  Tillagt flödesschema för administrationsschema.

 4. Version: 1.1
  patientinfo

 5. Version: 1.0
  Regimen fastställdes