Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Enfortumab vedotin Intravenös infusion 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
1,25 mg/kg kroppsvikt 125 mg 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Enfortumab vedotin
Intravenös infusion
1,25 mg/kg
x1 x1 x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Enfortumab vedotin
Intravenös infusion
1,25 mg/kg
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Vid lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer som tidigare har fått
platinainnehållande kemoterapi och en PD-(L)1-hämmare.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus inkl kreatinin.
Blodglukos, (välkontrollerad diabetes), CRP
Kontroll av ev. tidigare perifer neuropati 
Försiktighet vid tidigare ögonsjukdomar

Villkor och kontroller för administration

Kontroll av biverkningar: 
-Perifer neuropati
-Hudreaktioner, särskilt under kur 1
-Torra ögon
-Mag-tarmbiverkningar
För infusionen, använd inbyggt eller monterat filter (0,2 - 1,2 mikrometer).
Risk för IRR (infusionrelaterad reaktion)

Anvisningar för ordination

Om patienten väger mer än 100 kg ska dosen beräknas på 100 kg.
Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus inkl kreatinin, B-glukos
Neutrofila >=1; TRB>= 100; Hb >= 90; LPK >=2,5
Kontroll av neuropati, hud, ögon och diarré
Hudreaktioner - kortikosteroider utv. och antihistamin p.o vid lindriga besvär
Ögonbesvär- Överväg tårersättning som profylax för torra ögon och remiss för oftalmologisk bedömning om ögonbesvär kvarstår eller förvärras.
Observans på symtom som kännetecknar pneumonit/ILD så som hypoxi, hosta, dyspné eller interstitiella infiltrat vid radiologiska undersökningar. 
Diarré - Recept på loperamid

Dosreduktion rekommendation

Dossänkning eller uppehåll av regimen kan bli nödvändigt pga biverkningar 
För hantering av hudreaktioner, hyperglykemi, Pneumonit/interstitiell lungsjukdom och perifer neuropati se FASS Padcev tabell 2 
Dossänkning görs i tre steg till 80% - 60% - 40 % av fulldos (1 mg/kg - 0,75 mg/kg - 0,5 mg/kg)

Övrig information

Vävnadsirriterande, central infart rekommenderas. 

Biverkningar

Enfortumab vedotin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hudtoxicitet
Monitorering
Alopeci/håravfall mycket vanligt. Utslag och klåda vanligt. Grad 3-4 hudbiverkan förekommer, inkluderande erytem, bullösa utslag, palmar-plantar erytrodysestesi (PPED). Tid till debut från behandlingsstart kan vara fördröjd. Eventuellt dosreduktion, uppehåll eller utsättning av behandling beroende på grad. Rapporter om allvarlig hudbiverkan finns, så som Stevens-Johnson syndrom (SJS) och toxisk epidermal necrolys (TEN).
Gastrointestinal påverkan
Illamående mycket vanligt. Kräkning vanligt. Diarré mycket vanligt. Nedsatt aptit, viktnedgång, förstoppning och buksmärta vanligt. Flesta gastrointestinala biverkningar grad 1-2, kan nå grad 3-4.
Endokrinologi
Blodvärden
Hyperglykemi mycket vanligt, oftast grad 1-2.
CNS påverkan
Perifer neuropati mycket vanligt, oftast grad 1-2, kan nå grad 3-4. Tid till debut från behandlingsstart kan vara fördröjd, mediantid drygt 4 månader. Eventuell dosreduktion , uppehåll eller utsättning beroende på grad. Smakförändring vanligt.
Ögonpåverkan
Ögonpåverkan mycket vanligt, inkluderande torra ögon (mycket vanligt) och försämrad synskärpa (vanligt), det omnämns även keratit, ökat tårflöde och konjunktivit. Eventuellt dosreduktion, uppehåll eller utsättning beroende på grad.
Övrigt
Fatigue/asteni mycket vanligt, oftast grad 1-2. 
Muskuloskelettal smärta vanligt.
Njurtoxicitet
Förhöjt kreatinin vanligt, oftast grad 1-2.
Andningsvägar
Pneumonit/ILD (interstitial lung disease) förekommer. Tid till debut från behandlingsstart kan vara fördröjd, mediantid 3,6 månader. Utred på misstanke (nytillkomna eller förvärrade andningsbesvär med hypoxi, hosta, dyspné). Eventuellt kortikosteroidbehov, se FASS. Eventuellt uppehåll eller permanent utsättning se FASS.
Extravasering
Kan vara vävnadsirriterande vid extravasering. Hud och mjukvävnadsreaktioner har setts vid extravasering, inkluderande grad 3-4 reaktioner. Reaktionen kan vara fördröjd. Erytem, svullnad, ökad temperatur och smärta kan öka upp till 2 till 7 dagar efter extravasering och sedan försvinna inom 1-4 veckor efter sämsta stunden. Några få har även fått sekundär cellulit, blåsor eller fjällning.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administration av starka CYP3A4-hämmare eller dubbla P-gp-hämmare med Enfortumab vedotin kan ge ökad koncentration av aktiv metabolit och därmed risk för ökad incidens eller grad av toxicitet.
Samtidig administration av starka CYP3A4-inducerare med Enfortumab vedotin kan ge minskade koncentrationer av aktiv metabolit och därmed minskad effekt av Enfortumab vedotin.

Versionsförändringar

 1. Version: 1.4     2023-05-10
  Tillägg av information kring risk för pneumonit/ IDL.

 2. Version: 1.3     2023-03-24
  Patientinfo

 3. Version: 1.2     2023-02-09
  Uppdaterat och justerat administrationsschemat.

 4. Version: 1.1     2023-02-06
  Stavfel

 5. Version: 1.0     2023-01-30
  Regimen fastställdes