Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ, Palliativ

Substans

Substans Administrering Spädning Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusiontid
1. Mitomycin Intravenös infusion 100 ml Natriumklorid 9 mg/ml infusion
12 mg/m² kroppsyta 30 min.
2. Fluorouracil Bärbar infusionspump Intravenös infusion
2500 mg/m² kroppsyta 5 dygn

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Mitomycin
Intravenös infusion
12 mg/m²
x1
2. Fluorouracil Bärbar infusionspump Bärbar infusionspump
Intravenös infusion
2500 mg/m²
*
* Pumpen kopplas bort
Emetogenicitet: Medel
Behandlingsöversikt: Behandlingen ges konkomitant (samtidigt) med strålbehandling. 
I refererad studie gavs Mitomycin endast kur 1 och Fluorouracil som 5-dygnsinfusion. Rekommendationen från nationella vårdprogrammet för urinblåsecancer är att ge Mitomycin i båda kurerna och att ge Fluorouracil som 5-dygnsinfusion. 

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl neutrofila, elektrolytstatus inkl kreatinin. EKG vid anamnes på hjärtsjukdom.
Test av DPD-aktivitet rekommenderas för att undvika allvarliga biverkningar av Fluorouracil.

Villkor och kontroller för administration

Central infart rekommenderas.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl neutrofila. Neutrofila >=1,5 och TPK >=75 för behandlingsstart.
Mitomycin - maxdos /administrationstillfälle 20 mg.

Dosreduktion rekommendation

Dosreducera Floururacil till 75% vid grad 2 mukosit eller diarré. 
Dosreducera Mitomycin och Floururacil till 75% vid neutrofila 1-1,5 eller TPK 75-100. Vid LPK <1,0 och TPK < 75 avbryts cytostatika. 
Avbryt cytostatikabehandling vid grad 3 mukosit eller diarré. Avbryt vid någon form av grad 4 biverkan.

Övrig information

Dygnsdos Fluorouracil 500 mg/m2. Bärbar infusionspump avsedd för användning under 5 dygn används, t.ex Baxter Infusor eller Homepump.

Referenser

Biverkningar

Mitomycin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Benmärgspåverkan mycket vanlig med leukopenia och trombocytopeni. 
Andningsvägar
Interstitiell pneumoni förekommer, men även enbart andnöd, hosta. Risk för lungtoxicitet ökar vid kombination med vinkaalkaloider eller bleomycin. Avbryt behandling, utred och behandla eventuellt med kortikosteroider.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning vanligt. Mukosit, stomatit och anorexi förekommer.
Hudtoxicitet
Hudutslag, erytem förekommer. Alopeci/håravfall förekommer.
Njurtoxicitet
Förhöjd kreatininnivå förekommer. Hemolytiskt uremiskt syndrom finns rapporterat.
Starkt vävnadsretande
Vävnadsnekros och cellulit finns angivna. Fördröjd erythema och/eller ulceration finns också beskrivet.

Fluorouracil Bärbar infusionspump Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt.
Slemhinnetoxicitet
Mukosit (stomatit, esofagit, faryngit, proktit) vanligt.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar, angina, hjärtinfarkt, arytmier och kardiogen chock kan uppträda.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. Vid partiell brist reducerad dos, vid total brist avstå behandling.
Då test inte hittar alla med nedsatt DPD aktivitet ska DPD brist misstänkas oavsett testresultat vid allvarlig toxicitet (slemhinnetoxicitet, hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet) eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling eller kraftigt reducerad dos. 

Versionsförändringar

 1. Version: 1.3     2023-03-31
  Angivit dosreduktion i %. Dosreducera Floururacil med 125 mg/m2/dag vid grad 2 mukosit eller diarré. = Dosreducera Fluororuacil till 75% vid grad 2 mukosit eller diarré.

 2. Version: 1.2     2022-10-03
  Villkor för start av regimen - lagt till rekommendation test DPD-aktivitet. Lagt till referens.

 3. Version: 1.1     2020-12-03
  Lagt till patientinfo

 4. Version: 1.0     2020-11-29
  Regimen fastställdes