Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Gemcitabin Intravenös infusion 1000 mg/m² kroppsyta 30 min.
2. Karboplatin Intravenös infusion 4,5 x(GFR + 25) mg njurfunktion (AUC Calvert) 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Gemcitabin x1 x1
2. Karboplatin x1
Emetogenicitet: Medel
Behandlingsöversikt: Används till patienter som inte tål Cisplatin-Gemcitabin.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av njurfunktion med clearence bestämning med lokal metod (Cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande).

Anvisningar för ordination

Karboplatin - Calverts formel: Dos = AUC x (GFR+25). AUC=4,5 mg/ml x min; GFR=....ml/min, okorrigerat värde; Dos=....mg, totaldos.
Rikligt vätskeintag.
Överväg att börja med AUC 4, vid god tolerans öka till AUC 5.
Låg emetogenicitet dag 8.
Gemcitabin ger ökad strålkänslighet. Minst en veckas fritt intervall mellan infusion och strålbehandling, både före och efter infusionen.

Referenser

  • De Santis Gemcitabine/Carboplatin

    De Santis et al. Randomized Phase II/III Trial Assessing Gemcitabine/Carboplatin and Methotrexate/Carboplatin/Vinblastine in Patients With Advanced Urothelial Cancer Who Are Unfit for Cisplatin-Based Chemotherapy: EORTC Study 30986. Journal of Clinical Oncology;30(2):191-199.

Biverkningar

Gemcitabin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE strålbehandling
Minst en vecka ska förflyta efter behandling med gemcitabin innan strålbehandling påbörjas. Risk för ökad toxicitet.
Andningsvägar
Monitorering
Pulmonella effekter, ibland allvarliga (lungödem, interstitiell pneumonit och akut lungsvikt (ARDS)) har rapporterats.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Karboplatin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Blodtryck
Antihistamin
Puls
En ökad risk för allergiska reaktioner, inklusive anafylaxi, hos patienter som tidigare exponerats för platinaterapi. Överväg profylax med antihistamin och/eller kortikosteroider.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Njurtoxicitet
Njurfunktion
Njurfunktionsstörning förekommer men är vanligtvis inte dosbegränsande toxicitet, och uppvätskning behövs oftast inte. Försiktighet med nefrotoxiska läkemedel inkl aminoglykosider.
Neuropati
Perifer neuropati förekommer, oftast mild vid konventionella doser. Symtom mestadels beskrivet som parestesi och minskade djupa senreflexer. Ökad risk hos patienter >65 år och hos dem som tidigare behandlats med Cisplatin.
Hög emetogenicitet
Vid AUC 4 eller mer.
Interaktionsbenägen substans
Karboplatin kan interagera med aluminium och bilda en svart fällning.
Samtidig administrering av vaccin mot Gula febern vid Karboplatinbehandling är kontraindicerad, risk för generaliserad vaccinsjukdom.
Samtidig administrering av levande försvagade vacciner vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej.
Samtidig administrering av Fenytoin eller Fosfenytoin vid Karboplatinbehandling rekommenderas ej, risk för förvärrade kramper eller ökad risk för toxicitet.
Samtidig administrering av diuretika inklusive loopdiuretika och andra nefrotoxiska eller ototoxiska substanser vid Karboplatinbehandling ska ske med försiktighet, risk för ökad eller förvärrad toxicitet, se FASS.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1
    lagt till patientinfo