Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Paklitaxel Intravenös infusion 90 mg/m² kroppsyta 3 tim.
2. Gemcitabin Intravenös infusion 800 mg/m² kroppsyta 30 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Paklitaxel x1
2. Gemcitabin x1 x1
Emetogenicitet: Låg
Behandlingsöversikt: Till noga selekterade patienter med nedsatt njurfunktion. Behandlingen utvärderas efter 2 kurer.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blod-, lever- och elektrolytstatus inklusive kreatinin.
Om kreatinin över normalvärde kontroll av clearence (Cystatin C, Iohexol eller kreatininclearence).

Villkor och kontroller för administration

Paklitaxel - Ökad beredskap för anafylaktisk reaktion. Överkänslighetsreaktioner är vanliga, särskilt kur 1 och 2. Sänk infusionshastigheten vid tidigare överkänslighetsreaktion. Kontroll av blodtryck och puls före och 15 minuter efter start av infusion.

Anvisningar för ordination

Kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolytstatus och kreatinin, Hb > 100, LPK > 3.0 och TPK > 100 för start.
Inför dag 8 kontroll av Hb, LPK samt neutrofila, TPK och kreatinin.
Paklitaxel - Premedicinering med kortison och antihistaminer, t.ex. peroral behandling med Betametason 8 mg och Desloratadin 10 mg som ges 1-2 timmar före behandlingsstart. 
Om tidigare reaktion överväg premedicinering med kortison och antihistamin med start dagen före behandling alternativt avsluta behandlingen.
Kontroll av perifer neuropati.
Gemcitabin ger ökad strålkänslighet. Minst en veckas fritt intervall mellan infusion och strålbehandling, både före och efter infusionen.

Dosreduktion rekommendation

Benmärgstoxicitet
LPK >= 3,0 och TPK >= 100 - ge fulldos
LPK 2,0-2,9 och TPK 75-99 - ge 50 % av båda läkemedlen
LPK < 2,0 och TPK < 75 - specialistbedömning om ytterligare dosreduktion alt. intervallsförlängning.

Nedsatt lever- och njurfunktion - Gemcitabin används med försiktighet.

Referenser

Biverkningar

Paklitaxel Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Akut infusionsreaktion/anafylaxi
Akutberedskap
H2 antagonist
Blodtryck
Kortikosteroid
Puls
Antihistamin
Som premedicinering ges Kortikosteroid, Antihistamin och H2-antagonist (Histamin-2-receptorantagonist) för att minska risk för kraftig överkänslighetsreaktion.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Hudtoxicitet
Alopeci mycket vanligt. Nagel och hudförändringar förekommer.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkningar och diarré mycket vanligt. Stomatit vanligt.
Neuropati
Biverkningskontroll
Neuropati är vanligt, oftast mild, dock kan eventuellt dosjusteringsbehov föreligga, se FASS.
Hjärttoxicitet
Bradykardi förekommer. Myokardinfarkt och takykardi finns rapporterat. Hjärtsvikt sällsynt.
Levertoxicitet
Måttlig till svår leverfunktionsnedsättning kan medföra ökad risk för biverkningar, framför allt myelosuppression.
Övrigt
Ledvärk och muskelsmärta mycket vanligt.
Interaktionsbenägen substans
Paklitaxel metaboliseras delvis via CYP2C8 och CYP3A4.
Avsaknad av läkemedelsinteraktionsstudie.
Samtidig administrering av hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel skall medföra försiktighet då risk eventuellt finns för ökad toxicitet genom högre paklitaxel-exponering. (Exempel på hämmare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är ketokonazol och andra imidazol-antimykotika, erytromycin, fluoxetin, gemfibrozil, klopidogrel, cimetidin, ritonavir, sakvinavir, indinavir och nelfinavir.)
Samtidig administrering av inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 med Paklitaxel rekommenderas inte då risk finns för minskad effekt av Paklitaxel till följd av minskad Paklitaxel exponering. (Exempel på inducerare av antingen CYP2C8 eller CYP3A4 är rifampicin, karbamazepin, fenytoin, efavirenz, nevirapin.)
Vid administrering i kombination med cisplatin skall Paklitaxel ges före Cisplatin för att undvika risk för ökad myelosuppression som ses om Paklitaxel ges efter Cisplatin, se FASS.

Gemcitabin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
CAVE strålbehandling
Minst en vecka ska förflyta efter behandling med gemcitabin innan strålbehandling påbörjas. Risk för ökad toxicitet.
Andningsvägar
Monitorering
Pulmonella effekter, ibland allvarliga (lungödem, interstitiell pneumonit och akut lungsvikt (ARDS)) har rapporterats.
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    Premedicineringen uppdaterad.

  2. Version: 1.1
    lagt till patientinfo