Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Vinflunin Intravenös infusion 320 mg/m² kroppsyta 20 min.

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Ny kur dag 22
1. Vinflunin x1
Emetogenicitet: Medel

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Blodstatus inkl. neutrofila, elektrolyter, leverstatus. Kontroll av clearence (cystatin C, Iohexol, kreatininclearence eller motsvarande). Om hjärtanamnes, nytt EKG, ev. hjärteko.

Startdosen varierar.
Hänsyn tas till tidigare behandlingar, lever- och njurstatus, ålder mm, se nedan.

Performance status
För patienter med PS (performance status) 0 utan föregående strålbehandling mot bäckenet - startdos 320 mg/m2.
För patienter med PS 1 eller tidigare strålbehandling mot bäckenet - startdos 280 mg/m2.

Nedsatt njurfunktion
- Måttligt nedsatt: Kreatininclearance 40 - 60 ml/min, ge 280 mg/m2
- Kraftigt nedsatt: Kreatininclearance 20 - 40 ml/min, ge 250 mg/m2

Nedsatt leverfunktion
- Lätt nedsatt:
bilirubin 1,5 – 3 ggr övre normalgräns eller
förhöjda transaminaser > 2,5 ggr övre normalgräns (ej levermetastasering)
förhöjda transaminaser > 5 ggr övre normalgräns (levermetastasering), ge 250 mg/m2

- Måttligt nedsatt:
bilirubin > 3 ggr övre normalgräns och
transaminaser > 2,5 ggr övre normalgräns (ej levermetastasering)
transaminaser > 5 ggr övre normalgräns (levermetastasering), ge 200 mg/m2

Äldre - Ingen dosjustering behövs

Anvisningar för ordination

Inför ny kur kontroll av blodstatus inkl. neutrofila, elektrolyter, leverstatus.

Referenser

  • Bellmunt et al.

    Bellmunt et al. Phase III trial of Vinflunine plus best supportive care compared with best supportive care alone after a platinum-containing regimen in patients with advanced transitional cell carcinoma of the urothelial tract. Journal of Clinical Oncology (2009), Vol 27, No 27:4454-4461.

Biverkningar

Vinflunin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Gastrointestinal påverkan
Hydrering
Förstoppning vanligt, ibland uttalad. Laxativ och dietåtgärder inklusive riklig tillförsel dryck rekommenderas, se FASS.
Hjärttoxicitet
Monitorering
Vinfluninbehandlade patienter ska noggrant följas med avseende på hjärtbiverkningar. Det finns fall med ischemiska skador och även enstaka QT-förlängningar.
Starkt vävnadsretande
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos enligt vårdprogram eller lokala instruktioner.

Versionsförändringar

  1. Version: 1.1
    lagt till patientinfo