Till sidinnehåll

Doseringsaspekter

Beräkningssätt: standarddos
Enhet för grunddos: mg
Administreringsväg: Peroral
Dosering i förhållande till måltid: Tas inom en halv timme efter måltid

Anvisning

Anvisningar för läkemedelsadministration

Tabletterna tas efter en måltid vid ungefär samma tid varje dag. Undvik samtidigt intag av johannesört, då det kan påverka effekten av Exemestan.
Glömd dos - ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Länkar till Fass

Biverkningar

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Leukopeni finns rapporterat.
Övrigt
Värmevallningar vanliga.
Gastrointestinal påverkan
Illamående vanligt. Buksmärta, kräkningar, förstoppning och diarré förekommer. Dyspepsi.
CNS påverkan
Huvudvärk vanligt. Sömnbesvär vanligt. Yrsel och parestesi förekommer. Depression förekommer. Trötthet förekommer, somnolens och asteni finns rapporterat.
Karpaltunnelsyndrom förekommer.
Hudtoxicitet
Ökad svettning vanligt. Hudutslag, klåda och urtikaria förekommer.
Övrigt
Ledsmärta och muskuloskelettal smärta vanligt.
Exemestan sänker östrogen nivåer, vilket kan ge minskad bentäthet och ökad risk för frakturer. Osteoporos förekommer. Överväg kontroll av bentäthet och profylax mot osteoporos.
Levertoxicitet
Förhöjda levervärden finns rapporterat. Hepatit finns rapporterat.
Interaktionsbenägen substans
Samtidig administration med exemestan och kraftig CYP450-inducerare skulle kunna minska effekten hos exemestan. Exempel på kraftiga CYP450-inducerare är rifampicin, fenytoin, karbamazepin och Johannesört (hypericum perforatum).
Samtidig användning av exemestan och läkemedel som metaboliseras via CYP3A4 och har ett smalt terapeutiskt index skall ske med försiktighet.
Samtidig administration med exemestan och östrogeninnehållande läkemedel skall undvikas, då effekten av exemestan skulle komma att motverkas.