Till sidinnehåll
Behandlingsavsikt: Kurativ, Neoadjuvant, Palliativ

Substans

Substans Administrering Grunddos/
admtillfälle
Beräkningssätt Maxdos/
admtillfälle
Max ack.
dos
Infusionstid
1. Mitomycin Intravenös infusion 10 mg/m² kroppsyta 20 mg 30 min.
2. Fluorouracil Bärbar infusionspump Intravenös infusion 4000 mg/m² kroppsyta 4 dygn

Regimbeskrivning

Substans / Dag 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1. Mitomycin x1
2. Fluorouracil Bärbar infusionspump x1
Substans / Dag 22 23 24 25 26 27 28 Ny kur dag 29
1. Mitomycin
2. Fluorouracil Bärbar infusionspump
Emetogenicitet: Medel
Behandlingsöversikt: Behandlingen ges konkomitant (samtidigt) med strålbehandling. En kur ges vid tidiga tumörer och 2 kurer till de mer avancerade, se vårdprogrammet.

Anvisningar för regimen

Villkor för start av regimen

Kontroll av blodstatus inkl neutrofila, elektrolytstatus inkl kreatinin.
EKG vid anamnes på hjärtsjukdom.
Test av DPD-aktivitet rekommenderas för att undvika allvarliga biverkningar av Fluorouracil.

Villkor och kontroller för administration

Central infart rekommenderas.

Anvisningar för ordination

Mitomycin - maxdos /administrationstillfälle 20 mg.
Kontroll av blodstatus inkl neutrofila.
Neutrofila >=1,5 och TPK >=75 för behandlingsstart.
Profylaktiskt G-CSF rekommenderas inte.
Profylaktisk antibiotika (Ciprofloxacin 250 mg x 2) kan övervägas för sköra patienter.

Dosreduktion rekommendation

Vid två kurer ökar risken för biverkningar (strålenterit i kombination med neutropeni), framförallt om Mitomycin ingår. Därför kan man behöva dosreducera kur 2.

Övrig information

Dygnsdos Fluorouracil 1000 mg/m2. Bärbar infusionspump avsedd för användning under 4 dygn används, t.ex Baxter Infusor eller Homepump.

Referenser

Biverkningar

Mitomycin Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Benmärgspåverkan mycket vanlig med leukopenia och trombocytopeni. 
Andningsvägar
Interstitiell pneumoni förekommer, men även enbart andnöd, hosta. Risk för lungtoxicitet ökar vid kombination med vinkaalkaloider eller bleomycin. Avbryt behandling, utred och behandla eventuellt med kortikosteroider.
Gastrointestinal påverkan
Illamående, kräkning vanligt. Mukosit, stomatit och anorexi förekommer.
Hudtoxicitet
Hudutslag, erytem förekommer. Alopeci/håravfall förekommer.
Njurtoxicitet
Förhöjd kreatininnivå förekommer. Hemolytiskt uremiskt syndrom finns rapporterat.
Starkt vävnadsretande
Vävnadsnekros och cellulit finns angivna. Fördröjd erythema och/eller ulceration finns också beskrivet.

Fluorouracil Bärbar infusionspump Intravenös infusion

Observandum
Kontroll
Stödjande behandling
Hematologisk toxicitet
Blodvärden
Enligt lokala riktlinjer
Följ dosreduktionsinstruktioner och/eller skjut upp nästa dos.
Gastrointestinal påverkan
Diarré vanligt.
Slemhinnetoxicitet
Mukosit (stomatit, esofagit, faryngit, proktit) vanligt.
Hjärttoxicitet
EKG förändringar, angina, hjärtinfarkt, arytmier och kardiogen chock kan uppträda.
Övrigt
DPD (dihydropyrimidin dehydrogenas) brist leder till ökad toxicitet, med risk för mycket allvarliga eller fatala förlopp. Enligt rekommendationer från Läkemedelsverket bör patienter testas för DPD brist före behandlingsstart. 
Om testning ej sker ska DPD brist misstänkas vid allvarlig slemhinnetoxicitet och/eller hematologisk toxicitet och/eller neurotoxicitet eller vid anamnes på svår toxicitet på tidigare fluoropyrimidin behandling. Överväg avbrytande av behandling alternativt fortsatt behandling med kraftigt reducerade doser. 

Versionsförändringar

  1. Version: 1.2
    Villkor för start av regimen - lagt till rekommendation test DPD-aktivitet. Lagt till referens

  2. Version: 1.1
    Lagt till patientinfo

  3. Version: 1.0
    Regimen fastställdes.