Till sidinnehåll

Antiemetika vuxen

1

Bakgrund – Antiemetika stöddokument

Ett av målen med denna sammanställning av antiemetika riktlinjer är att alla patienter med cancersjukdom inom hematologi och onkologi som får intravenös cytostatikabehandling i neoadjuvant, adjuvant eller palliativt syfte, ska få en evidensbaserad antiemetikabehandling för att förebygga och behandla illamående och kräkning. Arbetet för nationell samordning av antiemetika har nu ny-startat under den nationella ”Arbetsgruppen för antiemetika” i samarbete med Nationella Regimbiblioteket under RCC samverkan. Syftet är att förbättra livskvalitet och ge en mer jämlik vård till patienter som får cytostatikabehandling.

Vi utgår från och rekommenderar det arbetssätt som de flesta praktiserar: Antiemetika ordineras primärt med ledning av planerad behandling, se sammanställning nedan. Sedan görs en riskbedömning som inkluderar eventuellt tidigare illamående (bilaga 1) och med ledning av den kan det bli aktuellt att modifiera antiemetikaordinationen. Detta kan en sjuksköterska göra om antiemetika finns som generell ordination eller det finns en personlig delegation. Detta avgörs av vederbörande verksamhetschef. Graden av ev. illamående dokumenterar patienten i en Behandlingsdagbok inte minst för att illamående under aktuell kur ingår i riskbedömningen inför nästa.

Sammanställningen utgår från ASCO (American Society of Clinical Oncology) guidelines 2020, Antiemetics: ASCO Guideline Update(1) (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32658626). Den omfattar riktlinjer/guidelines för behandling av akut och fördröjt illamående, beroende på vilken emetogen grad/risk som cytostatikaregimen har. Denna risk för illamående har delats upp i hög, medel, låg eller minimal risk. I ASCO:s guidelines framgår att antracykliner (Doxorubicin, Epirubicin, Daunorubicin och Idarubicin) räknas som högemetogen cytostatika om de kombineras med Cyklofosfamid. ASCO rekommenderar också rutinmässigt tillägg av Olanzapin vid högemetogen cytostatikabehandling. Olanzapin är ett mycket effektivt antiemetikum men i högre dos kan sedering och muntorrhet bli uttalad. I Europa finns god erfarenhet av att ge lägre dos (2,5-5 mg) än i ASCO guidelines (10 mg) med bibehållen antiemetisk effekt. Vi har medvetet valt ta bort de 5-HT3-blockerare som inte används i Sverige. Man bör, där så är möjligt, ge perorala antiemetika.

Dexametason, som används mer internationellt, har bytts ut mot Betametason som i större utsträckning används i Sverige. Det är notabelt att man i framför allt USA använder betydligt högre kortisondoser än vi av tradition gör i Sverige. Eftersom kortison ger ett flertal besvärliga och allvarliga biverkningar både akut och på sikt bör man sträva efter att ge lägsta möjliga effektiva dos mot illamående. Detta är för flertalet regimer i dagsläget 8 mg Betametason po eller per iv dag 1, eventuellt följt av nedtrappning. Detta gäller dock inte regimer där högdos kortison ingår i själva regimen (t. ex. CHOP) eller när man behöver förebygga allergiska reaktioner, exempelvis vid behandling med monoklonala antikroppar (t.ex. Rituximab), taxaner eller Karboplatin, då kortisondosen kan behöva vara högre. Underhållsbehandling med kortison i samband med samtidig immunterapi bör inte överstiga doser motsvarande Prednisolon 10 mg/dag. Kortare kortisonbehandling (2-3 dagar) mot illamående i samband med cytostatika i kombination med immunterapi påverkar inte immunterapin negativt.

Sammanställningen av ASCO guidelines stämmer inte helt överens med de riktlinjer som är praxis i Sverige men kan ses som ett stöd i den kliniska vardagen och kan ligga till grund för vidareutveckling av nationella riktlinjer.

2

Intravenös cytostatikabehandling

2.1

Behandling akut och fördröjt illamående hög emetogen risk (>90% risk)

Emetogen riskgrupp

Behandlingsförslag

Hög

Ex.

 • Cisplatin
 • Cyklofosfamid >1500 mg/m2
 • Dakarbacin
 • Högdos Melfalan
 • Karboplatin; AUC >4
 • Karmustin
 • Klormetin
 • Streptozocin

Samt

 • Antracyklin + Cyklofosfamid kombinationer
 • Högdosbehandling
  inför stamcells-transplanation

 

 

Akut illamående dag 1

 

Fördröjt illamående fr.o.m. dag 2

Kombination NK 1- och 5-HT3- receptorantagonist

 

Netupitant 300 mg/Palonosetron 0.5 mg po
(Obs! Effekt upp till 3 dagar)

 

 

 

Alternativt:

 NK-1-receptorantagonist

Med tillägg av

5-HT3-receptorantagonist

 

Aprepitant 125 mg po

eller

Fosaprepitant 150 mg iv

Ondansetron 8 mg x 2 po eller 8 mg iv eller 0,15 mg/kg iv

eller

Granisetron 2 mg po eller 1 mg iv eller
0,01 mg/kg iv

eller

Palonosetron 0,5 mg po eller 0,25 mg iv
(Obs! längre halveringstid)

Aprepitant
80 mg po följande behandlings-dagar.

 

Kortikosteroid

 

Betametason 6 - 10 mg po/iv om
NK1 rec antagonist är given.

Betametason
dos 6 mg po
dag 2–4

Obs! Ges ej vid Antracyklin o Cyklofosfamid-regimer tex EC.

Lågdos Olanzapin

 

T Olanzapin 2,5–5 mg (högst 10 mg) po till natten

T Olanzapin
2,5–5 mg
(högst 10 mg) po till natten dag 2–4.

2.2

Behandling akut och fördröjt illamående medelemetogen risk (>30-90% risk)

Emetogen riskgrupp

 

Behandlingsförslag

Medel

Ex.

 

 • Alemtuzumab
 • Azacitidin
 • Bendamustin
 • Busulfan
 • Cyklofosfamid <1500 mg/m2
 • Cytarabin
  >1000 mg/m2
 • Daunorubicin
 • Doxorubicin
 • Epirubicin
 • Karboplatin
  <AUC 4
 • Klofarabin
 • Trastuzumab- deruxtacan
 • Idarubicin
 • Ifosfamid
 • Irinotekan
 • Irinotekan liposomal
 • Oxaliplatin
 • Temozolomid
 • Tiotepa
 • Trabektedin

 

(Obs! Antracyklin + Cyklofosfamid = högrisk)

 

Akut illamående dag 1

 

Fördröjt illamående fr.o.m. dag 2

5-HT3-receptorantagonist

 

 

Ondansetron

8 mg x 2 po eller 8 mg x1 iv

eller

Granisetron

2 mg po eller 1 mg iv eller 0,01mg/kg iv

eller

Palonosetron (Obs! längre halveringstid)
0,5 mg po eller 0,25 mg iv

 

 

Kortikosteroid

 


Betametason 6 mg po/iv

 

 

 

 

Arbetsgruppens kommentar:
Om kortison inte är lämpligt, överväg
T Olanzapin 2,5 – 5 mg (högst 10 mg)
till natten.

 


Betametason 6 mg po/iv dag 2–3

 

2.3

Behandling akut och fördröjt illamående låg risk (<30% risk)

Emetogen riskgrupp

Behandlingsförslag

Låg, Ex.

 • Aflibercept
 • Axicabtagene
 • Blinatumomab
 • Bortezomib
 • Brentuximab
 • Kabazitaxel
 • Karfilzomid
 • Cetuximab
 • Cytarabin
  < 1000 mg/m2
 • Decitabin
 • Docetaxel
 • Elotuzumab
 • Enfortumab- vedotin
 • Eribulin
 • Etoposid
 • Fluorouracil
 • Gemcitabin
 • Gemtuzumab ozogamicin
 • Inotuzumab-ozogamicin
 • Metotrexat
 • Mitomycin
 • Mitoxantron
 • Nab-paklitaxel
 • Nelarabin
 • Paklitaxel
 • Panitumumab
 • Liposomalt doxorubicin
 • Pemetrexed
 • Pertuzumab
 • Tagraxofusp
 • Temsirolimus
 • Tisagenlekleucel
 • Topotekan
 • Trastuzumab-emtansin
 • Vinflunin

Akut illamående dag 1

Fördröjt illamående fr.o.m. dag 2

5HT3 rec. antagonist

 

 

Ondansetron 8 mg po eller 8 mg iv

eller

Granisetron 2 mg po eller 1 mg iv eller
0, 01 mg/kg iv

eller

Palonosetron (Obs! längre halveringstid) 0,5 mg po eller 0,25 mg iv

 

Ingen rutinmässig antiemetikabehandling

 

ALTERNATIVT

Kortikosteroid

 

 

Betametason 3–6 mg po eller iv

 

Arbetsgruppens kommentar:
Om kortison inte är lämpligt, överväg
T Olanzapin 2,5 – 5 mg (högst 10 mg) till natten.

 

 

Ingen rutinmässig antiemetikabehandling

 

 

2.4

Behandling akut och fördröjt illamående minimal risk (<10% risk)

Emetogen riskgrupp

Behandlingsförslag

Minimal

Ex.

 • Atezolizumab
 • Arseniktrioxid
 • Avelumab
 • Bevacizumab
 • Bleomycin
 • Cemiplimab
 • Kladribin
 • Daratumumab
 • Durvalumab
 • Emapalumab
 • Fludarabin
 • Ipilimumab
 • Nivolumab
 • Obinutuzumab
 • Ofatumumab
 • Pembrolizumab
 • Pixantron
 • Polatuzumab vedotin
 • Ramucirumab
 • Rituximab
 • Trastuzumab
 • Vinblastin
 • Vinkristin
 • Vinorelbin

Akut illamående dag 1

 

Fördröjt illamående
fr.o.m. dag 2

 

Ingen rutinmässig profylaktisk antiemetikabehandling

 

Ingen rutinmässig antiemetikabehandling

 

 

Referenser:
1. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA, et al. Antiemetics: ASCO Guideline Update. J Clin Oncol. 2020;38(24):2782-97.

Länk:
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/32658626

3

Referenslista

Celio L, Cortinovis D, Cogoni AA, et al. Dexamethasone-Sparing Regimens with Oral Netupitant and Palonosetron for the Prevention of Emesis Caused by High-Dose Cisplatin: A Randomized Noninferiority Study. Oncologist. 2021;26(10):e1854-e1861. doi:10.1002/onco.13851

Di Renzo N, Musso M, Scimè R, et al. Efficacy and safety of netupitant/palonosetron combination (NEPA) in preventing nausea and vomiting in non-Hodgkin's lymphoma patients undergoing to chemomobilization before autologous stem cell transplantation. Support Care Cancer. 2022;30(2):1521-1527. doi:10.1007/s00520-021-06495-0

Grant RC, Rotstein C, Liu G, et al. Reducing dexamethasone antiemetic prophylaxis during the COVID-19 pandemic: recommendations from Ontario, Canada. Support Care Cancer. 2020;28(10):5031-5036. doi:10.1007/s00520-020-05588-6

Pan EY, Merl MY, Lin K. The impact of corticosteroid use during anti-PD1 treatment. J Oncol Pharm Pract. 2020 Jun;26(4):814-822. doi: 10.1177/1078155219872786. Epub 2019 Sep 7. PMID: 31495293.

Paul J. Hesketh, Mark G. Kris, Ethan Basch, Kari Bohlke, Sally Y. Barbour, Rebecca Anne Clark-Snow, Michael A. Danso, Kristopher Dennis, L. Lee Dupuis, Stacie B. Dusetzina, Cathy Eng, Petra C. Feyer, Karin Jordan, Kimberly Noonan, Dee Sparacio, and Gary H. Lyman, Antiemetics: ASCO Guideline Update, Journal of Clinical Oncology 2020 38:24, 2782-2797

Saudemont, G., Prod’Homme, C., Da Silva, A. et alThe use of olanzapine as an antiemetic in palliative medicine: a systematic review of the literature. BMC Palliat Care 19, 56 (2020). doi:10.1186/s12904-020-00559-4

Wang DY, Chen Y, Zhang Y, Shen YQ. The Balance Between the Effectiveness and Safety for Chemotherapy-Induced Nausea and Vomiting of Different Doses of Olanzapine (10 mg Versus 5 mg): A Systematic Review and Meta-Analysis. Front Oncol. 2021;11:705866. Published 2021 Sep 30. doi:10.3389/fonc.2021.705866

Yamamoto S, Iihara H, Uozumi R, et al. Efficacy and safety of 5mg olanzapine for nausea and vomiting management in cancer patients receiving carboplatin: integrated study of three prospective multicenter phase II trials. BMC Cancer. 2021;21(1):832. Published 2021 Jul 19. doi:10.1186/s12885-021-08572-3

4

Arbetsgruppens deltagare

Anne Hiselius

Apotekare

farmaci

Länssjukhuset Ryhov, Jönköping

Maria Petersson

Sjuksköterska

onkologi

Länssjukhuset, Kalmar

Tomas Kjällman

Sjuksköterska

onkologi

Länssjukhuset, Kalmar

Ulrika Landin

Receptarie

farmaci

Regionalt cancercentrum Syd

Ann-Sofie Fyhr

Apotekare

farmaci

Regionalt cancercentrum Syd

Ronny Öhman

Läkare

onkologi

Skånes Universitetssjukhus, Lund

Cecilia Chen Hallberg

Sjuksköterska

onkologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Louise Tibell

Läkare

onkologi

Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm

Åsa Edlund**

Sjuksköterska

onkologi

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Martin Erlanson

Läkare

onkologi

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå

Hans Hagberg

Läkare

onkologi

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Gustav Ullenhag

Läkare

onkologi

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Maarit Anttila Eriksson*

Sjuksköterska

onkologi

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Stina Söderlund

Läkare

hematologi

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Annika Backström

Sjuksköterska

hematologi

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Sölvi Vejby

Sjuksköterska

hematologi

Akademiska sjukhuset, Uppsala

Herman Nilsson-Ehle

Läkare

hematologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Lena Solitander**

Sjuksköterska

onkologi

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Maria Karlman**

Sjuksköterska

onkologi

Skaraborgs Sjukhus, Lidköping

Emma Larsson

Sjuksköterska

onkologi

Länssjukhuset, Kalmar

Josefin Emanuelsson

Sjuksköterska

onkologi

Länssjukhuset, Kalmar

*Särskild arbetsgrupp bilaga 1 - riskbedömning
**Särskild arbetsgrupp bilaga 2 -antiemetikaregimer

Bilagor

Bilaga 1 - Riskbedömningsunderlag för ställningstagande till antiemetikaprofylax

Använd dokumentet inför den första behandlingen med cytostatika, för att få ett underlag för en första bedömning om patientens behov av antiemetika. En patient som fått för lite antiemetika och mått illa efter första behandlingen har mycket stor risk att drabbas av betingat illamående, därför är det viktigt att redan från start ge så god/optimal antiemetisk behandling som möjligt.

Kom ihåg! Det kan finnas flera orsaker till att vald antiemetikabehandling inte hjälper mot illamåendet, flera faktorer som man behöver ta hänsyn till i en sammanfattande bedömning. De kan också behöva utredas och behandlas. Se exempel på baksidan/sista sidan av detta dokument.

 • HÖGRISK: 3 poäng eller mer 
 • Standard: 0 – 2 poäng
 • Vid högriskpoäng bör man fundera över om patienten redan från behandlingsstart bör få nästa steg i antiemetikaschemat.
 • Standardrisk anger att man följer de rekommendationer som anges lokalt för den ordinerade regimen.

OBS! Anamnes på högt alkoholintag minskar risken för illamående vilket gör att man kan minska antiemetikanivån med 1-2 steg.

RISKFAKTORER

JA = 1 poäng

Kommentar

Illamående vid tidigare cytostatikabehandling

 JA= 3 p och högrisk

 

Automatisk högrisk vid ja.

Patient under 60 år

 

 

 

Kvinna 

 

 

 

Tidigare graviditetsillamående /åksjuka/sjösjuka eller Illamående vid narkos

 

 

Funktionellt status ECOG/WHO

0 - 1 = 0 p 

2 - 4 = 1 p

------------------------------------------------------

0 = full daglig aktivitet

1 = uppegående, klarar endast lätt arbete

2 = klarar ej arbete men ADL. Sängliggande mindre än 50 %

3 = begränsad ADL. Sängliggande mer än 50 %

4 = helt sängliggande. Hjälp med all ADL

 

 

 

Ångest/oro

 

 

 

Stor tumörbörda framför allt i buken

 

 

Ex Gyn.patienter

OBS! För alkohol gäller omvänt, ingen alkoholkonsumtion = ökad risk för illamående

NEJ = 1 poäng

 

Alkoholkonsumtion                       Ja= 0 poäng
över:
>2 flaskor vin=10 flaskor starköl=40 cl sprit/vecka

 

 

Summa:

 

 

 

Andra möjliga orsaker till illamående

Det kan finnas flera orsaker till att vald antiemetikabehandling inte hjälper mot illamåendet. Dessa behöver utredas och behandlas och tas hänsyn till i en sammanfattande bedömning.

RISKFAKTORER

Kommentar/Åtgärd

Smärta

 

Dåligt vätskeintag/intorkad

 

Gastrit

 

Fördröjd magsäckstömning (Gastropares)

 

Metabola störningar

 

Förstoppning

 

Mucosit

 

Infektioner

 

Blodprov visar elektrolytrubbningar
(ex. ↑Kalcium, Uremi, ↓Albumin)

 

Högt intrakaraniellt tryck

 

Annan medicinering som kan inverka på illamåendet
( t.ex. interaktioner, magbiverkan)

 

Andra omständigheter som kan påverka
(
t.ex. synintryck, lukt, buller, rumstemperatur, nutritions tillstånd)

 

Den kliniska situationen
(kurativ/remissionssyftande – palliativ )

 

Bilaga 2 - Förslag antiemetikasteg

Översikt

Förslag på antiemetikaregimer/steg behandlingsdygnen
(Vid förändrad emetogenicitet kurdygnen kan stegen variera under behandlingsdygnen)

Antiemetika-regim

Betametason

Övrig antiemetika

Tillägg antiemetika efter behandlings-
dygnen

Vid behov

Lågemetogen

steg 1

 

 

 

Ondansetron 4 mg

Lågemetogen

steg 2

 

Ondansetron 8 mg po behandlingsdygnen

 

Olanzapin 2.5 mg
(Högst 10 mg/dygn)

Lågemetogen

steg 3

4 mgx1 po behandlings-
dygnen

Ondansetron 8 mg po behandlingsdygnen

 

Olanzapin 2.5-5 mg
(Högst 10 mg/dygn)

Medel-
emetogen

steg 4

6 mgx1 po behandlings-
dygnen

Ondansetron 8 mg x2 behandlingsdygnen

 

Olanzapin 2.5-5 mg
(Högst 10 mg/dygn)

Medel-
emetogen

steg 5 a

 

6 mgx1 po behandlings-
dygnen

Palonsetron 500 mikrog po behandlingsdygn 1 (och 4 om mer än 3 behandlingsdygn)

Betametason
4 mg, 2 mg

Olanzapin 2.5-5 mg
(Högst 10 mg/dygn)

Hög/Medel-
emetogen

steg 5b

6mg x1 po behandlings-
dygnen

Aprepitant 125mg dag 1 Aprepitant 80 mg följande behandlingsdygn.

Ondansetron 8mg x2

Betametason
4 mg, 2 mg

Olanzapin 2.5-5 mg
(Högst 10 mg/dygn)

Högemetogen

steg 6

(ex epirubicin)

8 mg x1 po behandlings-
dygnen

Netupitant/palonsetron behandlingsdygn 1 (och 4 om mer än 3 behandlingsdygn)

Olanzapin 2.5-5 mg behandlingsdygnen till natten

Olanzapin 2,5-5 mg i 3 dagar

Olanzapin 2.5-5 mg
(Högst 10 mg/dygn)

Högemetogen

steg 7

8 mgx1 po behandlings-
dygnen

Netupitant/palonsetron behandlingsdygn 1 (och 4 om mer än 3 behandlingsdygn)

Olanzapin 2.5-5 mg behandlingsdygnen till natten

Betametason
4 mg, 2 mg

Olanzapin 2,5-5mg i 3 dagar

Olanzapin 2.5-5 mg
(Högst 10 mg/dygn)

 

Sammanfattning:

Vid behandling på 4-5 dagar och om högemetogena antitumorala läkemedel endast dag 1 ges antiemetika enligt ett lägre steg utifrån vilken emetogena grad cytostatikan har från dag 4.

Kortison ges inte om högdos kortison ingår i regimen (t.ex. CHOP). Kortisondosen kan minskas om kortison ingår i premedicinering av annat skäl (t.ex. för att förebygga infusionsrelaterade reaktioner).

Kortisondosen kan trappas ned tidigare om det inte är medel/högemetogent hela behandlingstiden alternativt använda steg för 1-2 dagarsbehandling.

Regimlängd 1 dag

AE-steg

Peroral antiemetikabehandling i första hand.

Steg 1

Vid behov: Ondansetron 4-8 mg, Olanzapin 2,5 mg till natten *

Steg 2a

Dag 1: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5 mg till natten *

Steg 2b

Dag 1: Betametason 4 mg

Steg 3

Dag 1: Betametason 4 mg

Dag 1: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *                

Steg 4

Dag 1: Betametason 6 mg

Dag 1: Ondansetron 8 mg x 2

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *

Steg 5a

Dag 1-3: Betametason 6 mg, 4 mg , 2 mg

Dag 1: Palonosetron 500 mikrogram***

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 5b

Dag 1-3: Betametason 6 mg, 4 mg, 2 mg

Dag 1: Ondansetron 8 mg x 2

Dag 1: Aprepitant 125 mg****

Dag 2-3: Aprepitant 80 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 6
Behandling utan kortisonsvans
t. ex. EC

Dag 1: Betametason 8 mg

Dag 1: Netupitant/Palonosetron 300/0,5 mg**

Dag 1-4: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 7

Dag 1-3: Betametason 8 mg, 4 mg, 2 mg

Dag 1:  Netupitant/Palonosetron 300/0,5 mg**

Dag: 1-4 Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Kommentar
Om möjligt avsluta Betametason tidigare i de förslag där Betametason ges dagarna efter behandling.
*Olanzapin – kan bytas ut mot Metoklopramid 10 mg x 1-3 på steg 1-4.
**Netupitant/palonsetron ersätts med: Fosaprepitant +Palonsetron om det skall ges intravenöst
***Palonsetron ges 250 mikrogram om det ska ges iv.
****Aprepitant ersätts med Fosaprepitant om det skall ges intravenöst. Undvik om möjligt Aprepitant vid Irinotekan-behandling p.g.a. interaktion.

Regimlängd 2 dagar

AE-steg

Peroral antiemetikabehandling i första hand

Steg 1

Vid behov: Ondansetron 4-8 mg, Olanzapin 2,5 mg till natten *

Steg 2

Dag 1-2: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5 mg till natten*

Steg 3

Dag 1-2: Betametason 4 mg

Dag 1-2: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *                

Steg 4

Dag 1-2: Betametason 6 mg

Dag 1-2: Ondansetron 8 mg x2

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *

Steg 5a

Dag 1-2: Betametason 6 mg

Dag 3-4: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1: Palonosetron 500 mikrogram***

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 5b

Dag 1-2: Betametason 6 mg

Dag 3-4: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1-2: Ondansetron 8 mg x2

Dag 1: Aprepitant 125 mg****

Dag 2-3: Aprepitant 80 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 6

Behandling utan kortisonsvans

Dag 1-2: Betametason 8 mg

Dag 1: Netupitant/Palonosetron 300/0,5 mg**

Dag 1-5 Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 7

Dag 1-2: Betametason 8 mg

Dag 3-4: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1:  Netupitant/Palonosetron 300/0,5 mg**

Dag: 1-5 Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Kommentar
Om möjligt avsluta Betametason tidigare i de förslag där Betametason ges dagarna efter behandling.
*Olanzapin – kan bytas ut mot Metoklopramid 10 mg x 1-3 på steg 1-4.
**Netupitant/palonsetron ersätts med: Fosaprepitant +Palonsetron om det skall ges intravenöst
***Palonsetron ges 250 mikrogram om det ska ges iv.
****Aprepitant ersätts med Fosaprepitant om det skall ges intravenöst. Undvik om möjligt Aprepitant vid Irinotekan-behandling p.g.a. interaktion.

Regimlängd 3 dagar

 AE-steg

Peroral antiemetikabehandling i första hand

Steg 1

Vid behov: Ondansetron 4-8 mg, Olanzapin 2,5 mg till natten*

Steg 2

Dag 1-3: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten*

Steg 3

Dag 1-3: Betametason 4 mg

Dag 1-3: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten*

Steg 4

Dag 1-3: Betametason 6 mg

Dag 1-3: Ondansetron 8 mg x2

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten*

Steg 5a

Dag 1-3: Betametason 6 mg

Dag 4-5: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1: Palonosetron 500 mikrogram***

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 5b

Dag 1-3: Betametason 6 mg

Dag 4-5: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1-3: Ondansetron 8 mg x2

Dag 1: Aprepitant 125 mg****

Dag 2-3: Aprepitant 80 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg  6
Behandling utan kortisonsvans

Dag 1-3: Betametason 8 mg

Dag 1: Netupitant/Palonosetron 300 mg/0,5 mg**

Dag 1-6 Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 7

Dag 1-3: Betametason 8 mg

Dag 4-5: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1:  Netupitant/Palonosetron 300 mg/0,5 mg**

Dag 1-6: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Kommentar
Om möjligt avsluta Betametason tidigare i de förslag där Betametason ges dagarna efter behandling.
*Olanzapin – kan bytas ut mot Metoklopramid 10 mg x1-3 på steg 1-4.
**Netupitant/palonsetron ersätts med: Fosaprepitant +palonsetron om det skall ges intravenöst
***Palonsetron ges 250 mikrogram om det ska ges iv.
****Aprepitant ersätts med Fosaprepitant om det skall ges intravenöst. Undvik om möjligt Aprepitant vid Irinotekan-behandling p.g.a. interaktion.

Regimlängd 4 dagar

AE-steg

Peroral antiemetikabehandling i första hand

Steg 1

Vid behov: Ondansetron 4-8 mg, Olanzapin 2,5 mg*

Steg 2

Dag 1-4: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *

Steg 3

Dag 1-4: Betametason 4 mg

Dag 1-4: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *                  

Steg 4

Dag 1-4: Betametason 6mg

Dag 1-4: Ondansetron 8 mg x2

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *                   

Steg 5a

Dag 1-4: Betametason 6 mg

Dag 5-6: Betametason 4 mg, 2mg

Dag 1+4: Palonosetron 500 mikrogram***

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 5b

Dag 1-4: Betametason 6 mg

Dag 5-6: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1-4: Ondansetron 8 mg x2

Dag 1: Aprepitant 125 mg****

Dag 2-4: Aprepitant 80 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 6
Behandling utan kortisonsvans

Dag 1-4: Betametason 8mg

Dag 1+4: Netupitant/Palonosetron 300 mg/0,5 mg**

Dag 1-7 Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 7

Dag 1-4: Betametason 8 mg

Dag 5-6: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1+4: Netupitant/Palonosetron 300 mg/0,5 mg**

Dag 1-7: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Kommentar
Om möjligt avsluta Betametason tidigare i de förslag där Betametason ges dagarna efter behandling.
*Olanzapin – kan bytas ut mot Metoklopramid 10 mg x 1-3 på steg 1-4.
**Netupitant/palonsetron ersätts med: Fosaprepitant +Palonsetron om det skall ges intravenöst
***Palonsetron ges 250 mikrogram om det ska ges iv.
****Aprepitant ersätts med Fosaprepitant om det skall ges intravenöst. Undvik om möjligt Aprepitant vid Irinotekan-behandling p.g.a. interaktion.

Regimlängd 5 dagar

AE-steg

Peroral antiemetikabehandling i första hand

Steg 1

Vid behov: Ondansetron 4-8 mg, Olanzapin 2.5 mg *

Steg 2

Dag 1-5: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *

Steg 3

Dag 1-5: Betametason 4 mg

Dag 1-5: Ondansetron 8 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *        

Steg 4

Dag 1-5: Betametason 6 mg

Dag 1-5: Ondansetron 8 mg x2

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten *

Steg 5a

Dag 1-5: Betametason 6 mg

Dag 6-7: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1+4: Palonosetron 500 mikrogram***

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 5b

Dag 1-5: Betametason 6 mg

Dag 6-7: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1-5: Ondansetron 8 mg x2

Dag 1: Aprepitant 125 mg****

Dag 2-5: Aprepitant 80 mg

Vid behov: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 6
Behandling utan kortisonsvans

Dag 1-5: Betametason 8 mg

Dag 1+4: Netupitant/Palonosetron 300 mg/0,5 mg**

Dag 1-8 Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Steg 7

Dag 1-5: Betametason 8 mg

Dag 6-7: Betametason 4 mg, 2 mg

Dag 1+4: Netupitant/Palonosetron 300 mg/0,5 mg**

Dag 1-8: Olanzapin 2,5-5 mg (högst 10 mg) till natten

Kommentar
Om möjligt avsluta Betametason tidigare i de förslag där Betametason ges dagarna efter behandling
*Olanzapin – kan bytas ut mot Metoklopramid 10 mg x 1-3 på steg 1-4.
**Netupitant/palonsetron ersätts med: Fosaprepitant +Palonsetron om det skall ges intravenöst
***Palonsetron ges 250 mikrogram om det ska ges iv.
****Aprepitant ersätts med Fosaprepitant om det skall ges intravenöst. Undvik om möjligt Aprepitant vid Irinotekan-behandling p.g.a. interaktion.